Dashboard!

Võrguettevõtted hakkavad kaoenergiat ostma elektriturult

22.08.2012 16:35

Järgmise aasta 1. jaanuarist hakkavad võrguettevõtted ostma võrgukadude katmiseks vajalikku elektrienergiat avatud elektriturult.

Muudatus mõjutab võrguettevõtete kulusid ja seeläbi võrgutasusid. Võrguettevõtete kaoenergia kulud võivad suureneda või väheneda sõltuvalt elektri turuhinna muutustest. Samas ei taotle võrguettevõtted kaoenergialt kasumit ja võrgutasu muutus põhineb üksnes kaoenergia tegelikel kuludel eelneval perioodil.

Seni on võrguettevõtted võrgukadude katteks vajaliku elektri ostnud suletud turu hinnaga, mis on võrguettevõtetel viimastel aastatel olnud ligikaudu 30 eurot megavatt-tunni kohta.

Augusti alguses jõustus uuenenud „Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtne metoodika“, mille kohaselt on kaoenergia hinna aluseks Nord Pool Spot elektribörsi Eesti hinnapiirkonna elektri hinna ja võrgukadude koguse alusel arvutatud kaalutud keskmine hind eelneva 12 kuu jooksul. Sellele lisatakse kulud, mis on vajalikud elektrienergia ostuks. Kaoenergia kulude õigsust kontrollib konkurentsiamet võrgutasude kooskõlastamise käigus.

Kasutades statistikaameti andmeid elektritarbimise ja võrgukadude kohta eelmisel aastal ning elektri viimase 12 kuu keskmist börsihinda, suurendab muudetud võrgutasude regulatsioon võrguettevõtete summaarseid kulusid 2013. aastal arvestuslikult ca 10 miljonit eurot ehk keskmiselt 0,13 eurosenti ilma käibemaksuta kilovatt-tunni kohta. Mõju konkreetsele tarbijale võib olla erinev, sõltudes muuhulgas teenust pakkuva võrguettevõtte kadude mahust ja struktuurist, tarbija elektriühenduse parameetritest ning teenuse paketist.

Tarbijateni jõudev elektrienergia kogus on mõnevõrra väiksem elektrijaamadest võrku antud kogusest, kuna ülekandmisel muundub osa elektrienergiast elektriliinides ja trafodes soojuseks ehk läheb „kaduma“. Võrguettevõte peab kaoenergia kompenseerima ning selleks on vaja osta igal tunnil vastav kogus elektrienergiat.

Terves Eesti elektrisüsteemis moodustab võrgukadu ligikaudu kümnendiku brutotarbimisest.

Teate on koostanud Elering AS, Elektrilevi OÜ, Imatra Elekter AS ja VKG Elektrivõrgud OÜ.