Liigu edasi põhisisu juurde

Osalejad: Elering (koordinaator), müüjad, võrguettevõtjad, MKM, Konkurentsiamet.

I Koosoleku eesmärk

Koosoleku teemad olid:

 1. Andmeladude uuendamise hankeprotsess lõppenud
 2. Elektrituruseadus ja elektrituru toimimise võrgueeskiri
 3. 15 min perioodi andmevahetus
 4. Juhendid ülevaatamiseks:
  • Põhifunktsionaalsused ja andmetele ligipääsuõigused
  • Mõõtepunkti tehnilised andmed
  • Müüjavahetuse protsess 01.2023

 

II Koosolekul esitletud teemad ja arutelu kokkuvõte

1. Arenduste seis

Elering informeeris, et andmeladude uuendamise hankeprotsess on lõppenud ning võitjaks osutus Navitasoft (leping sõlmitud 24.03.2022). Edasised tegevused:

 • Aprill – tehnilised ettevalmistused ja äriskoop
 • Mai algus – arhitektuuri ja andmevahetus, pärast seda alustatakse arendustega

Ärikriitiline ajakava

  • Uus müüjavahetuse protsess 01.01.2023
  • Mõõtepunktide tehniliste andmete uus formaat
  • Turuosalistega andmevahetuse sõnumid ja kirjeldused: vähemalt 3-6 kuud ette
  • 15 minutit andmevahetus: Test Q12023, Live Sept 2023

2.Elektrituruseadus ja elektrituru toimimise võrgueeskiri

 

2.1 Uued äriprotsessid lähtuvad uuest elektrituruseadusest: 15.03.2022 Elektrituruseadus–Riigi Teataja

2.2 Elering on edastanud MKM-le elektrituru toimimise võrgueeskirja muudatusettepanekud (tehnilised andmed, müüjavahetus, andmetele ligipääs, võrgukaod).

2.3 MKM esindaja andis teada, et edastab elektrituru toimimise võrgueeskirja muudatusettepanekud avalikule konsultatsioonile aprillikuu keskpaigas.

3. 15 minutit bilansiperioodi andmevahetus

3.1 Elering andis teada, et on Elektrileviga jõudunud kokkuleppele, et parim lahendus mõõteandmete jaotusele ja 15 min resolutsioonis edastusele on teostada see võrguettevõtjate poolel (sama lahendus, mis tunniandmete edastusega on olnud).

Lahenduse plussid:

 • võrguettevõtjad kontrollivad andmete sisu, mida edastavad
 • jaeturu andmevahetuses ei ole paralleelseid resolutsioone 1h või 15 min
 • koondraportid saab arvutada vastavalt bilansiselgituse vajadustele (1h või 15 min)

3.2 Arenduse ajakavas on eesmärk saada vastav andmevahetuse testkeskkond üles ajakavas Q12023 ning Live kasutamine määrata võrgueeskirjaga, nt 09.2023.

Arutelu:

3.3 Turuosalistel oli küsimus, kuidas võrguettevõtja andmeid jaotab, kas tüüpkoormusgraafikud saavad olema avalikud.

Kommentaar: Elering vaatas üle MKM-le edastatud võrgueeskirja sõnastuse ja kinnitab, et võrgueeskirja ettepanek sisaldas punkti, et võrguettevõtja jaotab kogused Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud tüüpkoormusgraafikut kasutades.

3.4 Lahenduse ettepanekule vastuargumente polnud.

III Ülesanded/otsused

Turuosalistele:

MKM:

 • MKM poolt oodatakse elektrituru toimimise võrgueeskirja versiooni (aprilli keskpaik)

Elering:

 • Kui andmelao arendajaga on arhitektuurilahendus kokku lepitud, korraldatakse turuosaliste IT-ga eraldi koosolek.

 

 

1. Andmevahetuse põhimuudatused energiaettevõtjatele

1.1 Elering tutvustas turuosalistele suuremaid põhimõttelisi tehnilisi muudatusi.

1.2 Kokkuvõte uue Estfeed andmelao lahenduse kohta:

 • Eleringi poolt on kirjeldatud uute sõnumite struktuur (kontseptsioonina) ja näited (saavad olema avaldatud jooksvalt uuendamisega veebilehel). Detailsemad lahendused töötatakse välja IT töögrupi tasemel

Detailsemalt:

 • Uus Estfeed elektri ja gaasi andmeladu saab sama süsteem. Lubatud tegevused ja ligipääs erinevatele andmetele on defineeritud rollidega ja õigustega.
 • Kasutame REST põhimõtteid (https://restfulapi.net/).Sõnumid on JSON formaadis (väiksem andmemaht, kergem lugeda ja töödelda). Proovime tagada üleminekuperioodiks võimaluse edastada andmeid ka vanal viisil.
 • Sõnumite metainfo liigub päringu päisesse (header) ja sõnumi sisu kirjeldab konkreetset ressurssi  tegevust.
 • Turuosalised saavad ja peavad ise andmete muudatusi perioodiliselt küsimas käima. Tekib võimalus küsida nimekiri muudatustest, mis on juhtunud mingi perioodi jooksul. Proovime tagada üleminekuperioodiks ka võimaluse saata uuendusi turuosalistele.
 • Võimalusel (teenus pole ülekoormatud) ja teatud mahust väiksemad sõnumid töödeldakse sünkroonselt, vastus töötlemise kohta tuleb kohe. Muul juhul töödeldakse sõnumid asünkroonselt (vastus tuleb hiljem küsida). Päringu saatja peab olema valmis mõlemaks vastuseks.
 • Autentimisel kasutame OAuth 2.0 tokeni põhist autentimist. Masinliides kasutab kasutajanime ja salasõna, et saada jwt token, millel on kindel kehtivusaeg. Masinliides paneb iga päringuga selle tokeni kaasa. Vahetult enne, kui token aegub, peab masinliides tokenit uuendama.
 • Sõnumi sisu muutusel on põhimõte, et kui lisandub uusi sõnumeid või sõnumisse lisandub uusi välju, siis uut API versiooni sellega ei kaasne ning vastaspooled peaksid oma süsteemi nii arendama, et uute väljade korral jätkavad need töötamist ning selliseid välju ignoreeritakse. Juhul kui olemasoleva sõnumi puhul muutub mõni välja nimetus, asukoht struktuuris, lisandub välja väärtuse konstant või toimub mingi muu põhimõtteline muudatus, kaasneb sellega uus API versioon konkreetse päringu jaoks. Muud päringud jäävad muutmata.
 • Näide sõnumi muutusest:

