6.4. Tarkvõrk ja andmevahetus avatud elektriturul

6.4. Tarkvõrk ja andmevahetus avatud elektriturul

Energiasüsteem on revolutsioonilises muutuses nii Euroopas kui kogu maailmas. Olulistest trendidest on võimalik välja tuua energiaturgude integreerumine (ühtne Euroopa energiaturg, aga ka piiride kadumine elektri-, gaasi- ja soojusenergia turgude vahel) ning kliimapoliitika ja energiatõhususe eesmärkide ühtlustumine ja karmistumine. Tootmisseadmete ja tehnoloogiate arengus võib täheldada mitteplaneeritava tootmistsükli ja hajusalt paiknevate seadmete massilist lisandumist energiasüsteemi ning akumuleerimise ja tarbimise juhtimise võimaluste kasvu. Turuosaliste hulgas on näha uut tüüpi osapoolte lisandumist (ESCO-d ehk energiateenusettevõtjad, energiaühistud, agregaatorid, virtuaalsed jõujaamad, tarbijast-tootjad ehk prosumer´id), tarbijate teadlikkuse kasvu ja nõudlust uut tüüpi teenuste järele.

Nimetatud trendidega kaasnevad üha enam ettearvamatud energiavood, aga ka eksponentsiaalselt kasvavad andmevood energiasüsteemis. Energiavõrkude haldamine peab uute oludega kohanema, võrgud peavad muutuma targemaks. Tarkvõrk tähendab kombineeritud muutusi energiasüsteemis, mis tulenevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdasest kasutuselevõtust, võimaldades energia tootjaid, haldureid, müüjaid, tarbijaid, teenuse pakkujaid jne ühele platvormile või integreeritud platvormidele liita ja seal andmeid vahetada ning seeläbi pakkuda tarbijatele uusi teenuseid. Inimesed ei vaja mitte elektrit ja gaasi, vaid toasooja ja valgust ning teisalt taskukohaseid energiaarveid. Selleks tuleb leida võrgus üles efektiivsus ning tagada turulepääs neile osalistele, kes seda efektiivsust soovivad pakkuda. Odavaim, keskkonnasõbralikuim ja kindlaim energia on tarbimata energia.

Eelnev seab ka energiasüsteemihalduri valiku ette, kuidas hallata muutuvat ja oluliselt nutikamat energiasüsteemi. Juhtimaks energiasüsteemi ümberkujundamist, on Elering loonud ettevõtetest võrgustiku, mille abil välja arendada nutikas tarkvõrgu andmevahetusplatvorm Estfeed. Platvorm võimaldab lõpptarbijatel, energiateenuste pakkujatel, hajutatud (väike)tootjatel ja võrguettevõtjatel energiatarbimise reaalajalähedaste andmete vahetuse abil energia tootmise, transportimise ja tarbimise tõhusust kasvatada. Andmelao infosüsteemis säilitatakse elektrienergia tarbimis-ja tootmiskogused, kodeeritakse Eesti elektriturul tegutsevad turuosalised ning kõik turuosaliste vahelist elektrienergia liikumist mõõtvad mõõtepunktid. Kodeerimine annab aluse turuosaliste õiguste ja tarneahelate määratlemiseks. Läbi tarkvõrgu platvormi kujuneb Eleringist lisaks elektri- ja gaasisüsteemide haldurile energeetika tarkvõrgu haldur.

6.4.1. Estfeed

6.4.1. Estfeed

Eleringi tarkvõrgu tehniliseks baasiks on andmevahetusplatvorm Estfeed. Estfeed võimaldab sõnumite turvalist vahetamist energiasektoris (joonis 42) – platvormiga saavad liidestuda erinevad andmeallikad ja neid andmeid kasutada soovivad rakendused (joonis 43). Estfeed koosneb juriidilisest, tarkvaralisest ja riistvaralisest lahendusest, millega hallatakse energia mõõteandmete vahetamist turuosaliste vahel, toetatakse elektrienergia tarnijate vahetuse protsessi avatud turul ja võimaldatakse tarbija poolt volitatud tarkvaralistele rakendustele ligipääsu mõõteandmetele (nt tarbimise monitoormiseks ja juhtimiseks).

Estfeed tagab energia mõõteandmete standardse ja turvalise vahetamise ja töötlemise ning võimaldab turuosalistele luua rakendusi, mis aitavad visualiseerida ja mõtestada tarbimise ja tootmisega seotud infot. Estfeed loob unikaalse väärtuspakkumise, aidates koguda hoone elektri ja gaasi kaugmõõtjate lugemid ning edastades need tarbijale või tarbija poolt volitatud isikule. Eelenev võimaldab energiasäästu, alandada operatiivkulusid ja potentsiaalselt tekitada ka uusi tulusid. Võtmeks uute rakenduste jaoks on tarbija nõusolekupõhine kvaliteetsete ja reaalajalähedaste andmete kättesaadavus, mida saab kasutada otsustamisel, automatiseerimisel ja optimeerimisel.

