Dashboard!

Harku-Lihula-Sindi üldinfo

Investeeringu algus 2012-01-01

Investeeringu lõpp 2020-12-31

Kogumaksumus EUR

Uus Harku-Lihula-Sindi liin tagab kogu Eesti mandriosa, eriti Lääne-Eesti ja Tallinna piirkonna varustuskindluse ja uued võimalused tootmisvõimsuste liitmiseks elektrisüsteemiga Lääne-Eesti regioonis.

Täna kasutuses olev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliin ehitati aastatel 1959-1985 ning on tehniliselt amortiseerunud. Lisaks amortiseerunud liini uuendamise vajadusele on vaja tagada kogu Eesti mandriosa ning eriti Lääne-Eesti ja Tallinna piirkonna varustuskindlus Narva toitepunktidest sõltumatult.

Uue liini ehitamine tagab lisaks suuremale varustuskindlusele uued võimalused tootmisvõimsuste liitmiseks elektrisüsteemiga terves Lääne-Eesti regioonis ja loob Pärnu piirkonnale alternatiivse 330 kV toite ühenduse. Lisaks võimaldab liini valmimine võrguga liituda uutel kohalikel keskkonnasõbralikel elektritootjatel ning seega hajutada Eesti-sisest energiatootmist. Uus elektriühendus on samuti oluline elektrituru arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel.

Eeltoodust lähtudes alustas Elering ettevalmistusi uue Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliini ehitamiseks. Vastavalt 12.10.2011 Eleringi ja maavalitsuste vahel sõlmitud koostöökokkuleppele on Harju, Lääne ja Pärnu maavalitsused algatanud maakonna planeeringuid täpsustava teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Kehtestatud teemaplaneeringu alusel koostatakse õhuliini tehniline projekt.

Olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliin on ligikaudu 170 km pikk, läbib kolme maakonda ja 11 omavalitsust. Planeeritava Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepinge õhuliini puhul on tegu ühe suurima siseriikliku infrastruktuuriprojektiga. Uus liin ehitatakse valdavalt kaheahelalisena, millel paigaldatakse ühistele mastidele 330 kV ja 110 kV ahelad ning kiudoptiline piksekaitsetross. Kaks erineva pingega liiniahelat hakkab paiknema ühistel mastidel, et vähendada liini kaitsevööndi alla jäävat maad ja seeläbi ka maaomanikele kaasnevaid piiranguid. Uus Harku-Lihula-Sindi õhuliin planeeritakse valdavalt olemasolevasse trassikoridori.

Elering plaanib Harku-Lihula-Sindi uue kõrgepingeliini ehitushanke välja kuulutada 2016. aastal ning uus liin peaks valmima aastal 2020.