Tänane lahendus:

NotifyMeteringPointData sõnumit kasutatakse:

a) uue mõõtepunkti loomiseks

b) mõõtepunkti muutmiseks

c) võrgulepingu lisamiseks

d) võrgulepingu muutmiseks

e) võrgulepingu kustutamiseks

Uues süsteemis on iga tegevuse jaoks eraldi päring;

Lepingud on identifitseeritud unikaalse identifikaatori abil (süsteem genereerib lepingut lisades)

POST /api/v1/metering-point – mõõtepunkti lisamine
PUT /api/v1/metering-point/{eic} - mõõtepunkti uuendamine

POST /api/v1/agreement/grid - võrgulepingu loomine
PUT /api/v1/agreement/grid/{id}  - võrgulepingu muutmine
DELETE  /api/v1/agreement/grid/{id} - võrgulepingu kustutamine

2. Agregaatorlepingute andmevahetuse protsess

2.1 Elering tutvustas turuosalistele agregaatorlepingute andmete edastamise ja andmevahetuse sidumise kontseptsiooni.  Eesmärk on siduda avatud tarnija ja agregaatori lepingute info mõõtepuntki lõikes.

2.2 Agregaatorlepingute ärinõuded, mis on samad avatud tarne ärireeglitega:

  • Agregaatorlepingu saab sõlmida sama isik, kelle nimel on võrguleping
  • Ühe mõõtepunkti kohta saab olla lepingu perioodis (1 kalendripäev) üks agregaatorleping
  • Lepingud algavad ja lõppevad ööpäeva täpsusega (00.00-24.00)

2.3 Agregaatorlepingute ärinõuete erinevus avatud tarnijatega:

  • Agregaatori vahetamine - iga agregaator peab oma lepingud ise lõpetama ja alustama
  • Agregaator edastab mõõtepunkti lõikes ka agregeeritud tarned kWh sarnaselt võrguettevõtjatega

2.4 Andmevahetuse lahendusettepanekud (eeldus võrgueeskiri):

 • Estfeed poolt toimub mõõtepunkti tasemel andmete ja lepingute sidumine
 • Kliendiportaalis on tarbijale kättesaadav tema mõõtepunkti mõõteandmed võrguettevõtjalt ja agregaatorilt ning lepingute infod (võrk, avatud tarne, agregaator)
 • Võrguettevõtjale on kättesaadav mõõtepunkti kohta avatud tarnija, agregaator ja agregaatori poolt edastatud EIC lõikes tarneandmed
 • Agregaatorile on kättesaadav mõõtepunkti EIC kood, võrguettevõtja, avatud tarnija (sõltub selgitusmudelist) ning võrguettevõtja mõõteandmed.
 • Avatud tarnijale on kättesaadav mõõtepunkti EIC kood, võrguettevõtja, agregaatorilepingu olemasolu, agregaator* (sõltub selgitusmudelist) ning võrguettevõtja ja agregaatori* mõõteandmed EIC lõikes.
 • Estfeed ei sisalda baseline metoodikat, vaid turuosalistele vajalikku andmevahetust
 • Võrguettevõtja ja agregaatori mõõteandmete summa peaks võrduma tarbimisega, mis olnuks ilma agregeerimiseta. Estfeed väliselt vaja lahendada ärireeglid, kuidas toimitakse, kui on andmed ebausaldusväärsed (korrektsiooniperiood ja selgituse reeglid).
 • Estfeed tagab agregaatorlepingute bilansiselgituse raportid vajalikele osapooltele (süsteemihaldur, bilansihaldur, avatud tarnija, agregaator)

Koosoleku teemad olid:

 

1. Projektiskoobist ja ajakavast üldiselt:

1) Elering tutvustas andmevahetusplatvormi uuendamise skoopi (kliendiportaal, õiguste süsteem, jaeturgude AVPd, andmevahetus teiste süsteemide ja energiateenustega). Elering on nimetanud energiaandmete platvormteenused brändi alla Estfeed.
2) Uus tarnijavahetuse protsess on planeeritud algusajaga 01.01.2023.
3) Kogu tänase AVP süsteemi uuendus ja äriprotsesside muudatused teostatakse paralleelselt olemasoleva süsteemiga.
4) Olulisemad muudatused kirjeldatakse AVP tehnilises juhendis rakendusajaga vähemalt 6 kuud ette (sh metaandmed)
5)Suuremad muudatused on:

 • AVP kasutajad, rollid ja ligipääsuõigused – kõik registreeritud energiateenused
 • EIC registri laiendamine (mikroteenus)
 • Mõõtepunkti tehniliste andmete täiendamine (sh aadressi standardformaadi kasutamine)
 • Andmekvaliteedi monitooring
 • Müüjavahetuse uus protsess
 • 15 minutit bilansiperioodi andmevahetus
 • Agregeerimiste tehnilise lahenduse uuendus + energiastatistika avaandmeteks
 • Mõõteandmete edasisaatmise asemel päringute kasutamine
 • Andmetele ligipääsu volituste lahendus müüjatelt teenust katkestamata
 • Võrgukadude arvutamine