Joonis%2042.png

Joonis 42 Estfeedi lihtsustatud arhitektuur

Joonis 45 Estfeed

Joonis 43 Andmete liikumine ja ligipääsuõiguste haldus

Estfeed platvorm on võimeline integreerima erinevaid andmeallikaid (nt tulevikus ka kaugkütte jm kaugmõõtjate ja sensorite andmeid) ja pakkuma sobivaid teenuseid andmete muutmisel väärtuslikuks informatsiooniks tarbimise juhtimisel, paindlikkuse haldamisel, auditeerimisel ja võrdlemisel. Nt on Estfeediga liidestatud gaasi ja elektri andmelaod, Äriregister, Rahvastikuregister, Foreca ilmainfo, ENTSO-E Transparency platvorm elektri hinna saamiseks. Piloteerimisel on Levikom AS-i IoT (Internet of Things) platvormiga ühendatud teiste alammõõtjate ja sensorite andmete vahendamine üle Estfeedi platvormi. Estfeed on platvorm, millele arendajad saavad ehitada energiasektoriga seotud äppe. Estfeed’i teeb unikaalseks tema eksklusiivne seotus Eesti Vabariigi keskse infosüsteemide andmevahetuskihiga X-tee. X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab Eesti Vabariigis korraldada turvalist internetipõhist andmevahetust riigi infosüsteemide vahel.

Estfeedil on kolm kasutajaliidest:

 1. Rakenduste liidestumiseks mõeldud Estfeedi liikmeportaal, mis juhendab rakendused läbi liidestumise protsessi, annab ülevaate protsessist ja koondab vajalikud abimaterjalid;
 2. Estfeedi administreerimisrakendus Estfeedi ja rakenduste administraatoritele;
 3. Kliendiportaal e-elering, mis koondab kõik Eleringi e-teenused jm hulgas võimaldab mõõteandmete omanikul anda volitusi oma andmete kasutamiseks energiateenuste pakkujatele.

Tarkvõrgu platvormi Estfeed saab füüsilisest ja juriidilisest isikust tarbija oma andmete haldamiseks ja andmete jagamiseks vajalike volituste andmiseks kasutada läbi e-eleringi kliendiportaali. E-elering koondab kõik Eleringi e-teenused ja teiste energiateenuse pakkujate rakendused. Kliendiportaaö on unikaalne, sest võimaldab tarbija nõusoleku alusel personaalsete andmete jagamist (rakendustele, eraisikutele ja energiamüüjatele), elektri ja gaasi tarbimise võrdlemist ühes graafikus ning koondab Eesti tarbijale pakutavad tarkvõrgu rakendused.

Tarkvõrgu kliendiportaal võimaldab:

 • juurdepääsu kasutaja energiatarbimise ja -tootmisega seotud andmetele ja võrrelda oma tarbimist teistega;
 • jagada oma mõõteandmeid ja mõõtepunkti tehnilisi andmeid kolmandate osapooltega (energiamüüjad, rakendused, eraisikud) ja vaadata, kes on andmeid kasutanud;
 • vaadata müügi- ja võrgulepingute kehtivuse infot;
 • anda esindusõigusi õiguse andja nimel kliendiportaalis tegutsemiseks;
 • leida ühest kohast kõik Eleringi pakutavad teenused;
 • valida endale sobivaid Eestis pakutavaid energiateenusepakkujate rakendusi.

 

6.4.2 Andmeladu

6.4.2 Andmeladu

Andmelao infosüsteem tagab võrdse kohtlemise printsiipe arvestades selleks õigusi omavatele avatud tarnijatele juurdepääsu elektrienergia mõõteandmetele. Võrguettevõtja peab tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse.

Elektrimüüja vahetamise protsessis on Andmelao näol tegemist keskse andmevahetussüsteemiga, kus on pidev side kõigi võrguettevõtjate ja elektrimüüjatega ning mille kaudu kontrollitakse ka konkreetsete elektrimüüjate õigust saada juurdepääs mõõteandmetele, samuti õigust uute elektrilepingute sõlmimiseks konkreetseks ajavahemikuks. Sõnumivahetuse keskseks kehaks, haldajaks ja hoidjaks on Elering. Võrguühenduse ja mõõtepunkti loomine, võrgule- pingu sõlmimine ja haldamine ning võrguteenuse eest arveldamine toimub võrguettevõtja juures.

Andmelao kolm põhiprotsessi on järgmised:

 • tarnijavahetuse ja seda kirjeldav sõnumite vahetamise protsess;
 • mõõteandmete esitamise protsess;
 • kodeerimise protsess.

