Dashboard!

Vastuvõetud teemaplaneering

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ lahendus kogu Harju maakonna kohta võeti vastu ja suunati avalikustamisele Harju maavanema 09.01.2015 korraldusega nr 40-k. Teemaplaneeringu avalikustamisel esitatud ettepanekute ning ilmnenud täiendavate asjaoludega arvestamiseks muudeti avalikul väljapanekul olnud planeeringulahendusega võrreldes planeeritava 330/110 kV elektriliini trassikoridori asukohta Saue vallas kahel trassikoridori lõigul: Harku alajaama ning Keila alajaama vahel ning Keila alajaama ja Saue-Kernu vallapiiri vahel ning Kernu vallas Kabila, Hingu ja Kaasiku külades.

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ uus lahendus Saue vallas ja Kernu vallas on võetud vastu ja suunatud avalikule väljapanekule

Harju maavanema 02.09.2015 korraldusega nr 1717-k. 

Planeeringute avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

Harjumaal           21.09. - 18.10.2015.a avalik väljapanek

                          16.-17.11.2015.a. avalikud arutelud

Vaata täpsemat teavet teemaplaneeringu ja KSH aruande avalikustamise kohta siin

Harju maakond           
Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis (3,1 MB)

Planeeringu lahendus Saue vallas (2,6 MB)

Planeeringu lahendus Kernu vallas (1,2 MB)

Lisad:

Lisa 3 (Harju) – Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid Harju maakonnas, Ramboll Eesti AS, 2015

Lisa 4 -  Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs, Ramboll Eesti AS, 2015

Lisa 5-1 - Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes, Ramboll Eesti AS, 2015

Lisa 5-2 - Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes (joonised), Ramboll Eesti AS, 2015

KSH aruande eelnõuga saad tutvuda siin.


 

Lääne maakonna planeeringuid täpsustav teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ on võetud vastu ja suunatud avalikule väljapanekule

Lääne maavanema 26.08.2015 korraldusega nr 1-1/15/128.       

Planeeringute avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku  tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

Läänemaal          16.09. - 15.10.2015.a avalik väljapanek

                            09. - 12.11.2015.a. avalikud arutelud.

Vaata täpsemat teavet teemaplaneeringu ja KSH aruande avalikustamise kohta siin

Lääne maakond

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis (2,5 MB) 

Planeeringu lahendus Lääne-Nigula vallas (3,3 MB) 

Planeeringu lahendus Kullamaa vallas (3,3 MB) 

Planeeringu lahendus Martna vallas (3,3 MB) 

Planeeringu lahendus Lihula vallas (3,3 MB) 

Lisad:

Lisa 1 - Eksperthinnang trassile jäävate õhuliinide seisukorrale, Ramboll Eesti AS, 2013

Lisa 2 - Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin, Tallinna Tehnikaülikool, 2013

Lisa 3 (Lääne) – Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid Lääne maakonnas, Ramboll Eesti AS, 2015

Lisa 4 - Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs, Ramboll Eesti AS, 2014 

Lisa 5-1 - Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes, Ramboll Eesti AS, 2014

Lisa 5-2 - Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes (joonised), Ramboll Eesti AS, 2014

Lisa 6-1 - Uurimuse "Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes" aruanne, Tallinna Ülikool, Psience OÜ, 2013

Lisa 6-2 - Fookusgrupi uuringu "Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes" aruanne, Tallinna Ülikool, 2013

KSH aruande eelnõuga saad tutvuda siin


 

Peale planeeringu avalikku väljapanekut täpsustati (juuni-juuli 2015) trassikoridori Pärnu maakonna Sauga valla Kilksama küla osas. Täpsustatud Pärnu maakonna teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ on võetud vastu ja suunatud avalikule väljapanekule

Pärnu maakonnas:

03.07.2015 Pärnu maavanema korraldusega nr 1-1/15/322.

Planeeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku  tulemuste avalik arutelu toimuvad:

  • 03.08 - 01.09.2015.a avalik väljapanek
  • 21.09.2015.a. avalik arutelu.

Vaata täpsemat teavet teemaplaneeringu ja KSH aruande avalikustamise kohta siin.

Pärnu maakond

Planeeringu tekstiline osa                           

Põhijoonis (3,1 MB)                                    

Planeeringu lahendus Sauga vallas (3,3 MB)

Lisad: 
Lisa 3 (Pärnu) - 
Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid Pärnu maakonnas, Ramboll Eesti AS, 2015.

Lisa 5-1 - Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes, Ramboll Eesti AS, 2015

Lisa 5-2 Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes (joonised), Ramboll Eesti AS, 2015

KSH aruande eelnõuga saad tutvuda siin.


 

Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringuid täpsustav teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ on võetud vastu ja suunatud avalikule väljapanekule

Harju maakonnas:
09.01.2015 Harju maavanema korraldusega nr 40-k

Pärnu maakonnas:
19.01.2015 Pärnu maavanema korraldusega nr 1-1/15/17

Lääne maakonnas võetakse vastu edaspidi

Planeeringu avalikud väljapanekud ja avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad: 

Harju maakonnas          02.02 - 02.03.2015 avalik väljapanek

                                      07. - 08.04.2015 avalikud arutelud

Pärnu maakonnas         10.02. - 12.03.2015 avalik väljapanek

                                     21. - 22.04.2015 avalikud arutelud

Vaata täpsemat teavet teemaplaneeringu ja KSH aruande avalikustamise kohta siin.

Harju maakond
Planeeringu tekstiline osa
Põhijoonis 3,1 (MB)
Planeeringu lahendus Saue vallas (2,6 MB)
Planeeringu lahendus Harku vallas (0,4 MB)
Planeeringu lahendus Kernu vallas (0,9 MB)
Planeeringu lahendus Nissi vallas (3,7 MB)

Pärnu maakond
Planeeringu tekstiline osa
Põhijoonis (2,1 MB)
Planeeringu lahendus Koonga vallas (2,4 MB)
Planeeringu lahendus Audru vallas (3,3 MB)
Planeeringu lahendus Sauga vallas (1,7 MB)

Lisad
Lisa 1 - Eksperthinnang rassile jäävate õhuliinide seisukorrale, Ramboll Eesti AS, 2013
Lisa 2 - Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin, Tallinna Tehnikaülikool, 2013
Lisa 3 - Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid Harju maakonnas, Ramboll Eesti AS, 2014
Lisa 3 - Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid Lääne maakonnas, Ramboll Eesti AS, 2014
Lisa 3 - Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid Pärnu maakonnas, Ramboll Eesti AS, 2014
Lisa 4 - Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs, Ramboll Eesti AS, 2014
Lisa 5-1 - Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes, Ramboll Eesti AS, 2014
Lisa 5-2 - Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes (joonised), Ramboll Eesti AS, 2014
Lisa 6-1 - Uurimuse "Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes" aruanne, Tallinna Ülikool, Psience OÜ, 2013
Lisa 6-2 - Fookusgrupi uuringu "Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes" aruanne, Tallinna Ülikool, 2013

KSH aruande eelnõuga saad tutvuda siin.