2. Uus tarnijavahetuse protsess võrgueeskirja muudatusteks

Turuosalistega on kokku lepitud ja kirjeldatud uus tarnijavahetuse protsess. Kokkuvõtvalt:

1) Tarnijavahetuse protsess algab uue müüjaga lepingu sõlmimisest, ajakava 14p ette misiganes kalendripäeval. Kliendi taotlusel 14p tühistamisaeg (kuni lepingu jõustumiseni).
2) Üldteenuselt väljumine 1p ette. Üldteenuse kliendid on olemasolevad lepinguta kliendid, uued võrgukliendid, kes ei sõlmi kohe elektrilepingut, müüjate poolt lõpetatud lepingud (võlg), klient, kes tühistab 14p jooksul oma uue lepingu.
3) Uue avatud tarne lepingu sisestamisel AVPsse tuleb lisada juurde info, kas tähtaegse lepingu varasem lõpetamine on tasunõudega. Uuel müüjal on kohustus seda infot kontrollida ja vajadusel klienti informeerida.
4) AVP teostab tarnijavahetuse tehniliselt  viivitamata, sh vähem kui 24h jooksul

Koosolekul täiendati vajadust, et

5) Müüjad peaksid saama nende poolse lepingu lõpetamise info (nt võlgnevused) edastada 1p ette tähtajaga.

Otsustati: Elering edastab kirjeldatud tarnijavahetuse protsessi muudatusettepanekud MKM-le elektrituru toimimise võrgueeskirja uuendamiseks.

3. Mõõteandmete edastus

Mõõteandmete edastuse täiendused võrgueeskirja jaoks:

 • Elektriettevõtja edastab AVP-le mõõtepunkti kohta kahesuunalised tunni või 15 minuti perioodi põhised aktiivenergia koguste mõõteandmed. Ülejäänud mõõtepunktide kohta esitavad võrguettevõtjad ühesuunalised tunnipõhised või 15 minuti perioodi põhised aktiivenergia tarbimisandmed.
 • Kui mõõtesüsteem ei mõõda aktiivenergia koguseid bilansiperioodi põhiselt, jaotab võrguettevõtja aktiivenergia koguse tunni või 15 minuti põhiseks perioodiks.
 • Kui tunnipõhiste mõõteandmete jaotus 15 minuti bilansiperioodile toimub AVP poolt, jaotab AVP võrguettevõtja poolt edastatud aktiivenergia tunnikoguse 15 minutit bilansiperioodidele võrdse jaotusgraafiku alusel (tunniandmete jaotus neljaga).
 • Elektriettevõtja esitab AVP-le iga päeva kella 10.00ks eelmise päeva perioodide kohta esialgsed tunni või 15 minuti põhised mõõteandmed iga oma mõõtepunkti kohta. Kontrollitud mõõteandmed eelmise kalendrikuu kohta esitatakse iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks.

4. Mõõtepunkti tehnilised andmed

Koosolekul vaadati üle hetkeseis mõõtepunkti tehniliste andmete uuendustest. Andmed saavad sisaldama: mõõtepunkti EIC kood, arvesti tüüp (valikud), mõõteandmete edastamise resolutsioon (valikud), liitumispunkti peakaitse, kliendi tüüp (valikud), tootmine (valikud), ühendatus mõõtepunktis, piiripunkti märge, energiasalvestusvõimsus (ja mahtuvus), tootmisvõimsus, läbilaskevõimsus, lisatunnused, aadress (standard), mõõtepunkti asukoha pikkus-ja laiuskraad, võrgulepingu isiku ID, nimi, algus-ja lõppaeg, ülekandevõrgu alajaam.

5. Aadressiandmete korrastuse seis

Elering andis ülevaate hetkel käimasolevast aadressiandmete korrastusest:

 • Arendus valmis ja testkeskkonnas – aadresside valideerimine ja olemasolevate muutmine ADS standardi struktuurile
 • Lahendamist vajav teema on lähiaadressi valideerimine.
 • ADS standard ei luba lähiaadressina kasutada nt AJ, OT jm tunnuseid

6. 15 minutit bilansiperiood

1) Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja alusel võrguoperaator tagab alates 01.01.2025. a., et vähemalt järgmised mõõtepunktid oleks varustatud mõõteseadmega, mis mõõdab võrgust võetud ja võrku antud elektrienergia kogust 15-minutilise intervalliga:

 • ülekandevõrgu mõõtepunktid;
 • Võrguettevõtjate vahelised piirimõõtepunktid;
 • Tootmisseadmete mõõtepunktid, mille aktiivenergia tootmise võimsus on vähemalt 15 kW
 • alates 200-amprilise peakaitsmega tarbijate mõõtepunktid. 

2) Elering tutvustas, et süsteemi uuendamisega võimaldatakse 15 minutit andmevahetuse rakendamine juba 2023(+) järgmiselt (ajakava selgub tehnilise lahenduse valmimisel, etteteatamise periood vähemalt 6 kuud):

 • Võrguoperaatoril on kohustus sisestada mõõtepunkti metaandmetesse, kas mõõtepunkt edastab mõõteandmed 15 minutit resolutsiooniga või 1 tund resolutsiooniga.
 • Alates 2023 võrguoperaator edastab AVPsse mõõteandmed kas 1h või 15 minuti resolutsioonis vastavalt mõõtepunkti AVP metaandmete infole (vatt-tunni täpsusega ehk kWh-le kuni kolm (3) kohta peale koma)
 • AVP poolne tunniandmete jaotus 15 minutit resolutsioonile lähtub tunniandmete jagamisel neljaga. NB! AVP ei sisalda muid tüüpkoormusgraafikuid ega arvesta võrguettevõtja koormusprofiilidega.
 • AVP poolt jaotatakse tunnimõõteandmed 15 minutit resolutsioonile täpsusega kWh-le viis (5) kohta peale koma.
 • 15 minutit andmevahetuse ja agregeerimiste funktsionaalsuste valmimisest alates hakkab AVP koondraporteid edastama vaid 15 minutit resolutsioonis (eeldatavasti alates Q22023+).

