5.4. Tarkvõrk ja andmevahetus avatud gaasiturul

5.4. Tarkvõrk ja andmevahetus avatud gaasiturul

Energiasüsteem on revolutsioonilises muutuses nii Euroopas kui kogu maailmas. Olulistest trendidest on võimalik välja tuua energiaturgude integreerumine (ühtne Euroopa energiaturg, aga ka piiride kadumine elektri-, gaasi- ja soojusenergia turgude vahel) ning kliimapoliitika ja energiatõhususe eesmärkide ühtlustumine ja karmistumine. Tootmisseadmete ja tehnoloogiate arengus võib täheldada mitteplaneeritava tootmistsükli ja hajusalt paiknevate seadmete massilist lisandumist energiasüsteemi ning akumuleerimise ja tarbimise juhtimise võimaluste kasvu. Turuosaliste hulgas on näha uut tüüpi osapoolte lisandumist (ESCO-d ehk energiateenusettevõtjad, energiaühistud, agregaatorid, virtuaalsed jõujaamad, tarbijast-tootjad ehk prosumer´id), tarbijate teadlikkuse kasvu ja nõudlust uut tüüpi teenuste järele.

Nimetatud trendidega kaasnevad üha enam ettearvamatud energiavood, aga ka eksponentsiaalselt kasvavad andmevood energiasüsteemis. Energiavõrkude haldamine peab uute oludega kohanema, võrgud peavad muutuma targemaks. Tarkvõrk tähendab kombineeritud muutusi energiasüsteemis, mis tulenevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdasest kasutuselevõtust, võimaldades energia tootjaid, haldureid, müüjaid, tarbijaid, teenuse pakkujaid jne ühele platvormile või integreeritud platvormidele  liita ja seal andmeid vahetada ning seeläbi pakkuda tarbijatele uusi teenuseid. Inimesed ei vaja mitte elektrit ja gaasi, vaid toasooja ja valgust ning teisalt taskukohaseid energiaarveid. Selleks tuleb leida võrgus üles efektiivsus ning tagada turulepääs neile osalistele, kes seda efektiivsust soovivad pakkuda. Odavaim, keskkonnasõbralikuim ja kindlaim energia on tarbimata energia.

Eelnev seab ka energiasüsteemihalduri valiku ette, kuidas hallata muutuvat ja oluliselt nutikamat energiasüsteemi. Juhtimaks energiasüsteemi ümberkujundamist, on Elering loonud ettevõtetest võrgustiku, mille abil välja arendada nutikas tarkvõrgu andmevahetusplatvorm Estfeed. Platvorm võimaldab lõpptarbijatel, energiateenuste pakkujatel, hajutatud (väike)tootjatel ja võrguettevõtjatel energiatarbimise reaalajalähedaste andmete vahetuse abil energia tootmise, transportimise ja tarbimise tõhusust kasvatada. Läbi selle kujuneb Eleringist lisaks elektri- ja gaasisüsteemide haldurile ka energeetika tarkvõrgu haldur.

5.4.1. Estfeed

5.4.1. Estfeed

Eleringi tarkvõrgu tehniliseks baasiks on andmevahetusplatvorm Estfeed. Estfeed võimaldab sõnumite turvalist vahetamist energiasektoris (Joonis 27) – platvormiga saavad liidestuda erinevad andmeallikad ja neid andmeid kasutada soovivad rakendused (Joonis 28). Estfeed koosneb juriidilisest, tarkvaralisest ja riistvaralisest lahendusest, millega hallatakse energia mõõteandmete vahetamist turuosaliste vahel, toetatakse energia tarnijate vahetuse protsessi avatud turul ja võimaldatakse tarbija poolt volitatud tarkvaralistele rakendustele ligipääsu mõõteandmetele (nt tarbimise monitoorimiseks ja juhtimiseks).

Estfeed tagab energia mõõteandmete standardse ja turvalise vahetamise ja töötlemise ning võimaldab turuosalistele luua rakendusi, mis aitavad visualiseerida ja mõtestada tarbimise ja tootmisega seotud infot. Estfeed loob unikaalse väärtuspakkumise, aidates koguda hoone elektrija gaasi kaugmõõtjate lugemid ning edastades need tarbijale või tema poolt volitatud isikule. Eelenev võimaldab energiasäästu, alandada operatiivkulusid ja potentsiaalselt tekitada ka uusi tulusid. Võtmeks uute rakenduste jaoks on tarbija nõusolekupõhine kvaliteetsete ja reaalajalähedaste andmete kättesaadavus, mida saab kasutada otsustamisel, automatiseerimisel ja optimeerimisel.

