2.2 Eesti maagaasi ülekandevõrk

2.2 Eesti maagaasi ülekandevõrk

Eesti maagaasi ülekandevõrk koosneb 885 km gaasitorustikust, 3 gaasimõõtejaamast ( GMJ), kus toimub ülekandevõrku siseneva gaasi mõõtmine ja gaasi kvaliteedi määramine ning 36 gaasijaotusjaamast ( GJJ), kus toimub ülekandevõrgust väljuva gaasi rõhu redutseerimine, mõõtmine, lõhnastamine ja kokkulepitud tarbimisrežiimi tagamine (Joonis 6). Selleks, et gaas liiguks ühest punktist teise on vajalik rõhuerinevus kahe punkti vahel. Rõhuerinevus saavutatakse läbi kompressorjaamade, mis suruvad gaasi kokku ja seeläbi tõstavad gaasi rõhku. Eesti gaasisüsteemil täna veel puudub oma kompressorjaam ning gaasi ülekandeks vajalik rõhk tagatakse Venemaa ülekandesüsteemis asuvate kompressorjaamadega või Lätis asuva Inčukalnsi maa-aluses gaasihoidlas.

Joonis 6 Eesti maagaasi ülekandevõrk

Joonis 6 Eesti maagaasi ülekandevõrk

2.2.1. Torustik

2.2.1. Torustik

Eesti ülekandevõrk koosneb mitmest erinevast torustikust. Torustikud erinevad üksteisest maksimaalse lubatud töörõhu (MOP), diameetri ja vanuse poolest. Tabel 1 annab ülevaate ülekandevõrgu torustike parameetritest.

Tabel 1 Eesti maagaasi ülekandevõrgu torustik

Torustik

Pikkus

[km]

DN (Nominaal-diameeter)

[mm]

Maksimaalne töörõhk (MOP)

[barg]

Vanus

[aastat]

Vireši - Tallinn

202,4

700

49,6*

26

Vändra - Pärnu

50,2

250

54

12

Tallinn - Kohtla-Järve I

97,5

200

≤ 30

65

Tallinn - Kohtla-Järve II

149,1

500

≤ 30**

50

Kohtla–Järve - Narva

45,1

350/400

≤ 30**

58

Irboska - Värska GMJ

10,1

500

53,7*

43

Värska GMJ – Tartu

75,6

500

45,9*

43

Tartu - Rakvere

133,2

500

45,2*

39

Irboska - Inčukalns

21,3

700

49,2*

34

Pihkva - Riia

21,3

700

51,4*

46

Harutorustikud

79,2

 

 

 

Kokku

885,0

 

 

 

* metallikao defektide põhjal
** 30.10.2012 aruande põhjal (välised hindamismetoodikad)

Irboska-Inčukalns ja Pihkva-Riia on Kagu-Eestis asuvad paralleelsed torustikud, mida kasutatakse gaasi transportimisel Venemaa ja Läti vahel ning antud torulõigud pole ülejäänud Eesti ülekandevõrguga ühenduses.

 

2.2.2. Gaasimõõtejaamad (GMJ)

2.2.2. Gaasimõõtejaamad (GMJ)

Eesti tarbijate gaasiga varustamine toimub läbi kolme ühenduspunkti – läbi Karksi GMJ, Värska GMJ ja Narva ühenduspunkti.

Lisaks kolmele eelnevalt mainitud punktile on Eestil veel kaks ühenduspunkti naaberriikide gaasisüsteemidega, mida kasutatakse gaasi transportimisel Venemaa ja Läti vahel läbi paralleeltorustike Irboska-Inčukalns ja Pihkva-Riia. Korneti ühenduspunktis on torud ühendatud Lätiga ja Misso-Izborsk ühenduspunktis ühendatud Venemaaga. Torusid kasutatakse eelkõige gaasi transportimisel Venemaa ja Läti vahel, aga ühtlasi toimub läbi nende torude Misso piirkonna varustus. Torusid läbiva transpordikoguste mõõtmine toimub Läti territooriumil Korneti GMJ-s ja Misso piirkonna tarbimise mõõtmine toimub Misso GJJ-s.

Täpsemalt saab gaasi mõõtmise kohta lugeda peatükist 3.