4.7 Põhjamaade-Balti reguleerimisturgude koostöö uuring

4.7 Põhjamaade-Balti reguleerimisturgude koostöö uuring

Põhja- ja Baltimaade ühise reguleerimisturu loomine on olnud Balti energiaturgude ühendamise plaanis ( BEMIP) üks kavandatud tegevustest turu arendamisel. Baltikumi kontekstis on reguleerimisturg oluline Põhja-Balti reguleerimisreservide alase koostöö edasiarenduseks, mis loob suuremad võimalused nii süsteemihalduritele elektrisüsteemide tasakaalustamiseks soodsamatel tingimustel, kui ka turuosalistele reguleerimisvõimsuste müümiseks.

2015 aastal lepiti Balti- ja Põhjamaade süsteemihaldurite vahel kokku Põhjamaade ja Balti elektrisüsteemide vahelise reguleerimisreservide alase koostöö edasiarendamise koostöökokkulepe lõppeesmärgiga luua eeltingimused Põhja- ja Baltimaade ühise reguleerimisturu loomiseks. Viimane sisaldas allolevaid eesmärke ja rakendusplaani:

  1. Baltikumi reguleerimisturu (mFRR) ja bilansimudeli loomine, mis sisaldab ühist reguleerimisturgu marginaalhinna põhimõttel ja standardtootel, ühist koordineeritud bilansi juhtimist ja selgitamist, ühte bilansiselgituse mudelit ja ebabilansi hinnametoodikat
  2. Järk-järguline Põhjamaade ja Baltimaade vaheline senise reguleerimisreservidealast koostööd edasiarendus
  3. Põhja- ja Baltimaade ühise reguleerimisturgude ühendamine

 

1. Ühise Põhjamaade-Balti bilansituru loomine.

Teostatud uuring “Feasibility Study Regarding Cooperation between the Nordic and the Baltic power systems within the Nordic ENTSO-E pilot project on Electricity Balancing” on avaldatud Eleringi veebilehel.

4.6.1 Põhjamaade-Balti reguleerimisturgude koostöö edasiarendus

4.6.1 Põhjamaade-Balti reguleerimisturgude koostöö edasiarendus

2014. aastal läbiviidud uuring tuvastas, et sellise koostöö arendamine on täiesti võimalik ja kaugem eesmärk peaks olema ühine Põhja- ja Baltimaade reguleerimisreservide turg teatud toodete osas (mFRR balancing market). Uuringu tulemused kiideti heaks nii Baltimaade kui ka Põhjamaade süsteemihaldurite poolt.

Uuringu põhjal tegid Põhjamaade süsteemihaldurid ettepaneku alustada samm-sammult Balti- ja Põhjamaade reguleerimisreservide alase koostöö arendamist ning luua selleks eesmärgiks vastav töögrupp ning koostada selle töögrupi lähteülesanne. 2015. aasta mais kiideti Balti- ja Põhjamaade süsteemihaldurite juhtide poolt heaks Põh- jamaade ja Balti elektrisüsteemide vahelise reguleerimisreservide alase koostöö edasiarendamise lähteülesanne ja koostöökokkulepe, millega loodetakse saavutada järgmised suuremad eesmärgid:

  1. Ühise Balti bilansipiirkonna loomine koos ühise reguleerimisturuga (sh ühised tooted, koordineeritud juhtimine, harmoniseeritud bilansihaldus);
  2. Kontseptsioon, kuidas käsitleda kolmandaid riike Balti riikide ühisest bilansihaldusest lähtuvalt;
  3. Laiendada Põhjamaade ja Baltimaade vahelist senist reguleerimisreservidealast koostööd süsteemihaldurite vahel;
  4. Koostöö ja suurem harmoniseeritus Balti ja Põhjamaade reguleerimisturgude vahel (sarnased tooted, harmoni- seeritud bilansihaldus, reguleerimispakkumiste aktiveerimiste protseduurid).

Need neli eelpool toodud eesmärki on eeltööks suurema ühise eesmärgi ehk Põhja- ja Baltimaade ühise reguleerimis- turu loomiseks. See saab olema aga juba eraldi töögrupi teema ning visiooni järgi võiks toimuda aastatel 2018-2020.