Dashboard!

Vastuvõetud teemaplaneering

Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringuid täpsustav teemaplaneering „Kilingi-Nõmme − Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ on võetud vastu ja suunatud avalikule väljapanekule

Pärnu maakonnas:
10.11.2014 Pärnu maavanema Andres Metsoja korraldusega nr 498

Viljandi maakonnas:
12.11.2014 Viljandi maavanema Erich Palm korraldusega nr 1-1/2014/483

Planeeringu avalik väljapanek toimub 27. novembrist 2014 kuni 5. jaanuarini 2015.a ja avalik arutelu 10. veebruaril 2015. Vaata täpsemat teavet teemaplaneeringu ja KSH aruande avalikustamise kohta siin.

Pärnu maakond
Planeeringu tekstiline osa
Põhijoonis (3,8 MB)
Planeeringu lahendus Saarde vallas (3,3 MB)

Viljandi maakond
Planeeringu tekstiline osa
Põhijoonis (3,8 MB)
Planeeringu lahendus Abja vallas (1,8 MB)

Lisad:
Lisa 1 – Planeeringu lahenduse analüüsijoonis, Ramboll Eesti AS, 2014
Lisa 2 - Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid, Ramboll Eesti AS, 2014
Lisa 3 - Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs, Ramboll Eesti AS, 2014
Lisa 4 - Maanteega paralleelselt ja lõikuvalt kavandatavad kõrgepingeliinid, Ramboll Eesti AS, 2014

KSH aruande eelnõuga saad tutvuda siin