Liigu edasi põhisisu juurde

Vastavalt määrusele 714/2009 ja elektrituruseadusele on Elering kohustatud avalikustama turuosalistele kõik andmed, mis on vajalikud turu efektiivsemaks toimimiseks. Elering pakub veebilehe kaudu kõikidele turuosalistele vajaminevat informatsiooni üheaegselt, läbipaistvalt, kasutajasõbralikult.

Kuna Eesti elektrisüsteem on väike, siis turu areng ja suurema konkurentsi loomine toimub üksnes koostöös naaber- riikide ja teiste põhivõrguettevõtjatega.

Määrus 714/2009 sätestab kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele andmete avalikustamise tingimused, mida Elering oma veebilehel ka täidab. Avalikustatavateks andmeteks on:

  • planeeritud ülekandevõimsused;
  • tegelikud ülekandevõimsused;
  • kasutatud ülekandevõimsus;
  • tootmine ja tarbimine sh prognoosid;
  • sagedus:
  • bilansienergia hind ja kogused;
  • taastuvenergia

ja palju muud, mis on elektriturul olulised nii pika- kui ka lühiajalise planeerimise jaoks.

Lisaks Euroopa Liidu määrustele ja riiklikule seadusandlusele on Elering sõlminud lepingu elektribörsiga. NP elektribörsi peetakse üheks kõige läbipaistvamaks ja likviidsemaks elektribörsiks maailmas. Elering on panustanud elektribörsi andmete läbipaistvusele ning sõlminud andmete avalikustamise lepingu NP-ga, nii et turu toimimiseks vajalikud andmed avalikustatakse ka NP platvormil, sh turuhinnad, ülekandevõimsused, kiired turuteated (UMM) liinidel toimuvate katkestuste kohta jms.

NP hinnapiirkondades on lisaks Eleringile kõik turuosalised kohustatud avalikustama informatsiooni tootmis- ja tarbimisüksuste katkestuste kohta, samuti avaldama muu info, millel on oluline mõju hinna kujunemisele. Sellise süsteemiga antakse turuosalistele aktuaalne ülevaade elektrituru olukorrast, et turuosalised saaksid oma käitumist kohandada ja reguleerida vastavalt turult saadavatele signaalidele.

Kuna Euroopas toimub elektriturgude integreerimine ja tekib üha rohkem võimalusi ka teiste riikide turul kauplemi- seks, siis on oluline, et kõikidel Euroopa turuosalistel oleks võrdne juurdepääs andmetele. Elering on osa ENTSO-E-st, millega koostöös jätkatakse 2007. aastal alustatud üleeuroopalise andmete avalikustamise platvormi arendamist.

Euroopa Komisjoni määruse nr 543/2013 alusel ENTSO-E poolt lood Transparency Platform alustas tööd 2015. aasta jaanuarist. Platvorm koondab endas kõigi Euroopa elektriturgude andmeid ja on vabalt ligipääsetav kõigile inimestele (vaata ka https://transparency.entsoe.eu/).

ENTSO-E andmete avalikustamise platvorm võimaldab süsteemihalduril esitada ACER-ile süsteemi üldandmeid määruse nr 1227/2011 (REMIT) ja 1348/2014 nimetatud korras. Nimetatud määrused reguleerivad energia (sh elekter) hulgituru terviklikkust ja läbipaistvust ning kehtestab eeskirjad, mis keelavad energia hulgimüügiturge mõjutavad kuritarvitused ja tagavad energia hulgimüügiturgude nõuetekohase toimimise. Määruses nähakse ette, et järeleval- vet energia hulgimüügiturgude üle teostab ACER tihedas koostöös riiklike reguleerivate asutustega, milleks Eestis on Konkurentsiamet. REMIT rakendusaktis (määruses 1348/2014) loetletakse ACER-ile esitatavate energia hulgi- müügitoodete andmed ning täpselt andmete esitamise eeskirjad. Ühtlasi kehtestatakse sellega asjakohased kanalid andmete esitamiseks, sealhulgas aruannete esitamise tähtaeg ja sagedus. Lisaks süsteemihaldurile peavad ka kõik turuosalised, kas ise või läbi volitatud isiku (näiteks süsteemihaldur või elektribörs), ACER-ile esitama informatsiooni kõigi hulgiturul tehtud tehingute kohta. Nende andmete alusel analüüsib ACER koostöös Konkurentsiametiga elektri hulgimüügiturul kauplemise reeglite rikkumist ning turumanipulatsiooni esinemist.