Joonis%202.png

Joonis 44

Andmelao kasutajate tegevused on alljärgnevad:

 

Võrguettevõtja ja liinivaldaja edastavad andmelattu:

 • turuosalise andmed (nimi, registri riik, registri tüüp, registri number) EIC koodi saamiseks;
 • turuosalise EIC koodi seose uute andmetega (nimi, registri riik, registri tüüp, registri number);
 • mõõtepunkti andmed (uue lisandumisel või olemasoleva andmete muutumisel). Sealhulgas: mõõte- punkti EIC kood, tüüp (kaugloetav, virtuaalne jne), aadress, võrgulepingu sõlminud turuosalise EIC kood; kas on väiketarbija või mitte, võrgulepingu algus- ja lõppkuupäev;
 • võrguühenduse katkemise ja taastamise kuupäevad/kellaajad;
 • mõõtepunkti mõõteandmed (eraldi sisse ja välja kogused) tunniajase täpsusega (võivad olla ka juba varem saadetud andmete muudatused).
 

Avatud tarnija edastab andmelattu:

 • Mõõtepunktide alusel avatud tarne lepingute info, sh lepingu alguse ja kehtivuse aeg;
 • päringu turuosalise 12 kuu mõõteandmete saamiseks.
 • kinnituse juriidilise isiku kohta turuosalise volitusest 12 kuu mõõteandmete saamiseks;
 • päringu turuosalise EIC koodi leidmiseks;
 • päringu turuosalise EIC koodi järgi tema mõõtepunktide leidmiseks;
 • info potentsiaalse vea kohta mõõtepunkti mõõteandmetes;
 • tarnelepingu lõppemise/katkemise kuupäeva;

 

Andmelao funktsioon: 

 • saadab avatud tarnijale võrguettevõtja poolt edastatud võrguarve  poolte vahelise ühisarve lepingu olemasolul.
 • saadab avatud tarnijale turuosalise EIC koodi, mõõtepunkti EIC koodi ja isiku kontaktandmed, kes on andnud volituse oma mõõtepunkti 12 kuu mõõteandmete alusel pakkumiste tegemiseks;
 • kodeerib kõik turuosalised, kellel on võrguleping;
 • saadab avatud tarnija bilansihaldurile info avatud tarne lepingu lisandumisest või muutmisest mõõtepunktis;
 • saadab võrguettevõtjale info avatud tarne lepingu lisandumisest või muutmisest  mõõtepunktis;
 • saadab möödunud kuu avatud tarnija(te)le võrguettevõtja teate, et mõõtepunkti mõõteandmed „on valmis”;
 • saadab võrguettevõtjale avatud tarnija info potentsiaalse vea kohta mõõtepunkti mõõteandmetes;
 • saadab (kehtivale) avatud tarnijale teate tema lepingu lõppemisest uue avatud tarnijaga lepingu sõlmi- mise tõttu;
 • saadab avatud tarnijale kinnituse lepingu sõlmimise registreerimisest või sellest keeldumisest tingi- muste mittesobimise korral;
 • saadab avatud tarnijale turuosalise 12 kuu mõõteandmed volituse olemasolul (füüsilisel isikul: kas lepinguline õigus või e-eleringis tarbija poolt antud  volitus) või eitava vastuse volituse puudumisel;
 • saadab võrguettevõtjalt saabunud mõõteandmed edasi vastaval ajahetkel antud mõõtepunkti avatud tarnijale ja teistele selleks õigust omavatele turuosalistele;
 • saadab võrguettevõtjale tema soovil registreeritud turuosalise EIC koodi;

 

Süsteemi- ja bilansihaldur saavad andmelaost

 • bilansihalduri bilansipiirkonna, sh on eristatud bilansiselgituseks piirimõõtepunktid;
 • bilansihalduri bilansipiirkonnas olevad mõõteandmed koondraportina.

 

Tulenevalt 25.05.2018 kohaldatava EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 tingimustest rakendati elektrituru ja gaasituru andmevahetusplatvormide (edaspidi AVP) kaudu energiamüüjatega andmevahetuse korraldusele järgmiseid reegleid: 

NB! Müüjad saavad edastada AVPsse müügilepinguid edasi ka siis, kui klient ei ole andnud e-eleringis volitust:

 1. AVP-de kaudu füüsilisest isikust tarbija mõõtepunktide info edastamiseks müüjale, kellega füüsilisest isikust tarbijal ei ole lepingut, saab olema võimalik, aga lepinguta müüjale ja e-eleringis tarbija volituseta müüjale edastatakse vaid mõõtepunkti EIC kood ning võrgulepingu-ja elektrilepingu algus-ja lõppperioodid baseerudes seadusandluses toodud nõuetele. Muudatus tähendab, et kolmandatele müüjatele ei edastata tarbija mõõtepunktides aadressiinfot.
 2. AVP-de kaudu füüsilisest isikust tarbija viimase 12 kuu tarbimisandmete edastamiseks müüjale, kellega füüsilisest isikust tarbijal ei ole lepingut, saab olema võimalik vaid tarbija enda poolt läbi AVP kliendiportaali (e-elering) antud volituse.
 3. Uute võrgulepingute klientide kohta on müüjatel võimalus avatud tarne lepingut sisestada AVPsse kuni 2 päeva pärast võrgulepingu algusaega (sõltumata võrgulepingu sisestamise kuupäevast).
   