Joonis%2028%20Estfeedi%20lihtsustatud%20struktuur.png

Joonis 27 Estfeedi lihtsustatud arhitektuur

Joonis%2029%20Andmete%20liikumine%20ja%20ligip%C3%A4%C3%A4su%C3%B5iguste%20haldus.png

Joonis 28 Andmete liikumine ja ligipääsuõiguste haldus

Estfeed platvorm on võimeline integreerima erinevaid andmeallikaid (nt tulevikus ka kaugkütte jm kaugmõõtjate ja sensorite andmeid) ja pakkuma sobivaid teenuseid andmete muutmisel väärtuslikuks informatsiooniks tarbimise juhtimisel, paindlikkuse haldamisel, auditeerimisel ja võrdlemisel. Nt on Estfeediga liidestatud gaasi ja elektri andmelaod, Äriregister, Rahvastikuregister, Foreca ilmainfo, ENTSO-E Transparency platvorm elektri hinna saamiseks. Piloteerimisel on Levikom AS-i IoT (Internet of Things) platvormiga ühendatud teiste alammõõtjate ja sensorite andmete vahendamine üle Estfeedi platvormi. Estfeed on platvorm, millele arendajad saavad ehitada energiasektoriga seotud äppe. Estfeed’i teeb unikaalseks tema eksklusiivne seotus Eesti Vabariigi keskse infosüsteemide andmevahetuskihiga X-tee. X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab Eesti vabariigis korraldada turvalist internetipõhist andmevahetust riigi infosüsteemide vahel.

Estfeedil on kolm kasutajaliidest:

 1. Rakenduste liidestumiseks mõeldud Estfeedi liikmeportaal, mis juhendab rakendused läbi liidestumise protsessi, annab ülevaate protsessist ja koondab vajalikud abimaterjalid;
 2. Estfeedi administreerimisrakendus Estfeedi ja rakenduste administraatoritele;
 3. Kliendiportaal e-elering, mis koondab kõik Eleringi e-teenused jm hulgas võimaldab mõõteandmete omanikul anda volitusi oma andmete kasutamiseks energiateenuste pakkujatele.

Tarkvõrgu platvormi Estfeed saab füüsilisest ja juriidilisest isikust tarbija oma  andmete haldamiseks ja andmete jagamiseks vajalike volituste andmiseks kasutada läbi e-eleringi kliendiportaali. E-elering koondab kõik Eleringi e-teenused ja teiste energiateenuse pakkujate rakendused. E-elering on unikaalne, sest võimaldab tarbija nõusoleku alusel personaalsete andmete jagamist (rakendustele, eraisikutele ja energiamüüjatele), elektri ja gaasi tarbimise võrdlemist ühes graafikus ning koodnab Eesti tarbijale pakutavadsobivaid tarkvõrgu rakendused.

Tarkvõrgu kliendiportaal võimaldab:

 • juurdepääsu kasutaja energiatarbimise ja -tootmisega seotud andmetele ja võrrelda oma tarbimist ja tootmist teistega;
 • jagada oma mõõteandmeid ja mõõtepunkti tehnilisi andmeidtarbimisandmeid kolmandate osapooltega (energiamüüjad, rakendused, eraisikud) ja vaadata, kes on andmeid kasutanud;
 • vaadata müügi- ja võrgulepingute kehtivuse infot;
 • anda esindusõigusi õiguse andja nimel kliendiportaalis tegutsemiseks;
 • leida ühest kohast kõik Eleringi pakutavad teenused;
 • valida endale sobivaid Eestis pakutavaid energiateenusepakkujate rakendusi.

5.4.2. Andmeladu

5.4.2. Andmeladu

Vastavalt maagaasiseadusele on võrguettevõtjate mõõteandmete kogumise ja edastuse kohustus sätestatud allolevalt:

 • Võrguettevõtja tagab tema võrku siseneva ja sealt väljuva gaasi koguse kindlaksmääramise, mõõteandmete kogumise ja nende töötlemise.
 • Võrguettevõtja on kohustatud esitama bilansihaldurile ja süsteemihaldurile mõõteandmed, mis on vajalikud bilansi selgitamiseks.
 • Võrguettevõtja teisendab mõõdetud gaasikogused energiaühikutesse. Energiaühikuna kasutatakse kilovatt-tundi (kWh).

Ülaltoodud kohustuse ning gaasituru efektiivsuse tagamiseks arendas süsteemihaldur välja gaasituru andmevahetusplatvormi, edaspidi Andmeladu.

