Dashboard!

Ülekandevõimsuste jaotamine Eestis

Avaliku konsultatsiooni tulemus

Balti riikide elektrisüsteemioperaatorid lõpetasid 7. augustil 2015 avaliku konsultatsiooni läbilaskevõime arvutamise ja jaotamise reeglite („Terms, Conditions and Methodologies on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation within the Baltic States and with the 3rd Countries”) kavandi üle.

11. septembril allkirjastasid süsteemioperaatorid lepingu, mis sätestab piiriüleste võimsuste arvutamise ja jaotamise reeglid.

Süsteemihaldurid esitasid reeglite kavandi heakskiidu saamiseks kolme Balti riigi regulaatoritele. Heakskiidu saamisel jõustuvad reeglid 2016. aasta 1. jaanuarist.

Täpsem info avaliku konsultatsiooni tulemuste kohta on leitav siit:


Balti süsteemihaldurid AS „Augstsprieguma tīkls”, AS Elering and AB Litgrid kutsuvad Balti elektrituru osalisi osalema piirivõimsuste arvutamise ja jaotamise reeglite avalikul konsultatsioonil. Piirivõimsuste arvutamise ja jaotamise reeglid on välja töötatud Balti riikide omavahelistel ning Balti riikide ja kolmandate riikide piiride jaoks ning eeldavad konkurentsiameti kooskõlastust. Kokkulepe rakendub alates 2016. aasta 1. jaanuarist tingimusel, et see on läbinud avaliku konsultatsiooni ja saanud kooskõlastuse konkurentsiametilt.

Konsultatsioonile on esitatud järgnevad dokumendid: 


Kutse 2015. aasta piirivõimsuste arvutamise ja jaotamise kokkuleppe avalikule konsultatsioonile. Konsultatsioonile esitatud järgnevad dokumendid:

Eesti-Soome

Eesti ja Soome elektrisüsteeme ühendavad alalisvoolu merekaablid EstLink 1, mille võimsus on 350 MW, ja EstLink 2 võimsusega 650 MW. Elering ja Soome süsteemihaldur Fingrid on andnud nii EstLink 1 kui ka EstLink 2 võimsuse jaotamise Nord Pool Spotile (NPS). NPS kasutab Eesti-Soome vahelise ülekandevõimsuse jaotamiseks implicit oksjoni meetodit, mille tulemusena liigub elektrienergia piirkondade vahel alati madalama hinnaga piirkonnast kõrgema hinnaga piirkonda.

2013. aasta sügisel lõpetasid Elering, Fingrid ja Nordic Energy Link kõnelused Eesti-Soome esimese elektriühenduse EstLink 1 omandi üle. Vastavalt allkirjastatud lepingule läks EstLink 1 2013. aasta 30. detsembrist üle süsteemioperaatoritele. See on oluline, sest alates elektribörsi avamisest saavad tundide eest, mil Eesti ja Soome hinnapiirkondades on erineva hinnad, nn pudelikaelatulu merekaabli omanikud, samuti peavad nemad vastutama kaabli töökindluse ja kadude eest. Pärast EstLink 1 merekaabli omandamist saavad pudelikaelatulu süsteemihaldurid, kes investeerivad saadud tulu täiendavate ühenduste loomiseks. Samuti läks merekaabli ostmisega süsteemihalduritele üle ka vastutus EstLink 1 töökindluse tagamise ning kadude katmise eest.

2013 a novembris allkirjastasid Elering ja Fingrid „Soome ja Eesti vahelise ühenduse kasutamise ja hooldamise lepingu“, kus on määratletud kahe riigi vahelise ülekandevõimsuse arvutamise ja jaotamise põhimõtted ja metoodika. Lepingujärgselt tegutsevad süsteemihaldurid (edaspidi TSO-d) järgmiste põhimõtete järgi:

  • Bruto ülekandevõimsus TTC (vaata ka http://elering.ee/elektrisusteemi-tehnilised-piirangud-2/) kahe süsteemi vahel on TSO-de poolt ühiselt määratletud mõlemal pool ühendust. Ühenduse ülekandevõimsuse määratlemisel kahe süsteemi vahel arvutatakse võimsus mõlema TSO poolt arvutiprogrammide abil, kasutades koordineeritud võrkude mudelit. Kui arvutatud väärtused on erinevad, kasutatakse neist madalamat, et tagada süsteemide stabiilsus. Eesmärk on turu käsutusse anda võimalikult kõrgeim ülekandevõimsus, võttes arvesse võrgukadusid ning katkestusi. Edastamisvõimsus arvutatakse võrgu iga režiimi kohta.
  • Estlink 1 nimivõimsus on 350 MW mõlemal suunal. Talvisel ajal on võimalik kasutada täiendavat 15 MW temperatuurist sõltuvat ülekoormusvõimsust. Estlink 2 nimivõimsus on 650 MW. Ühenduste kadude ostmine kaablite mõlemas otsas annab turule 16 MW lisavõimsust. Estlink 1 ja Estlink 2 neto ülekandevõimsus (NTC) määratakse kindlaks Eestis ja Soomes kehtivaid võrgu konfiguratsiooni ja piiranguid arvesse võttes. Kui tulenevalt võrgu konfiguratsioonist ja piirangutest ei ole vajadust ülekandevõimsuse varule (TRM), kasutatakse mõlemal suunal neto ülekandevõimsuse (NTC) väärtusteks bruto ülekandevõimsust (TTC).
  • Ühendustele rakendub 600 MW piirang (ramping). See tähendab, et võimsusvoog ei tohi muutuda rohkem kui 600 MW ühes tunnis. Tegemist ei ole EstLinkidest tingitud tehnilise piiranguga, vaid eelpool mainitud piirang on vajalik Põhjamaade sünkroonala elektrisüsteemide töökindla talitluse tagamiseks.
  • TSO-d garanteerivad kogu pakkumispiirkondade vahelise NTC andmise Nord Pool Spot`ile Elspot päev ette kaubanduseks. Peale Elspot päev-ette kaubandust kasutamata jäänud saadaolev ülekandevõimsus pakutakse Elbas päevasisesele turule. Elbase võimsust võivad mõjutada muudatused prognoosides ja hooldusplaanides ning katkestustes, mis võivad Elbase võimsust nii kasvatada kui alandada. Võimsuste uuendamine toimub automaatselt, kui Elbasil on poolte vahel toimunud piiriülene kaubandus. Ülekoormuse esinedes eraldab turu jaotamine dünaamiliselt Elbase turupiirkonnad. Muudatused Elbase võimsuses tehakse ilma turuteadet (UMM- urgent market message) saatmata, välja arvatud juhul, kui võimsus on häirete tõttu null.