  d)       AVP-de kaudu juriidilisest isikust tarbija mõõtepunktide info ja mõõteandmete edastamiseks kolmandatele avatud tarnijale muudatusi hetkel ei ole – kehtib nõue, et avatud tarnijal peab olema tarbija nõusolek ning lubatud on AVP välised volitused.
  e)       Muu andmevahetus avatud tarnijatele (sh bilansihalduritele), mis on ette nähtud seadusest tulenevate õiguste/kohustuste alusel jäävad andmevahetuse korralduses samadele alustele.

6.4.3 Kodeerimine

6.4.3 Kodeerimine

Euroopa ühtse elektrituru protsesside, objektide ja osaliste identifitseerimiseks on ENTSO-E välja töötanud ühtse kodeerimise süsteemi EIC (ingl. k. Energy Identification Coding). Süsteemi eesmärgiks on tagada harmoniseeritud elektroonne andmevahetus olukorras, kus turuosalistel on võimalus osaleda erinevatel turgudel ning süsteemioperaa- torid peavad omavahel ning ka turuosaliste endiga nende kohta infot vahetama. Selles tulenevalt on peamine nõue EIC koodidele, et need on ajas stabiilsed. Lisaks kehtivad järgmised nõuded:

 • Eraldatud kood peab olema globaalselt unikaalne (üle Euroopa);
 • Eraldatud koodi muudetakse ainult siis, kui objekti staatus muutub (see tähendab, et kui näiteks ette- võtte nimi muutub, siis EIC koodi ei muudeta).

EIC koodide ülesehitus

EIC koodid on 16-kohalised ning koosnevad inglise tähestiku tähtedest (A-Z), numbritest (0-9) ja miinusmärkidest (-):

 • 2-kohaline numbriline kood, mis identifitseerib koodi väljastanud LIO (Eesti puhul 38)
 • Objekti tüüpi märkiv täht:
  • X – turuosaline (nö X-kood)
  • Y – piirkond (nö Y-kood)
  • Z – mõõtepunkt (nö Z-kood)
  • W – ressurss (nt tootmisüksus) (nö W-kood)
  • T – ühendusliin (eri bilansipiirkondade vahel)
  • V - asukoht
 • 12–kohaline identifitseerimiskood (tähed, numbrid, miinused)
 • 1 kontrollsümbol (täht või number)

Nt EIC koodi 38ZEE-1000007L-E puhul võib öelda, et see on Eleringi poolt väljastatud mõõtepunkti EIC kood.

EIC koodid Eestis

Kodeerimist administreeritakse kahel tasandil:

 • Keskse koodikeskuse (CIO - Central Issuing Office) ülesandeks on väljastada lokaalsete koodikeskuste (LIO-de) identifitseerimise koode (esimesed kaks numbrit EIC koodis), süsteemioperaatorite või piirkon- dade EIC koode (nt Eleringi EIC kood on 10X1001A1001A39W), ning nende haldamine.
 • Lokaalsed koodikeskused (LIO – Local Issuing Office) tegutsevad CIO agentidena väljastades vastavalt taotlustele erinevate objektide jaoks EIC koode. Eestis tegutseb LIO-na Elering.

Kodeerimise nõuetekohasuse tagamiseks on Elering Andmelao (andmeladu.elering.ee) juurde loonud tsentraliseeri- tud kodeerimissüsteemi, mis pakub järgmisi teenuseid:

 • korrektsete koodide väljastamine;
 • koodinimistute haldus (päringud, aktiveerimine/deaktiveerimine, modifitseerimine);
 • vastavate kodeeritud organisatsioonide kontaktandmete väljastus.

EIC koodid on aluseks Andmelao süsteemi kasutamise õiguste määramiseks ja nende kontrollimiseks. Igal turuosalisel (tootja, tarbija, müüja jne) on oma EIC kood, millega seostatakse kõik tema tegevused turul.

EIC koodide alusel määratakse kindlaks avatud tarnijate piirkonnad ja turuosaliste õigused andmetele juurdepääsuks. Lisaks seadusega määratud juurdepääsudele on turuosalisel õigus juurde pääseda ka nendele (mõõte)andmetele, mille kohta on süsteemis omaniku kinnitus (st volitus). Mõõteandmetele juurdepääsu õiguste haldamise eest vastutab Elering.