Andmeladu on digitaalne keskkond, mille kaudu toimub alates jaanuarist 2017 gaasiturul andmevahetus avatud tarnija vahetamiseks, mõõteandmete edastamiseks turuosaliste vahel, nende säilitamiseks ning turuosalisele seadusega pandud kohustuste täitmiseks ja talle antud õiguste tagamiseks. Keskse platvormi eesmärk on turuosaliste võrdse kohtlemise printsiipe arvestav efektiivse andmevahetuse protsessi tagamine avatud gaasiturul.

Andmelao arenduse eest vastutab Elering, kelle ülesandeks on ka kogu süsteemi edaspidine hooldus. Võrguettevõtjad vastutavad sisestatud andmete mahu ja nende kvaliteedi, mõõteandmete täpsuse, bilansiperioodide põhise jaotuse ja sisestatud kliendiinfo korrektsuse eest. Avatud tarnijad vastutavad sisestatud gaasimüügi avatud tarne lepingute info õigsuse eest.

5.4.3. Gaasituru Andmelao põhifunktsionaalsus

5.4.3. Gaasituru Andmelao põhifunktsionaalsus

Andmeladu kui süsteem katab kolm põhiprotsessi gaasiturul ja need on järgmised:

 1. tarnijavahetuse ja seda kirjeldav sõnumite vahetamise protsess
 2. mõõtepunkti andmete ja mõõteandmete esitamise protsess
 3. kodeerimise protsess

Lisaks sisaldab Andmeladu bilansiselgituseks vajalike mõõteandmete kalkuleerimise funktsionaalsuse (vaata ka joonist 29).

Joonis 27 Andmelao põhiprotsessid

Joonis 29 Andmelao põhiprotsessid

 

Andmelao kasutajate tegevused on alljärgnevad.

Võrguettevõtja edastab:

 • päringu turuosalise andmetega EIC koodi saamiseks;
 • turuosalise EIC koodi koos uuendatud mõõtepunkti metaandmetega;
 • mõõtepunkti metaandmed (uue lisandumisel või olemasoleva andmete muutumisel) sh: mõõtepunkti EIC kood, mõõtepunkti tüüp, aadress, võrgulepingu sõlminud turuosalise EIC kood, kliendi tüüp, võrgulepingu algus- ja lõppkuupäev;
 • võrguühenduse katkemise ja taastamise;
 • mõõtepunkti kohta mõõteandmed (kWh ja m3).

Avatud tarnija edastab:

 • Mõõtepunktide lõikes avatud tarne lepingute info, sh lepingu alguse ja lõpu aeg;
 • tarnelepingu lõppemise/katkemise kuupäeva;
 • päringu turuosalise EIC koodi järgi tema mõõtepunktide leidmiseks;
 • päringu turuosalise EIC koodi leidmiseks;
 • kinnituse turuosalise volitusest 12 kuu mõõteandmete saamiseks;
 • päringu turuosalise 12 kuu mõõteandmete saamiseks.

Turuosaline saab Andmelao veebiliidese kaudu:

 • hallata volitusi avatud tarnijatelt pakkumise saamiseks ehk enda 12 viimase kuu mõõteandmete pärimiseks Andmelaost;
 • hallata oma kontaktandmeid volituse alusel tehtud pakkumise saamiseks avatud tarnijale;
 • vaadata enda mõõtepunktide mõõteandmeid;
 • vaadata Andmelaos olevat infot oma avatud tarne ja võrgulepingute kohta;
 • esindada juriidilist isikut, kelle esindusõigust kontrollitakse äriregistris ettevõtte poolt esitatud juhatuse liikmete nimekirja alusel.

Andmelao funktsionaalsus:

 • edastab võrguettevõtjale tema päringule vastates registreeritud turuosalise EIC koodi;
 • edastab võrguettevõtjalt saabunud mõõteandmed edasi vastaval ajahetkel antud mõõtepunkti avatud tarnijale ja teistele selleks õigust omavatele turuosalistele;
 • saadab avatud tarnijale turuosalise 12 kuu mõõteandmed volituse olemasolul või eitava vastuse volituse puudumisel;
 • saadab avatud tarnijale kinnituse lepingu sõlmimise registreerimisest või selle ebaõnnestumisest tingimuste mittesobimise korral;
 • saadab võrguettevõtjale info avatud tarne lepingu lisandumisest või muutmisest mõõtepunktis;
 • saadab avatud tarnija bilansihaldurile info avatud tarne lepingu lisandumisest või muutmisest mõõtepunktis;
 • kodeerib kõik turuosalised;
 • saadab avatud tarnijale turuosalise EIC koodi, mõõtepunkti EIC koodi ja isiku kontaktandmed, kes on andnud volituse oma mõõtepunkti 12 kuu mõõteandmete alusel pakkumiste tegemiseks;
 • arvutab bilansiselgituseks vajalikud koondraportid:
  • Võrguettevõtja võrgust edastatud gaasi kogused koondmõõteandmetena avatud tarnijate lõikes;
  • Avatud tarnijate portfellis koondmõõteandmed võrguettevõtjate lõikes;
  • Bilansihalduri portfellis olevate avatud tarnijate bilansiselgituse mõõtepunktide koondandmed, mis arvatakse bilansihalduri bilansiselgituse piirkonda;

