Dashboard!

Õigus tasu saamisele

Vastavalt asjaõigusseadusele on maaomanikul õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu.

Talumistasu saab maaomanik taotleda järgmiste tehnovõrkude ja –rajatiste talumise eest:

  • 330, 220 ja 110 kV õhuliinid (erandid Narva linnas), 110 kV maakaabelliinid ja 35 kV õhu- ja maakaabelliinid (Virtsu ja Rõuste alajaamadest mereni) ning EstLinkide maakaabelliinid (konverterjaamadest mereni);
  • D-kategooria gaasipaigaldised ja -rajatised.

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool konkreetset kinnistut.

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada taotlus, olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping vms maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Jooksva kalendriaasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes on vastava kinnisasja omanik (sh kaasomanik või ühisomanik) sama aasta 1. märtsi seisuga. Kui kinnisasja omanik vahetub pärast 1. märtsi, siis tasu makstakse jooksva kalendriaasta eest endisele omanikule (kui endine omanik on vastava taotluse esitanud). Uuel kinnisasja omanikul on õigus saada taotluse alusel tasu alates uue taotluse esitamisest.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel kuni uue taotluse esitamiseni. Tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (kinnistule ehitatakse veel liine, muutub kaasomandi osa suurus vms) tuleb omanikul esitada uus taotlus.