Dashboard!

Tallinna Tehnikaülikool ja Elering sõlmisid energeetikaalase kompetentsi suurendamisele suunatud koostööleppe

26.10.2011 11:47

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik ja Elering AS juhatuse esimees Taavi Veskimägi kirjutasid 25. oktoobril alla ühiste kavatsuste protokollile, mis loob aluse kahepoolsele teadus- ja arendustegevuse edendamisele, energeetikute koolitamisele ning energeetikaalase teadlikkuse tõstmisele avalikkuses.

Arvestades asetleidvaid muutusi energiamajanduses nii globaalsel tasandil kui Eesti põhiselt, on oluline senisest enam integreerida akadeemilist teadmist praktilisse energiasüsteemide juhtimisse. 2012. aastal saavad antud lepingu raames olulisteks tegevusteks muu hulgas tõhususele suunatud elektritarbimise juhtimise võimaluste uuring, energiamajanduse erinevate arengustsenaariumite sotsiaalmajanduslik analüüs, elektri- ja gaasiturgude modelleerimise alase võimekuse tõstmine.

„Koostöö Eleringiga on ülikoolile mitmeti kasulik. Koostöö käigus saame asjakohast sisendit õppeprotsessi. Aitame koolitada energeetikuid ja tõsta energeetikaalast avalikkuse teadlikkust. Teisalt toome ettevõttes olevad arengud ja arenguvajadused ülikooli teadustöösse,“ ütles TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse direktor Tea Varrak.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi lisas, et koostöö süvendamine Tallinna Tehnikaülikooliga on oluline nurgakivi energeetika alase kompetentsikeskuse käivitamiseks Eleringi juures. Selline keskus saab parimal moel toimida koostöövõrgustikuna, tõstes üldist energeetikaalast teadlikkust ja vedades praktilist uurimistegevust valdkonnas. „Sõlmitud koostööleping on kinnituseks meie senisele koostööle ja annab selgema raami ühistegevuseks,“ lisas Veskimägi.

Kompetentsikeskuse projekti raames viiakse ellu rakendusuuringuid ja arendusprojekte, mis on vajalikud energia varustuskindluse suurendamiseks. Energeetikaalase teadmise säilitamiseks ja süvendamiseks Eestis panustab Elering koostöös ülikooliga energeetikute koolitamisse, mis hõlmab praktikaprogramme Eleringis, Eleringi töötajate energeetikaalased koolitusi Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt kaasatavate lektorite poolt, ettevõtte töötajate kaasamist õpetamisprotsessi. Samuti stipendiumide maksmist energeetika ja seotud valdkondade doktoritööd kirjutavatele doktorantidele.
Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Ühiste kavatsuste protokolliga on võimalik tutvuda siin.