Dashboard!

VÕRGUTEENUSTE KVALITEEDINÄITAJAD

Vastavalt Elektrituruseadusele kontrollib Konkurentsiamet, kas turuosalised järgivad Elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005.a määrusega nr 42 kinnitati võrguteenuste kvaliteedinõuded, mida muudeti 09.06.2006 määrusega nr 51.

Nõuded elektrivarustuse kindlusele määratlevad riketest põhjustatud elektrikatkestuste korral elektrivarustuse taastamise aja. Seejuures tuleb Põhivõrgus riketest põhjustatud katkestus kõrvaldada 2 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud kahe või enama 110 kV trafo või liini kaudu ja 120 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu.

Võrguteenuste kvaliteedinõuded on kehtestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 104:

  • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide Võrguteenuste kvaliteedinõuete §3 lg3 toodud teeninduse toimingute ning iga üksiku toimingu teostamiseks kulunud aja kohta;
  • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide piirkondlike ning üksikute tarbimiskohtades registreeritud katkestuste ning nende kestvuse kohta, eristades sealjuures plaanitud, riketest ning vääramatust jõust põhjustatud katkestused;
  • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide tarbijatelt laekunud elektrivarustuse kvaliteediga seotud kaebuste kohta (sh pingekvaliteet). Iga majandusaasta lõpus esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile andmed tarbimiskohtade arvu kohta, kus pingekvaliteet ei vasta Võrguteenuste kvaliteedinõuete §6 toodud standardile;
  • Vääramatust jõust põhjustatud katkestuste korral esitab võrguettevõtja kõikide juhtumite kohta eraldi selgitused.
 20152014201320122011
Väljalülitumiste arv133166262204251
Katkestusega väljalülitumiste arv1913282431
Andmata jäänud elektrienergia MWh11,927,658148782

 

Elektrienergia kvaliteet Eleringi 110 kV võrgus

Lisatud dokument määratleb Eleringi poolt endale eesmärgiks seatud pinge kvaliteedi piirid 110 kV elektrivõrgus. Lisatud failis esitatud andmed on informatiivsed ning ei oma õiguslikku tähendust.