Dashboard!

Taastuvenergia tasu elektritarbijatele 2016

Taastuvenergia tasu on tasu, mille kaudu rahastab elektritarbija taastuvenergiatoetusi.

Seoses muudatustega elektrituruseaduses eraldati alates 1. maist 2007. aastal taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostoomise režiimil tootmisseadmetega toodetud ning võrku antud elektrienergia  toetuste ja ostukohustuse rahastamise kulud võrgutasudest.

Taastuvenergia tasu on taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetuste lisakulu suurus vastavalt elektrituruseadusele.

Taastuvenergia tasu maksjaks on kõik elektrienergia lõpptarbijad Eestis vastavalt nende tarbitud võrguteenuse mahule. Taastuvenergia tasu on eraldi reana ära toodud elektriarvel, mis võimaldab elektritarbijatel täpselt näha, kui palju makstakse taastuvenergia ja tõhusa koostootmise režiimides toodetud elektrienergia toetuste rahastamiseks. Taastuvenergiatasule lisandub käibemaks.

Vastavalt elektrituruseadusele on taastuvenergia tasu arvutajaks Elering.

Elering koostab ja avaldab oma veebilehel iga aasta 1. detsembriks hinnangu järgmise kalendriaasta toetuste rahastamiseks kuluva summa ja tarbijatele osutatavate võrguteenuste mahu ning tootjaliinide kaudu tarbitud elektrienergia koguse kohta. Hinnangu alusel määrab Elering järgmise kalendriaasta toetuste rahastamise kulu suuruse tarbitud võrguteenuse ja tootjaliini kaudu tarbitud elektrienergia ühe kilovatt-tunni kohta, võttes arvesse hinnangu koostamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul toetuste rahastamiseks üle- või alalaekunud summasid.

Hinnangu koostamisel võetakse arvesse:

  • Tarbimise prognoos järgmiseks kalendriaastaks – 7 548 GWh, mille arvutamisel on aluseks eelneva 12 kuu tegelik netotarbimine ja võrguettevõtjate poolt esitatud prognoositud võrguteenuse mahud.
  • Taastuvenergiast toodetud ja toetatud elektrienergia toodangu prognoos on 1 255 GWh ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud ja toetatud elektrienergia kgouse prognoos on 165 GWh. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale on ette nähtud toetuse suuruseks 67,394 miljonit eurot, tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuseks aga 5,280 miljonit eurot. Taastuvenergia toetuse summad jagunevad järgmiselt: 48% kulub tuulikute toetamiseks, 42% biomassist enam kui 20 MW võimsusega jaamade poolt toodetud elektrienergia toetamiseks, 10% aga hüdroenergiast, päikeseenergiast, biogaasist ja biomassist väikeste elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia toetusteks.
  • Eelmistel perioodidel on 31.10.2015 seisuga taastuvenergia tasudest laekunud 600 000 eurot rohkem, kui on olnud väljamakstud  taastuvenergia toetuste summa. See summa on 2016. aastasse planeeritud taastuvenergiatasu kogusummast maha arvestatud. Samuti on maha arvestatud varasemate perioodide ülelaekunud summadelt intressitulu 3000 eurot.
  • Lõppsummale on liidetud eelneval perioodil toetuste ja päritolutunnistuste administreerimiseks Eleringi poolt tehtud kulud summas 120 000 eurot.

Taastuvenergia tasu perioodil 1. jaanuar - 31. detsember 2016

0,96 eurosenti/kWh taastuvenergia tasu
20 % käibemaks
1,15 eurosenti/kWh kokku

 

Skeem taastuvenergia tasu ja toetuse kohta (1)