Dashboard!

Turu läbipaistvus

Euroopa elektrituru liberaliseerimise eemärk on luua läbipaistev, konkurentsile avatud turg, et pakkuda tarbijale suuremat valikuvõimalust. Selle tagamiseks on vaja eelkõige luua tingimused kõikide turuosaliste võrdseks kohtlemiseks, võimaldada kõigile juurdepääs otsustamiseks ja efektiivseks tegevuseks vajalikele andmetele.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrusele nr 714/2009 on Elering kohustatud avalikustama turuosalistele kõik andmed, mis on vajalikud turu efektiivsemaks toimimiseks. Kuna Eesti elektrisüsteem on väike, siis turu areng ja suurema konkurentsi loomine toimub üksnes koostöös naaberriikide ja teiste põhivõrguettevõtjatega (TSO). Tihe koostöö teiste Euroopa TSO-dega on vajalik selleks, et luua võimalused tõhusa ja läbipaistva turu tekkimiseks kogu regioonis ühtsete põhimõtete alusel ja harmoniseerida turu toimimise mehhanismid.

Viimaste aastate jooksul on Elering panustanud nii Eesti kui ka laiemalt terve regiooni elektrituru läbipaistuvuse suurendamisse.

  • 2011. aasta aprillist alates on Eleringil koduleht, kus olulist tähelepanu on pööratud Eesti elektrisüsteemi iseloomustavate näitajate lihtsale esitlemisele ning info hõlpsale leitavusele. Koduleheküljel on eraldi loodud andmete avalikustamise rakendus (Dashboard), kus informatsioon avalikustatakse turuosalistele üheaegselt, läbipaistvalt, kasutajasõbralikult ja kergesti allalaetavas vormis. Seejuures arendatakse veebi pidevalt edasi ning püütakse kasutusele võtta kõige innovaatilisemaid IT alaseid lahendusi, et Eleringi koduleht oleks külastajatele veelgi mugavam ning andmete kuvamine visuaalselt lihtsasti jälgitav.
  • Alates 2011. aasta sügisest on kõigil turuosalistel võikamlik jälgida Põhjamaade (Soome, Taani, Rootsi ja Norra) ja Eesti ühist veebikaart, kus on reaalajas näha antud riikide elektrisüsteemide tarbimine ja tootmine (kütuste lõikes) ning elektribörsi hinnad ja võimsusvood. Põhjamaade ühine kaart omab lisaks informatiivsele rollile ka märgilist tähendust turgude integreerimise osas, kus üha enam nähakse Eestit Põhjamaade osana.
  • Andmete avalikustamise osas on oluline välja tuua ka 2011. aasta november, milelst alates on Eesti elektrisüsteemi informatsiooni allalaadimine võimalik ka läbi Nord Pool Spot-i kodulehekülje. Antud muutus on märkimisväärne ka seetõttu, et lisaks Eesti andmetele on Nord Pool Spoti (NPS) lehelt mugav saada üheskoos ka kõikide teiste elektrisüsteemide informatsioon, mis mõjutavad NPS-i süsteemihinna kujunemist.
  • 2012. aastal tõi olulise muudatuse kaasa turu läbipaistvuse osas 18. juuni, mil NPS Eesti hinnapiirkond jagunes kaheks eraldi piirkonnaks: NPS Eesti ja NPS ELE. Kui NPS Eesti on jätkuvalt Eesti hinnapiirkonna hinda kajastavaks piirkonnaks, siis NPS ELE (NPS Estonian Latvian Exchange) näitab hinda Eesti-Läti piiril. Kahe eraldi hinnapiirkonna loomise põhjuseks oli Baltikumis ainsana elektrikaubandust mõjutava pudelikaela esinemine Eesti-Läti piiril. Uus olukord tagab piiriüleste võimsuste maksimaalselt efektiivse jaotamise ning läbipaistvama ja arusaadavama lahenduse kauplejatele. 3. juunil 2013 avati NPS Läti hinnapiirkond ning lõppes kauplemine NPS ELE hinnapiirkonnas.

Euroopa Komisjoni (EL) 14. juuni 2013 määrus nr 543/2013, mis käsitleb elektriturgude andmete esitamist ja avaldamist, sätestab elektri tootmist, edastamist ja tarbimist käsitlevad minimaalsed andmed, mis tuleb teha turuosalistele kättesaadavaks. Määruse kohaselt on andmete põhiomanikud kohustatud andmed esitama süsteemihaldurile, misjärel on süsteemihaldur kohustatud vajadusel andmeid töötlema ning seejärel (koond)andmed esitama ENTSO-E´le avalikustamiseks. ENTSO-E on andmete kogumiseks ja avaldamiseks välja arendanud keskse elektrituru ja -süsteemi informatsiooni avalikustamise platvormi - ENTSO-E Transparency Platform - kuhu ka Elering Eesti elektrituru ja -süsteemi andmeid saadab.

Andmeplatvormi leiab veebiaadressil transparency.entsoe.eu ning lisainfo ENTSO-E veebilehelt www.entsoe.eu/major-projects/central-information-transparency-platform/Pages/default.aspx.