Dashboard!

Tagamaa maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine

03.02.2010 03:02

Elering teatab Tagamaa maaüksuse (Saku vald Kirdalu küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Elering teatab Tagamaa maaüksuse (Saku vald Kirdalu küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. Tagamaa maaüksuse (71801:006:1067) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Saku Vallavolikogu 10. septembri 2009 otsusega nr 61 vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktile 3, § 33 lõike 1 punktile 1 ja § 35 lõigetele 1, 2, 5, 6 ja 7. Detailplaneeringuga kavandatakse Saku vallas Kirdalu külas asuvale Tagamaa maaüksusele, olemasoleva Kiisa 330/220/110/10 kV alajaama kõrvale, avariireservelektrijaama rajamist, mille perspektiivne koguvõimsus on kuni 400 MW. Maagaasi transpordiks AREJ-sse rajatakse Saku gaasireguleerimisjaama juurest paralleelselt olemasolevate kõrgpingeliinide koridoriga AREJ-ni ligi 6,9 km pikkune uus gaasitorustik, mis kulgeb osaliselt Kiili valla territooriumil. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist piiriülest keskkonnamõju. Tagamaa maaüksuse KSH programmiga ja detailplaneeringu lähteülesandega on võimalik tutvuda perioodil 03.02.2010-17.02.2010 alljärgnevates kohtades:Saku Vallavalitsuses aadressil Teaduse 1, Saku alevik 75501, Harjumaa;Saku valla veebilehel www.sakuvald.ee;Kiili valla veebilehel www.kiilivald.ee;Ramboll Eesti AS kontoris aadressil Laki 34, Tallinn 12915;Ramboll Eesti AS veebilehel www.ramboll.ee;Elering OÜ veebilehel http://www.elering.ee/?id=299#1914.KSH programmi kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid 22. veebruarini 2010 aadressil Ramboll Eesti AS, Laki 34, 12915 Tallinn, e-postiga aadressile hendrik.puhkim@ramboll.ee  ja avalikul arutelul. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu toimub 17. veebruaril 2010 kl 18.00 Saku Vallavalitsuse suures saalis. Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavolikogu, aadress Teaduse 1, Saku alevik 75501, Harjumaa, tel +372 671 2431, saku@sakuvald.ee. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Elering OÜ (kontaktisik Ilo Toom), aadress Kadaka tee 42, Tallinn 12915, tel +372 529 8490, Ilo.Toom@elering.ee. Detailplaneeringu koostaja on Planeerimisbüroo Dialoog OÜ (kontaktisik Tiina Reimets), aadress Mai 11, Tallinn 11621, tel +372 524 3377, info@pbdialoog.ee, www.pbdialoog.ee. KSH teostaja on Ramboll Eesti AS (kontaktisik Hendrik Puhkim), aadress Laki 34, Tallinn 12915, tel 698 8352, hendrik.puhkim@ramboll.ee ja Keskkonnakorraldus OÜ (kontaktisik Teet Kirss), aadress Tartu mnt 84a-155, Tallinn 10112, tel +372 5625 4520, teet@keskkonnakorraldus.ee.