7. Võrgukadude kontrollarvutused AVPs

Elering tutvustas ettepanekut kirjeldada võrgueeskirjas võrgukadude arvutamist AVPs. Selle viimine AVP funktsionaalsuseks on väga oluline nii mõõteandmete edastamise läbipaistvuse kui võrguettevõtjate bilansiselgituse parendamise eesmärgil, sh see võimaldaks lõpetada bilansiselgituse piiripunktide metoodika ja mina üle avatud tarne punktide metoodikale (võrguettevõtja bilansihalduri võrgukadu arvutatakse AVP alusel, mis tagab, et süsteemi bilanss võrdub).

Selleks tuleks täiendada võrgueeskirja, et

 • Võrguettevõtja, liinivaldaja ja suletud jaotusvõrk peavad sisestama AVPsse mõõtepunkti(de) tehnilised andmed viisil, mis võimaldab võrgukadude arvestuse toimumist;
 • kirjeldada võrgukadude arvutamise metoodika ning täiendada elektrituruseadust.

8. Võrdlemisvahend

Elering tutvustas omapoolset visiooni, millise võrdlemisvahendi saaks tarbijatele arendada eeldusel, et on lahendatud erimeelsused KA-ga, kas Elering üleüldse võib seda oma kliendiportaali arendada. Arenduste eelduseks on seadusandluse selgus.

Koosoleku eesmärgiks oli uue AVP ärijuhendi (2023) esmane ülevaatamine.

Koosoleku otsused: Tarnijavahetuse protsess:  14 päeva ette lepingu sõlmimise tähtajaga läbi uue müüja mis iganes kalendripäeval. Avatud tarne lepinguta (nn üldteenus) kliendile uue avatud tarnijaga lepingu sõlmimine 1p ette.

Koosoleku teemad olid:

1. Arutelu tarnijavahetuse protsessi muudatusettepanekutest
2. Andmekvalieedi probleemi meetmed
3. Loetelu, mis ärifunktsionaalsused ja andmeedastused võiksid olla uue AVP arendamise skoobis (turuosalistelt ja Eleringi nimekiri)

Koosoleku otsused:

1. Müüjatelt saadud tagasiside alusel sai enim toetust muudatusettepanek, et tarnijavahetus võiks olla 14 päeva ette lepingu sõlmimise tähtajaga läbi uue müüja mis iganes kalendripäeval. Infovahetus ja senise müüjaga lepingu lõpetamine toimuks läbi AVP. Üldine ootus on, et elektrituru ja gaasituru jaeturu reeglid ja ajakavad on samad. Tagasisidega toodi ka välja, et läbi uue müüja lepingu sõlmimiseks tuleb uuendada nii elektrituruseadust/maagaasiseadust, võrgueeskirju.
2. Elering edastab MKM-le seadusandluse raamistikuga seotud küsimused ja sisulise muudatusettepaneku. Elering ja MKM kutsuvad avatud tarnijad tarnijavahetuse teemalisele täiendavale arutelule. Nii müüjatele kui tarbijatele tuleks koostada selged juhised, mis õigused ja kohustused on tähtajaliste ja tähtajatute lepingutega. Järgmiseks AVP koosolekuks edastab Elering TG liikmetele esimese uuendatud ärijuhend 2023 drafti, mis muuhulgas sisaldab kogu tarnijavahetuse protsessi kirjeldust ning ka ärireegleid laiemalt.
3. Andmekvaliteedist:

 • Elering informeeris, et alustame võrguettevõtjate andmeedastuse monitoorimisega jooksvalt, aga uus AVP lahendus näeb ette ka süsteemset igapäevast jälgimist andmeedastusel.
 • Andmekvaliteeti tõstaks võrgukadude arvutuse viimine AVP funktsionaalsuseks.

4. Kõik müüjad peaksid arvestama, et mõõteandmete edasisaatmise protsessil tulevad muudatud (andmete saamise päring müüjatelt).  Arendused tehakse paralleelselt olemasoleva süsteemiga ning turuosalisi informeeritakse piisava ajavaruga ette Tarnijavahetuse uus protsess jm olulised muudatused on eeldatavasti Live ajaga 01.2023.

Koosoleku teemad olid:

1. Eleringi poolt turuosalistele tutvustada elektrituru andmevahetuse uuendamise kontseptsiooni, ajakava ning seotud äriprotsesse
2. Esitleda ja selgitada tarnijavahetuse protsessi muudatusettepanekuid
3. Esitada loetelu, mis ärifunktsionaalsused ja andmeedastused võiksid olla uue AVP arendamise skoobis ning edastada müüjatele ja võrguettevõtjatele ülesanne arendusvajaduste kirjelduste esitamiseks
4. Edastada võrguettevõtjatele ehitisregistri taotlust mõõtepunkti ja mõõteandmete sidumiseks hoone ID-ga
5. Arutelu võrguettevõtjate ja müüjatega koosolekute sisu, koosseisu ja ajakava korraldustest

Koosoleku otsused:

1. Tarnijavahetuse eesmärk peaks lähtuma kliendi huvidest Elering esitleb müüjatele täiendava küsitluse protsessi muudatusettepanekute ja ajakava osas.
2. Korraldada elektrituruandmevahetuse TG koosolekud üle kuu (aeg ja kutse Eleringi poolt) ning üldjuhul koos võrguettevõtjate ja müüjatega.
3. Müüjatel ja võrguettevõtjatelt oodatakse arendustaotluste kirjeldusi (loetelu ja lühikirjeldus) hiljemalt 05.aprilliks.

