3.6. Ülekandevõrgu väljundid

3.6. Ülekandevõrgu väljundid

Ülekandevõrgu väljunditeks olevatesse liitumispunktidesse edastatakse võrgugaas 36 GJJ-st, kus toimub ülekandevõrgust jaotusvõrkudesse või tarbijatele gaasi edastamine, gaasi rõhu redutseerimine, mõõtmine, lõhnastamine ja kokkulepitud tarbimisrežiimi tagamine.

3.6.1. Ülekandevõrgust väljastatud gaasikoguste mõõtmine

3.6.1. Ülekandevõrgust väljastatud gaasikoguste mõõtmine

Hetkel osutatakse Elering AS poolt ülekandeteenust 72 gaasi ülekandevõrguga ühendatud liitumispunktis (ülekandevõrgu väljundid). Liitumispunktidesse edastatud gaas mõõdetakse GJJ-des (kokku 36 GJJ) mõõtepunktides. Reeglina jaotustorustike liitumispunktid ülekandevõrguga on jaotustorustiku ja AS-i Elering omandis oleva GJJ kinnistu piiri lõikumise kohas.

GJJ-des mõõdetakse mõõtetingimustes gaasi mahtu sõltuvalt gaasivoo suurusest ja varieeruvusest turbiinarvestitega, ultraheliarvestitega või rootorarvestitega. Kõikides ülekandevõrgu väljundites teisendatakse mõõtetingimustes mõõdetud gaasi mahud leppetingimustele leppekogusemõõturitega. Leppetingimustele teisendamisel kasutakse gaasi koostise ja parameetrite fikseeritud väärtusi. Kõikidel leppekoguse mõõturitel on integreeritud andmesalvestid, mis võimaldavad salvestada täistundidel ja talletada kuni üheksa olulist mõõtetulemust mahuga kuni 9 kuud. Kõik leppekogusemõõturid on ühendatud SCADA süsteemi, mis võimaldab reaalajas jälgida GJJ-dest väljuvaid gaasivoogusid ja kõiki olulisi GJJ-de tehnoloogilisi parameetreid.

Ülekandevõrgust väljastatud gaaside kütteväärtused tehakse kindlaks võrku sisestatud gaaside koguste ja kütteväärtuste kaalutud keskmiste väärtuste arvutamise teel bilansiperioodi kohta.  Lähitulevikus on kavas kasutusele võtta võrguarvutustel põhinev tarkvara, mis võimaldab ülekandevõrgu sisendite ja väljundite alusel arvutada liitumispunktides bilansiperioodi gaasi kütteväärtusi.

Bilansiperioodis ülekandevõrgust väljastatud gaaside energia määramise aluseks on igas mõõtepunktis mõõdetud gaasi kogus leppetingimustes kuupmeetrites ja mõõtepunkti kohta avaldatud kütteväärtus kilovatt-tundides kuupmeetri kohta.

Uute ja rekonstrueeritavate gaasi mõõtesüsteemide projekteerimisel on aluseks standardis EVS-EN 1776 ja Rahvusvahelise Legaalmetroloogia Organisatsiooni OIML dokumendis R 140 „Measuring systems for gaseous fuel“ toodud soovitused ning juhised. Kokkuvõtvalt on tabelis 4 toodud mõõtesüsteemidele esitatud minimaalsed funktsionaalsed nõuded ja nõutav täpsusklass sõltuvalt projekteeritava mõõtesüsteemi maksimaalsest gaasivoost.

Tabel 4 Minimaalsed kriteeriumid uue või rekonstrueeritava mõõtesüsteemi kavandamiseks

Kavandatud Qmaxleppetingimustel (m3/h)

10≤ Qmax

10 ˂ Qmax ≤ 102

102 ˂ Qmax ≤ 103

103 ˂ Qmax ≤ 104

104 ˂ Qmax ≤ 105

Qmax ˃ 105

Arvesti veakõvera korrektsioon

 

 

 

*

*

*

Tingimused mõõtesüsteemi kohapeal kalibreerimiseks

 

 

 

 

*

*

Temperatuuri teisendus

*

*

*

*

*

*

Rõhu teisendus

 

*

*

*

*

*

Z- teisendus

 

 

*

*

*

*

Kohapeal gaasi kütteväärtuse (CV) ja koostise määramine

 

 

 

 

* või vt järgmine rida

*

CV määramine kaugelt (proovivõtu/analüüsi või arvutamise teel)

*

*

*

*

*

 

Koguste mõõtetulemuste salvestamine ja talletamine

 

*

*

*

*

*

Lisaks eeltoodule ka gaasi tiheduse mõõtmine

 

 

 

 

*

*

Energia määramise täpsusklass

D

C

B

B

A või B

A

Energia määramise laiendmääramatus U(k=2)

(3,5˂ U≤ 8) %

(2,5˂ U≤ 3,5) %

(1,2 ˂ U≤ 2,5) %

(1,2 ˂ U≤ 2,5) %

 

U ≤ 1,2 %

 

* seade või soovitatav funktsioon

CV – gaasi kütteväärtus