Eesti-Läti ja Eesti-Venemaa

Elering ja Augstsprieguma tīkls (AST) leppisid kahepoolselt kokku reeglites, kuidas arvutatakse ja jaotatakse piiriülene võimsus alates 1. jaanuarist 2014. Turule kaubanduseks antavate võimsuste arvutamisel lähtutakse praegu kehtivatest reeglitest, lisatud on arvutused vaba võimsuse andmiseks EE ja LV piiril päevasiseseks kauplemiseks ja jaotamiseks NPS Elbas turuplatvormil.

Kahepoolne kokkulepe töötati välja pärast seda, kui Leedu TSO Litgrid teatas, et nad võtavad ühepoolselt kasutusele oma arvutusmudeli, kuna ei ole saavutanud kokkulepet Eesti ja Läti TSOdega.

Ajutine ER ja AST vahel sõlmitud leping kehtib kuni uued kahepoolselt kokkulepitud reeglid on saanud heakskiidu Eesti ja Läti Regulaatori poolt.

Kolme Balti riigi elektrisüsteemihaldurid jõudsid 15. märtsil 2013 kokkuleppele piiriüleste ülekandevõimsuste arvutamise ja jaotamise osas nii Balti riikide omavahelistel piiridel kui piiril Venemaa ja Valgevenega.

Kokkuleppe kohaselt saavad Venemaa ja Valgevene riikide elektrimüüjad Eesti-Venemaa, Läti-Venemaa, Leedu-Valgevene ja Leedu-Kaliningradi ühenduste kaudu elektrit Balti riikidesse müüa vaid Nord Pool Spot (NPS) elektribörsi vahendusel.

Kogu kolmandatestriikidest pärit elektri suunab NPS vastavalt Balti süsteemihaldurite kokkulepitud metoodikale NPS-i hinnapiirkonda Leedu-Valgevene piiril. Eesti-Venemaa ja Läti-Venemaa piirile kaubanduslikku võimsust ei anta.

Uued reeglid jõustusid 3. juunil 2013, mil käivitus NPS-i hinnapiirkond Lätis. Need tegevused on esimeseks sammuks protsessis, mille lõpp-eesmärk on luua üks virtuaalne Balti riikide ühine hinnapiirkond elektrienergia ekspordiks ja impordiks kolmandate riikidega.

Vastava lepinguga on võimalik tutvuda allpool lisatud failis.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Temporary Agreement on the Principles of CC and CA on EE-LV Cross-border Ajutine kokkulepe piiriüleste võimsuste arvutamise ja jaotamise printsiipide kohta Eesti ja Läti elektrisüsteemide vahel / Temporary agreement on the principles of cross-border capacity calculation and allocation within the Estonian and Latvian power Systems 10.01.2014 320.31 KB
Cross-Border Trading Capacity Calculation Rules Between Estonian and Latvian Power Systems Piiriülese kauplemiseks antava ülekandevõimsuse arvutamise reeglid Baltimaades ning kolmandate riikidega / Cross-border trading capacity allocation rules within Baltic states and with 3rd countries 31.12.2013 498.91 KB
Cross-border trading capacity allocation rules within Baltic States and ... Piiriüleste ühendusvõimsuste jaotamise reeglid Baltimaades ning kauplemisel kolmandate riikidega / Cross-border trading capacity allocation rules within Baltic states and with 3rd countries 28.03.2013 960.15 KB
Cross-border capacity calculation rules with 3rd countries Piiriüleste ülekandevõimsuste arvutamise reeglid kolmandate riikide piiril / Cross-border capacity calculation rules with 3rd countries 28.03.2013 1216.99 KB
Baltic internal cross-border trading capacity calculation rules Piiriüleste ühendusvõimsuste arvutamise reeglid Balti riikide siseselt / Baltic Internal Cross-Border trading capacity calculation rules 28.03.2013 876.09 KB
Agreement on the principles of Calculation and Allocation Kokkulepe piiriüleste ühendusvõimsuste arvutamise ja jaotamise osas Balti riikide omavahelistel piiridel ning kolmandate riikidega / Agreement on the Principles of Calculation and Allocation of the Cross-border Capacity within Baltic States and with 3rd Countries 28.03.2013 3064.91 KB
Kolmepoolne Memorandum 032010 Eleringi, Augstspriegumals Tiklsi and Litgridi vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum / The memorandum of mutual understanding signed by Elering, Augstsprieguma Tīkls and Litgrid 07.06.2011 416.32 KB