Dashboard!

Tegevusloa tekst

Ettevõtte andmed

Ettevõtte nimi:  Elering AS
Registrinumber:  11022625
Kontaktandmed:
Telefon:  7151222
E-mail:  info@elering.ee
Koduleht:  www.elering.ee

 AadressPostiindeks
Äriregistris registreeritud aadressKadaka tee 42, Mustmäe linnaosa, Tallinna linn, Harjumaa12915
PostiaadressKadaka tee 42, Mustmäe linnaosa, Tallinna linn, Harjumaa12915

 

Üldandmed:
Loa number:  ELP000001
Tegevusala:  Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu
Kehtivuse algus:  24.01.2014
EMTAK kood ja nimetus:  3512 – elektrienergia ülekanne
Tegevusloa taotleja tegevuskoht:  Kadaka tee 42, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harjumaa
Skemaatiline territooriumi plaan:  -

Lisainformatsioon:

1. Võrgu suurim lubatud talitluspinge on kuni 472,5 kV (ELTS § 32 lg 5 punkt 1);

2. Elering AS organisatsioon, töötajate arv ja nende kvalifikatsioon tagavad ELTS-st ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest võrguettevõtjale tulenevate kohustuste täitmise (ELTS § 26 lg 2 punktid 1 ja p 2, § 32 lg 5 punkt 2);

3. Elering AS kasutatav võrk põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamisel (võrguteenuse osutamine) vastab selle ehitusele, paigutusele ja kasutusele kehtestatud nõuetele, mis on ette nähtud tagamaks tööohutuse, inimeste tervise ja keskkonna kaitse ning energiavarude säästliku kasutamise (ELTS § 32 lg 5 punkt 3);

4. Elering AS teeninduspiirkond on Eesti territoorium (ELTS § 62 lõige 2);

5. Elering AS süsteemihaldurina teostab ELTS-st tulenevaid õigusi ja täidab kohustusi võrdse kohtlemise põhimõttest lähtudes (ELTS § 38 lõiked 2 ja 3);

6. Võrguteenuse osutamisel vastavad Elering AS võrguga ühendatud tarbijale, tootjale, liinivaldajale või teisele võrguettevõtjale osutatavate võrguteenuste kvaliteedinõuded ELTS § 65 lõike 5 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2004 määrusega nr 42 kinnitatud võrguteenuste kvaliteedinõuetele (VTKN) (ELTS § 42, § 65 lõige 5, VTKN);

7. Võrguteenuse kvaliteedinõuete kontrollimise tagamiseks peab Elering AS arvestust VTKN § 2 sätestatud näitajate osas vastavuses VTKN §-s 3 (teeninduse kvaliteedi nõuded), VTKN §-s 4 (nõuded elektrivarustuse kindlusele) ja VTKN §-s 5 (varustuskindluse näitajad) ning esitab Konkurentsiametile 3 kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest andmed võrguteenuse kvaliteedi kohta eelmisel majandusaastal, vastavalt Konkurentsiameti koduleheküljel esitatud korrale (ELTS § 65 lõige 5, § 70 lõige 1, § 94 lg 1 punkt 13);

8. Elering AS arendab võrku oma teeninduspiirkonnas viisil, mis tagab järjepidevalt kvaliteetse võrguteenuse osutamise võrguga ühendatud tarbijatele, tootjatele, liinivaldajatele ja teistele võrguettevõtjatele, arvestades nende põhjendatud vajadusi (ELTS § 66 lõige 1);

9. Elering AS-l on õigus võtta võrguga liitujatelt põhjendatud liitumistasu ELTS § 42 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse 26.06.2003 määrusega nr 184 kinnitatud võrgueeskirjas (Võrgueeskiri) ettenähtud alustel. Tagamaks seadusest tulenevat kontrolli võrguettevõtjate poolt võetavate liitumistasude üle ja et tarbijate poolt makstud liitumistasudest soetatud materiaalse põhivara amortisatsiooni ega sellelt arvestatud põhjendatud tulukust ei lülitataks teistesse võrgutasudesse, peab Elering AS oma raamatupidamises eraldi arvestust nii tarbijate poolt makstud liitumistasudest soetatud materiaalse põhivara kui ka sellega seonduvate kulude ja tulude kohta (ELTS § 71, Võrgueeskiri);

10. Elering kooskõlastab ELTS § 73 lõikes 1 nimetatud võrgutasude arvestamise metoodika, võrgutasud (Võrgutasud) ja võrguteenuste osutamise tüüptingimused Konkurentsiametiga (ELTS § 73 lõige 1);

11. Tagamaks, et
• võrguettevõtja järgib võrguteenust osutades turuosaliste võrdse kohtlemise põhimõtet (ELTS § 65 lõige 2);
• võrgutasude kehtestamisel aluseks võetud kriteeriumid oleksid läbipaistvad ja järgiksid võrdse kohtlemise põhimõtet (ELTS § 71 lõige 3);
• võrgutasude hinnakujundus arvestaks varustuskindluse ja tõhususe tagamise vajadust (ELTS § 71 lõige 4);
• võrgutasude suurus võimaldaks võrguettevõtjal täita õigusaktist ja tegevusloa tingimustest tulenevaid kohustusi ning tagaks põhjendatud tulukuse investeeritud kapitalilt (ELTS § 71 lõige 5);
• bilansienergia hind vastaks ELTS §-le 53;
• Konkurentsiametil oleks võimalik täita ELTS § 94 lg 1 punktides 7, 8 ja 10 sätestatud ülesandeid on
Elering AS kohustatud esitama Konkurentsiametile teavet vastavuses ameti koduleheküljel avaldatud elektriettevõtjate aruandluse ja hinnataotluste esitamise juhenditele;

12. Kui Elering AS ei saa täita tegevusloa tingimusi või ELTS-s ettenähtud kohustusi, edastab ta selle kohta viivitamata kirjaliku teate Konkurentsiametile ja vajadusel taotleb tegevusloa tingimuste muutmist (ELTS § 32 lõige 13);

13. Elering AS teavitab Konkurentsiametit viivitamata oma ühinemisest, jagunemisest, ümberkujundamisest või lõpetamisest või tema suhtes pankroti- või likvideerimismenetluse alustamisest või muust asjaolust, mis võib tal takistada täita õigusaktist või tegevusloa tingimustest tulenevaid kohustusi (ELTS § 70 lõige 2).