Dashboard!

Uuring: tarbimise juhtimine aitab vähendada tootmise ja elektrivõrgu investeeringuid

19.11.2015 08:40

Eleringil valmis uuring juhitavast elektritarbimisest, mille kohaselt aitab tarbimise juhtimine vähendada tootmisse ja elektrivõrku tehtavaid investeeringuid.

Lühiajalises perspektiivis saab juhitavat tarbimist rakendada eelkõige jaotusvõrkude tasandil alajaamade uuendamise alternatiivina. Seejuures tuleb tarbimise juhtimist arendada viisil, mis võimaldab Eleringil energiasüsteemihaldurina tarbimise juhtimisest tulenevaid elektrisüsteemi võimekusi kasutada tulevikus desünkroniseerimisel Venemaa elektrisüsteemist.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et tarbimise juhtimise rakendamine on Eleringi jaoks oluline energiaturu arendamise ning süsteemijuhtimise seisukohast. „See on kulutõhus viis sageduse hoidmiseks vajalike täiendavate võimsusreservide hankimiseks desünkroniseerimise korral, samuti süsteemi bilansi reguleerimiseks ning varustuskindluse tagamiseks. Tarbimise juhtimine eeldab targa võrgu lahenduste laiemat kasutust, milleks Elering on käivitanud Eesti keskse energiainfra IT platvormi Estfeed arendamise,“ märkis Veskimägi. 

Võrguettevõtjatele on tarbimise juhtimine tööriistaks võrgupiirangute juhtimisel. Tarbijatel võimaldab tarbimise juhtimine hinnainfot kasutades teha paremaid otsuseid ning turuosalistele loob see täiendavaid võimalusi äritegevuseks. Seega võidavad tarbimise juhtimisest kõik elektrituru osapooled.

Suur osa tarbimise juhtimise potentsiaalist näib uuringu järgi asuvat jaotusvõrgus. Seetõttu on põhi- ja jaotusvõrguettevõtjate vaheline koostöö väga oluline ning kaaluda tuleb vastava omavahelise suhtlusraamistiku loomist.

Tarbimise juhtimise potentsiaali realiseerimiseks tuleb edasi arendada regulatsiooni ja turukorraldust. Regulatsiooni tuleb täiendada selliselt, et see motiveeriks võrgu arendamise alternatiivina rakendama tarbimise juhtimist. Kui tarbimise juhtimine aitab vältida või vähendada investeeringuid võrgu tugevdamisse, tuleb võrguettevõtjatele luua motivatsioonisüsteem, mis toetaks taoliste majanduslikult efektiivsete otsuste langetamist. Tarbimise juhtimise lahenduste rakendamist ja sellega kaasnevaid täiendavaid tegevuskulusid peavad tasakaalustama vähenevad kapitalikulud, näiteks trafodesse tehtavate investeeringute edasilükkumine.

Eestis on märkimisväärne tarbimise juhtimise potentsiaal äri- ning kodumajapidamiste sektoris ning sellest tingituna mängivad tarbimise juhtimise laiemas levikus tõenäoliselt olulist rolli nõndanimetatud agregaatorid. Seetõttu tuleb regulatsiooni kohandada selliselt, et agregaatorid saaksid kõigil olulistel turgudel osaleda. Eleringi arendatav andmevahetusplatvorm Estfeed pöörab muude funktsionaalsuste kõrval olulist tähelepanu just agregeerimisrakenduste arendamisele.

Elering tutvustas tarbimise juhtimise teemalist uuringut hiljutisel tarkvõrgu konverentsil. Uuringu aruanne ja konverentsi materjalid on kättesaadavad Eleringi kodulehel.