Liigu edasi põhisisu juurde

Tootmisvõimsuste laiendamisel mõjutab meid Euroopa Liidu energiapoliitika, millest oli juttu esimeses peatükis.

Stabiilne ja usaldusväärne primaarenergia ja elektrijaamade kütustega varustatus on ülimalt oluline kogu Eesti elektrisüsteemi toimimise seisukohalt. Täna on meie olukord energiajulgeoleku aspektist vaadatuna hea, pea kogu elektritootmine põhineb kodumaistel primaarenergia ressurssidel nagu põlevkivi, biokütused (peamiselt puit), turvas ning tuuleenergia. Elektritootmises kasutatavatest kütustest imporditakse Eestisse ainult maagaasi.

Elektriturul konkureerib tootmine muutuvkulude alusel. See tähendab, et toodavad kõik, kelle tootmise muutuvkulu jääb alla turul tekkinud elektrihinnale. Kuna elektriturg on ühtne üle Euroopa, siis Eesti tootmine konkureerib ülejäänud Euroopa tootmisvõimsustega (regiooni tootmisvõimsused on kujutatud joonisel 45). Eesti elektritootmine baseerub peamiselt põlevkivi elektrijaamadel.

Joonis%204_ELT%20k%C3%A4siraamat.jpg

Joonis 4  Tootmisvõimsused kütuseliigiti Läänemere regioonis gigavattides (allikas: ENTSO-E Transparency Platform)


5 Andmed ENTSO-E Tansparency Platform-ilt: https://transparency.entsoe.eu/