2.8. Planeeritud regiooni suurprojektid

2.8. Planeeritud regiooni suurprojektid

Regioonis on arendamisel mitmed suurprojektid, mille eesmärk on ühendada omavahel gaasisüsteeme, tekitada konkurentsi gaasiturul ja suurendada varustuskindlust.

Eesti ja Soome gaasi ülekandevõrke ühendava torustiku projekt Balticconnector koos Eesti-Läti gaasi ülekandevõimsuste tugevdamise projektiga on vaieldamatu prioriteet Eesti gaasi ülekandevõrgu investeeringute hulgas. Projektid hõlmavad endas 80 km merealuse torustiku ehitust, maismaatorustiku ehitust, kompressorjaamade ehitust, GMJ-de ehitust ja olemasoleva Karksi GMJ rekonstrueerimist. Balticconnectori projekti ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamise projektid valmivad 2019.a lõpuks. Peale projektide valmimist on Eestil ja Soomel uus tarnekanal, mis suurendab varustuskindlust gaasisüsteemi tehniliste probleemide korral. Soomele lisavad Balticconnector ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamine ka uue tarneallika Klaipeda LNG terminali näol.

2016 aasta oktoobris sõlmisid Euroopa Komisjon ja Balticconnectori projekti arendajad Elering AS ning  Baltic Connector OY rahastuslepingu projekti kapitalikulude 187,5 miljoni euro ehk 75% ulatuses katmiseks Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF – Connecting Europe Facility).

2016 aasta detsembris sõlmisid Euroopa Komisjon ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamise projekti arendaja Elering AS rahastuslepingu projekti kapitalikulude 18,6 miljoni euro ehk 50% ulatuses katmiseks Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF – Connecting Europe Facility).

Lisaks Balticconnectori ja Eesti-Läti ühenduse tugevdamise projektidele on regioonis arendamisel ja hiljuti valminud mitmed teised suurprojektid, mis aitavad suurendada regiooni varustuskindlust ja tekitada gaasiturul konkurentsi. Plaanis on tugevdada Läti ja Leedu vahelist ühendust, ühendada Balti ja Soome gaasisüsteem Euroopa gaasisüsteemiga (GIPL) ning Inčukalnsi maagaasihoidla moderniseerimine. 2016. aastal alustas tööd Poola LNG terminal, mis GIPL-i olemasolul annab regioonile alternatiivse tarneallika. Lisaks on regioonisarendamisel 3 uut regionaalse mõõduga LNG terminali. Joonis 14 annab ülevaate regiooni arendusprojektidest.

Joonis 13 Regiooni arendusprojektid

Joonis 14 Regiooni arendusprojektid 13

Projektidest saab lähemalt lugeda Eesti gaasiülekandevõrgu arengukavast ja regionaalsetest arengukavadest ja plaanidest. 12,13,14