Võrguettevõtja portfelli arvutuseks arvutab Andmeladu võrguettevõtja võrku sisenenud gaasikogused ja võrguettevõtja võrgust väljunud gaasikogused kehtivate võrgulepingute ning teiste avatud tarnijate gaasilepingute alusel, vahe võrdub võrguettevõtja portfelli kogus.

5.4.4. Kodeerimine

5.4.4. Kodeerimine

Euroopa ühtse energiaturu protsesside, objektide ja osaliste identifitseerimiseks on ENTSO-E (elektri süsteemihaldurite ühendus) välja töötanud ühtse kodeerimise süsteemi ( EIC - Energy Identification Coding). Süsteemi eesmärgiks on tagada harmoniseeritud elektroonne andmevahetus olukorras, kus turuosalistel on võimalus osaleda erinevatel turgudel (nt elektri- ja gaasiturul) ning süsteemioperaatorid peavad omavahel ning ka turuosaliste endiga nende kohta infot vahetama. Selles tulenevalt on peamine nõue EIC koodidele, et need on ajas stabiilsed. Lisaks kehtivad järgmised nõuded:

 • Eraldatud kood peab olema globaalselt unikaalne (üle Euroopa);
 • Eraldatud koodi muudetakse ainult siis, kui objekti staatus muutub (see tähendab, et kui näiteks ettevõtte nimi muutub, siis EIC koodi ei muudeta).

Kodeerimist administreeritakse kahel tasandil:

 • Keskse koodikeskuse (CIO – Central Issuing Office) ülesandeks on väljastada lokaalsete koodikeskuste (LIO-de) identifitseerimise koode (esimesed kaks numbrit EIC koodis), süsteemioperaatorite või piirkondade EIC koode (nt Eleringi EIC kood on 10X1001A1001A39W), ning nende haldamine.
 • Lokaalsed koodikeskused (LIO – Local Issuing Office) tegutsevad CIO agentidena väljastades vastavalt taotlustele erinevate objektide jaoks EIC koode. Eestis tegutseb LIO-na Elering.

EIC koodid on 16-kohalised ning koosnevad inglise tähestiku tähtedest (A-Z), numbritest (0-9) ja miinusmärkidest (-):

 • 2-kohaline numbriline kood, mis identifitseerib koodi väljastanud organisatsiooni (Eesti puhul 38)
 • Objekti tüübi määrav täht:
  • X – turuosaline (nö X-kood)
  • Y – piirkond (nö Y-kood)
  • Z – mõõtepunkt (nö Z-kood)
  • W – ressurss (nt tootmisüksus) (nö W-kood)
  • T – ühendusliin (eri bilansipiirkondade vahel)
  • V – asukoht
  • 12-kohaline identifitseerimiskood (tähed, numbrid, miinused)
  • 1 kontrolltäht/number (täht või number)

Näiteks EIC koodi 38ZEE-1000007L-E puhul võib öelda, et see on mõõtepunkti (Z) EIC kood, mille on väljastanud Elering (38).

Kodeerimise nõuetekohasuse tagamiseks on Elering nii elektri kui gaasi Andmelao juurde (vastavalt https://andmeladu.elering.ee ja https://gaasiandmeladu.elering.ee) loonud tsentraliseeritud kodeerimissüsteemi, mis pakub järgmisi teenuseid:

 • korrektsete koodide väljastamine;
 • koodinimistute haldus (päringud, aktiveerimine/deaktiveerimine, modifitseerimine);
 • vastavate kodeeritud organisatsioonide kontaktandmete väljastus.

EIC koodid on aluseks Andmelao süsteemi kasutamise õiguste määramiseks ja nende kontrollimiseks. Igal turuosalisel (tootja, tarbija, müüja jne) on oma EIC kood, millega seostatakse kõik tema tegevused turul. 

EIC koodide alusel määratakse kindlaks avatud tarnijate piirkonnad ja turuosaliste õigused andmetele juurdepääsuks. Lisaks seadusega määratud juurdepääsudele on turuosalisel õigus juurde pääseda ka nendele (mõõte)andmetele, mille kohta on süsteemis omaniku kinnitus (s.t.volitus). Mõõteandmetele juurdepääsu õiguste haldamise eest vastutab Elering.