I Koosoleku eesmärk

Koosoleku teemad olid:

 1. Andmeladude uuendamise hankeprotsess lõppenud
 2. Elektrituruseadus ja elektrituru toimimise võrgueeskiri
 3. 15 min perioodi andmevahetus
 4. Juhendid ülevaatamiseks:
  • Põhifunktsionaalsused ja andmetele ligipääsuõigused
  • Mõõtepunkti tehnilised andmed
  • Müüjavahetuse protsess 01.2023

 

II Koosolekul esitletud teemad ja arutelu kokkuvõte

1. Arenduste seis

Elering informeeris, et andmeladude uuendamise hankeprotsess on lõppenud ning võitjaks osutus Navitasoft (leping sõlmitud 24.03.2022). Edasised tegevused:

 • Aprill – tehnilised ettevalmistused ja äriskoop
 • Mai algus – arhitektuuri ja andmevahetus, pärast seda alustatakse arendustega

Ärikriitiline ajakava

  • Uus müüjavahetuse protsess 01.01.2023
  • Mõõtepunktide tehniliste andmete uus formaat
  • Turuosalistega andmevahetuse sõnumid ja kirjeldused: vähemalt 3-6 kuud ette
  • 15 minutit andmevahetus: Test Q12023, Live Sept 2023

2.Elektrituruseadus ja elektrituru toimimise võrgueeskiri

 

2.1 Uued äriprotsessid lähtuvad uuest elektrituruseadusest: 15.03.2022 Elektrituruseadus–Riigi Teataja

2.2 Elering on edastanud MKM-le elektrituru toimimise võrgueeskirja muudatusettepanekud (tehnilised andmed, müüjavahetus, andmetele ligipääs, võrgukaod).

2.3 MKM esindaja andis teada, et edastab elektrituru toimimise võrgueeskirja muudatusettepanekud avalikule konsultatsioonile aprillikuu keskpaigas.

3. 15 minutit bilansiperioodi andmevahetus

3.1 Elering andis teada, et on Elektrileviga jõudunud kokkuleppele, et parim lahendus mõõteandmete jaotusele ja 15 min resolutsioonis edastusele on teostada see võrguettevõtjate poolel (sama lahendus, mis tunniandmete edastusega on olnud).

Lahenduse plussid:

 • võrguettevõtjad kontrollivad andmete sisu, mida edastavad
 • jaeturu andmevahetuses ei ole paralleelseid resolutsioone 1h või 15 min
 • koondraportid saab arvutada vastavalt bilansiselgituse vajadustele (1h või 15 min)

3.2 Arenduse ajakavas on eesmärk saada vastav andmevahetuse testkeskkond üles ajakavas Q12023 ning Live kasutamine määrata võrgueeskirjaga, nt 09.2023.

Arutelu:

3.3 Turuosalistel oli küsimus, kuidas võrguettevõtja andmeid jaotab, kas tüüpkoormusgraafikud saavad olema avalikud.

Kommentaar: Elering vaatas üle MKM-le edastatud võrgueeskirja sõnastuse ja kinnitab, et võrgueeskirja ettepanek sisaldas punkti, et võrguettevõtja jaotab kogused Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud tüüpkoormusgraafikut kasutades.

3.4 Lahenduse ettepanekule vastuargumente polnud.

III Ülesanded/otsused

Turuosalistele:

MKM:

 • MKM poolt oodatakse elektrituru toimimise võrgueeskirja versiooni (aprilli keskpaik)

Elering:

 • Kui andmelao arendajaga on arhitektuurilahendus kokku lepitud, korraldatakse turuosaliste IT-ga eraldi koosolek.

 

 

1. Andmevahetuse põhimuudatused energiaettevõtjatele

1.1 Elering tutvustas turuosalistele suuremaid põhimõttelisi tehnilisi muudatusi.

1.2 Kokkuvõte uue Estfeed andmelao lahenduse kohta:

 • Eleringi poolt on kirjeldatud uute sõnumite struktuur (kontseptsioonina) ja näited (saavad olema avaldatud jooksvalt uuendamisega veebilehel). Detailsemad lahendused töötatakse välja IT töögrupi tasemel

Detailsemalt:

 • Uus Estfeed elektri ja gaasi andmeladu saab sama süsteem. Lubatud tegevused ja ligipääs erinevatele andmetele on defineeritud rollidega ja õigustega.
 • Kasutame REST põhimõtteid (https://restfulapi.net/).Sõnumid on JSON formaadis (väiksem andmemaht, kergem lugeda ja töödelda). Proovime tagada üleminekuperioodiks võimaluse edastada andmeid ka vanal viisil.
 • Sõnumite metainfo liigub päringu päisesse (header) ja sõnumi sisu kirjeldab konkreetset ressurssi  tegevust.
 • Turuosalised saavad ja peavad ise andmete muudatusi perioodiliselt küsimas käima. Tekib võimalus küsida nimekiri muudatustest, mis on juhtunud mingi perioodi jooksul. Proovime tagada üleminekuperioodiks ka võimaluse saata uuendusi turuosalistele.
 • Võimalusel (teenus pole ülekoormatud) ja teatud mahust väiksemad sõnumid töödeldakse sünkroonselt, vastus töötlemise kohta tuleb kohe. Muul juhul töödeldakse sõnumid asünkroonselt (vastus tuleb hiljem küsida). Päringu saatja peab olema valmis mõlemaks vastuseks.
 • Autentimisel kasutame OAuth 2.0 tokeni põhist autentimist. Masinliides kasutab kasutajanime ja salasõna, et saada jwt token, millel on kindel kehtivusaeg. Masinliides paneb iga päringuga selle tokeni kaasa. Vahetult enne, kui token aegub, peab masinliides tokenit uuendama.
 • Sõnumi sisu muutusel on põhimõte, et kui lisandub uusi sõnumeid või sõnumisse lisandub uusi välju, siis uut API versiooni sellega ei kaasne ning vastaspooled peaksid oma süsteemi nii arendama, et uute väljade korral jätkavad need töötamist ning selliseid välju ignoreeritakse. Juhul kui olemasoleva sõnumi puhul muutub mõni välja nimetus, asukoht struktuuris, lisandub välja väärtuse konstant või toimub mingi muu põhimõtteline muudatus, kaasneb sellega uus API versioon konkreetse päringu jaoks. Muud päringud jäävad muutmata.
 • Näide sõnumi muutusest:

Tänane lahendus:

NotifyMeteringPointData sõnumit kasutatakse:

a) uue mõõtepunkti loomiseks

b) mõõtepunkti muutmiseks

c) võrgulepingu lisamiseks

d) võrgulepingu muutmiseks

e) võrgulepingu kustutamiseks

Uues süsteemis on iga tegevuse jaoks eraldi päring;

Lepingud on identifitseeritud unikaalse identifikaatori abil (süsteem genereerib lepingut lisades)

POST /api/v1/metering-point – mõõtepunkti lisamine
PUT /api/v1/metering-point/{eic} - mõõtepunkti uuendamine

POST /api/v1/agreement/grid - võrgulepingu loomine
PUT /api/v1/agreement/grid/{id}  - võrgulepingu muutmine
DELETE  /api/v1/agreement/grid/{id} - võrgulepingu kustutamine

2. Agregaatorlepingute andmevahetuse protsess

2.1 Elering tutvustas turuosalistele agregaatorlepingute andmete edastamise ja andmevahetuse sidumise kontseptsiooni.  Eesmärk on siduda avatud tarnija ja agregaatori lepingute info mõõtepuntki lõikes.

2.2 Agregaatorlepingute ärinõuded, mis on samad avatud tarne ärireeglitega:

  • Agregaatorlepingu saab sõlmida sama isik, kelle nimel on võrguleping
  • Ühe mõõtepunkti kohta saab olla lepingu perioodis (1 kalendripäev) üks agregaatorleping
  • Lepingud algavad ja lõppevad ööpäeva täpsusega (00.00-24.00)

2.3 Agregaatorlepingute ärinõuete erinevus avatud tarnijatega:

  • Agregaatori vahetamine - iga agregaator peab oma lepingud ise lõpetama ja alustama
  • Agregaator edastab mõõtepunkti lõikes ka agregeeritud tarned kWh sarnaselt võrguettevõtjatega

2.4 Andmevahetuse lahendusettepanekud (eeldus võrgueeskiri):

 • Estfeed poolt toimub mõõtepunkti tasemel andmete ja lepingute sidumine
 • Kliendiportaalis on tarbijale kättesaadav tema mõõtepunkti mõõteandmed võrguettevõtjalt ja agregaatorilt ning lepingute infod (võrk, avatud tarne, agregaator)
 • Võrguettevõtjale on kättesaadav mõõtepunkti kohta avatud tarnija, agregaator ja agregaatori poolt edastatud EIC lõikes tarneandmed
 • Agregaatorile on kättesaadav mõõtepunkti EIC kood, võrguettevõtja, avatud tarnija (sõltub selgitusmudelist) ning võrguettevõtja mõõteandmed.
 • Avatud tarnijale on kättesaadav mõõtepunkti EIC kood, võrguettevõtja, agregaatorilepingu olemasolu, agregaator* (sõltub selgitusmudelist) ning võrguettevõtja ja agregaatori* mõõteandmed EIC lõikes.
 • Estfeed ei sisalda baseline metoodikat, vaid turuosalistele vajalikku andmevahetust
 • Võrguettevõtja ja agregaatori mõõteandmete summa peaks võrduma tarbimisega, mis olnuks ilma agregeerimiseta. Estfeed väliselt vaja lahendada ärireeglid, kuidas toimitakse, kui on andmed ebausaldusväärsed (korrektsiooniperiood ja selgituse reeglid).
 • Estfeed tagab agregaatorlepingute bilansiselgituse raportid vajalikele osapooltele (süsteemihaldur, bilansihaldur, avatud tarnija, agregaator)

Koosoleku teemad olid:

 

1. Projektiskoobist ja ajakavast üldiselt:

1) Elering tutvustas andmevahetusplatvormi uuendamise skoopi (kliendiportaal, õiguste süsteem, jaeturgude AVPd, andmevahetus teiste süsteemide ja energiateenustega). Elering on nimetanud energiaandmete platvormteenused brändi alla Estfeed.
2) Uus tarnijavahetuse protsess on planeeritud algusajaga 01.01.2023.
3) Kogu tänase AVP süsteemi uuendus ja äriprotsesside muudatused teostatakse paralleelselt olemasoleva süsteemiga.
4) Olulisemad muudatused kirjeldatakse AVP tehnilises juhendis rakendusajaga vähemalt 6 kuud ette (sh metaandmed)
5)Suuremad muudatused on:

 • AVP kasutajad, rollid ja ligipääsuõigused – kõik registreeritud energiateenused
 • EIC registri laiendamine (mikroteenus)
 • Mõõtepunkti tehniliste andmete täiendamine (sh aadressi standardformaadi kasutamine)
 • Andmekvaliteedi monitooring
 • Müüjavahetuse uus protsess
 • 15 minutit bilansiperioodi andmevahetus
 • Agregeerimiste tehnilise lahenduse uuendus + energiastatistika avaandmeteks
 • Mõõteandmete edasisaatmise asemel päringute kasutamine
 • Andmetele ligipääsu volituste lahendus müüjatelt teenust katkestamata
 • Võrgukadude arvutamine

2. Uus tarnijavahetuse protsess võrgueeskirja muudatusteks

Turuosalistega on kokku lepitud ja kirjeldatud uus tarnijavahetuse protsess. Kokkuvõtvalt:

1) Tarnijavahetuse protsess algab uue müüjaga lepingu sõlmimisest, ajakava 14p ette misiganes kalendripäeval. Kliendi taotlusel 14p tühistamisaeg (kuni lepingu jõustumiseni).
2) Üldteenuselt väljumine 1p ette. Üldteenuse kliendid on olemasolevad lepinguta kliendid, uued võrgukliendid, kes ei sõlmi kohe elektrilepingut, müüjate poolt lõpetatud lepingud (võlg), klient, kes tühistab 14p jooksul oma uue lepingu.
3) Uue avatud tarne lepingu sisestamisel AVPsse tuleb lisada juurde info, kas tähtaegse lepingu varasem lõpetamine on tasunõudega. Uuel müüjal on kohustus seda infot kontrollida ja vajadusel klienti informeerida.
4) AVP teostab tarnijavahetuse tehniliselt  viivitamata, sh vähem kui 24h jooksul

Koosolekul täiendati vajadust, et

5) Müüjad peaksid saama nende poolse lepingu lõpetamise info (nt võlgnevused) edastada 1p ette tähtajaga.

Otsustati: Elering edastab kirjeldatud tarnijavahetuse protsessi muudatusettepanekud MKM-le elektrituru toimimise võrgueeskirja uuendamiseks.

3. Mõõteandmete edastus

Mõõteandmete edastuse täiendused võrgueeskirja jaoks:

 • Elektriettevõtja edastab AVP-le mõõtepunkti kohta kahesuunalised tunni või 15 minuti perioodi põhised aktiivenergia koguste mõõteandmed. Ülejäänud mõõtepunktide kohta esitavad võrguettevõtjad ühesuunalised tunnipõhised või 15 minuti perioodi põhised aktiivenergia tarbimisandmed.
 • Kui mõõtesüsteem ei mõõda aktiivenergia koguseid bilansiperioodi põhiselt, jaotab võrguettevõtja aktiivenergia koguse tunni või 15 minuti põhiseks perioodiks.
 • Kui tunnipõhiste mõõteandmete jaotus 15 minuti bilansiperioodile toimub AVP poolt, jaotab AVP võrguettevõtja poolt edastatud aktiivenergia tunnikoguse 15 minutit bilansiperioodidele võrdse jaotusgraafiku alusel (tunniandmete jaotus neljaga).
 • Elektriettevõtja esitab AVP-le iga päeva kella 10.00ks eelmise päeva perioodide kohta esialgsed tunni või 15 minuti põhised mõõteandmed iga oma mõõtepunkti kohta. Kontrollitud mõõteandmed eelmise kalendrikuu kohta esitatakse iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks.

4. Mõõtepunkti tehnilised andmed

Koosolekul vaadati üle hetkeseis mõõtepunkti tehniliste andmete uuendustest. Andmed saavad sisaldama: mõõtepunkti EIC kood, arvesti tüüp (valikud), mõõteandmete edastamise resolutsioon (valikud), liitumispunkti peakaitse, kliendi tüüp (valikud), tootmine (valikud), ühendatus mõõtepunktis, piiripunkti märge, energiasalvestusvõimsus (ja mahtuvus), tootmisvõimsus, läbilaskevõimsus, lisatunnused, aadress (standard), mõõtepunkti asukoha pikkus-ja laiuskraad, võrgulepingu isiku ID, nimi, algus-ja lõppaeg, ülekandevõrgu alajaam.

5. Aadressiandmete korrastuse seis

Elering andis ülevaate hetkel käimasolevast aadressiandmete korrastusest:

 • Arendus valmis ja testkeskkonnas – aadresside valideerimine ja olemasolevate muutmine ADS standardi struktuurile
 • Lahendamist vajav teema on lähiaadressi valideerimine.
 • ADS standard ei luba lähiaadressina kasutada nt AJ, OT jm tunnuseid

6. 15 minutit bilansiperiood

1) Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja alusel võrguoperaator tagab alates 01.01.2025. a., et vähemalt järgmised mõõtepunktid oleks varustatud mõõteseadmega, mis mõõdab võrgust võetud ja võrku antud elektrienergia kogust 15-minutilise intervalliga:

 • ülekandevõrgu mõõtepunktid;
 • Võrguettevõtjate vahelised piirimõõtepunktid;
 • Tootmisseadmete mõõtepunktid, mille aktiivenergia tootmise võimsus on vähemalt 15 kW
 • alates 200-amprilise peakaitsmega tarbijate mõõtepunktid. 

2) Elering tutvustas, et süsteemi uuendamisega võimaldatakse 15 minutit andmevahetuse rakendamine juba 2023(+) järgmiselt (ajakava selgub tehnilise lahenduse valmimisel, etteteatamise periood vähemalt 6 kuud):

 • Võrguoperaatoril on kohustus sisestada mõõtepunkti metaandmetesse, kas mõõtepunkt edastab mõõteandmed 15 minutit resolutsiooniga või 1 tund resolutsiooniga.
 • Alates 2023 võrguoperaator edastab AVPsse mõõteandmed kas 1h või 15 minuti resolutsioonis vastavalt mõõtepunkti AVP metaandmete infole (vatt-tunni täpsusega ehk kWh-le kuni kolm (3) kohta peale koma)
 • AVP poolne tunniandmete jaotus 15 minutit resolutsioonile lähtub tunniandmete jagamisel neljaga. NB! AVP ei sisalda muid tüüpkoormusgraafikuid ega arvesta võrguettevõtja koormusprofiilidega.
 • AVP poolt jaotatakse tunnimõõteandmed 15 minutit resolutsioonile täpsusega kWh-le viis (5) kohta peale koma.
 • 15 minutit andmevahetuse ja agregeerimiste funktsionaalsuste valmimisest alates hakkab AVP koondraporteid edastama vaid 15 minutit resolutsioonis (eeldatavasti alates Q22023+).

7. Võrgukadude kontrollarvutused AVPs

Elering tutvustas ettepanekut kirjeldada võrgueeskirjas võrgukadude arvutamist AVPs. Selle viimine AVP funktsionaalsuseks on väga oluline nii mõõteandmete edastamise läbipaistvuse kui võrguettevõtjate bilansiselgituse parendamise eesmärgil, sh see võimaldaks lõpetada bilansiselgituse piiripunktide metoodika ja mina üle avatud tarne punktide metoodikale (võrguettevõtja bilansihalduri võrgukadu arvutatakse AVP alusel, mis tagab, et süsteemi bilanss võrdub).

Selleks tuleks täiendada võrgueeskirja, et

 • Võrguettevõtja, liinivaldaja ja suletud jaotusvõrk peavad sisestama AVPsse mõõtepunkti(de) tehnilised andmed viisil, mis võimaldab võrgukadude arvestuse toimumist;
 • kirjeldada võrgukadude arvutamise metoodika ning täiendada elektrituruseadust.

8. Võrdlemisvahend

Elering tutvustas omapoolset visiooni, millise võrdlemisvahendi saaks tarbijatele arendada eeldusel, et on lahendatud erimeelsused KA-ga, kas Elering üleüldse võib seda oma kliendiportaali arendada. Arenduste eelduseks on seadusandluse selgus.

Koosoleku eesmärgiks oli uue AVP ärijuhendi (2023) esmane ülevaatamine.

Koosoleku otsused: Tarnijavahetuse protsess:  14 päeva ette lepingu sõlmimise tähtajaga läbi uue müüja mis iganes kalendripäeval. Avatud tarne lepinguta (nn üldteenus) kliendile uue avatud tarnijaga lepingu sõlmimine 1p ette.

Koosoleku teemad olid:

1. Arutelu tarnijavahetuse protsessi muudatusettepanekutest
2. Andmekvalieedi probleemi meetmed
3. Loetelu, mis ärifunktsionaalsused ja andmeedastused võiksid olla uue AVP arendamise skoobis (turuosalistelt ja Eleringi nimekiri)

Koosoleku otsused:

1. Müüjatelt saadud tagasiside alusel sai enim toetust muudatusettepanek, et tarnijavahetus võiks olla 14 päeva ette lepingu sõlmimise tähtajaga läbi uue müüja mis iganes kalendripäeval. Infovahetus ja senise müüjaga lepingu lõpetamine toimuks läbi AVP. Üldine ootus on, et elektrituru ja gaasituru jaeturu reeglid ja ajakavad on samad. Tagasisidega toodi ka välja, et läbi uue müüja lepingu sõlmimiseks tuleb uuendada nii elektrituruseadust/maagaasiseadust, võrgueeskirju.
2. Elering edastab MKM-le seadusandluse raamistikuga seotud küsimused ja sisulise muudatusettepaneku. Elering ja MKM kutsuvad avatud tarnijad tarnijavahetuse teemalisele täiendavale arutelule. Nii müüjatele kui tarbijatele tuleks koostada selged juhised, mis õigused ja kohustused on tähtajaliste ja tähtajatute lepingutega. Järgmiseks AVP koosolekuks edastab Elering TG liikmetele esimese uuendatud ärijuhend 2023 drafti, mis muuhulgas sisaldab kogu tarnijavahetuse protsessi kirjeldust ning ka ärireegleid laiemalt.
3. Andmekvaliteedist:

 • Elering informeeris, et alustame võrguettevõtjate andmeedastuse monitoorimisega jooksvalt, aga uus AVP lahendus näeb ette ka süsteemset igapäevast jälgimist andmeedastusel.
 • Andmekvaliteeti tõstaks võrgukadude arvutuse viimine AVP funktsionaalsuseks.

4. Kõik müüjad peaksid arvestama, et mõõteandmete edasisaatmise protsessil tulevad muudatud (andmete saamise päring müüjatelt).  Arendused tehakse paralleelselt olemasoleva süsteemiga ning turuosalisi informeeritakse piisava ajavaruga ette Tarnijavahetuse uus protsess jm olulised muudatused on eeldatavasti Live ajaga 01.2023.

Koosoleku teemad olid:

1. Eleringi poolt turuosalistele tutvustada elektrituru andmevahetuse uuendamise kontseptsiooni, ajakava ning seotud äriprotsesse
2. Esitleda ja selgitada tarnijavahetuse protsessi muudatusettepanekuid
3. Esitada loetelu, mis ärifunktsionaalsused ja andmeedastused võiksid olla uue AVP arendamise skoobis ning edastada müüjatele ja võrguettevõtjatele ülesanne arendusvajaduste kirjelduste esitamiseks
4. Edastada võrguettevõtjatele ehitisregistri taotlust mõõtepunkti ja mõõteandmete sidumiseks hoone ID-ga
5. Arutelu võrguettevõtjate ja müüjatega koosolekute sisu, koosseisu ja ajakava korraldustest

Koosoleku otsused:

1. Tarnijavahetuse eesmärk peaks lähtuma kliendi huvidest Elering esitleb müüjatele täiendava küsitluse protsessi muudatusettepanekute ja ajakava osas.
2. Korraldada elektrituruandmevahetuse TG koosolekud üle kuu (aeg ja kutse Eleringi poolt) ning üldjuhul koos võrguettevõtjate ja müüjatega.
3. Müüjatel ja võrguettevõtjatelt oodatakse arendustaotluste kirjeldusi (loetelu ja lühikirjeldus) hiljemalt 05.aprilliks.