Dashboard!

Suurtarbijate elektritarbimine on aastataguse ajaga võrreldes oluliselt kasvanud

26.11.2010 11:02

Eesti elektritarbimine suurenes oktoobris võrreldes septembriga üle 17% (670 GWh-ni) ning taastuvenergiast toodetud elektriga kaeti üle 12% meie kogutarbimisest.

Võrreldes eelmise aasta oktoobriga on kogu Eesti elektritarbimine seoses soojemate ilmadega pisut vähenenud (1%), kuid kliendigruppide lõikes on oluliselt, ligi 5% suurenenud suurtarbijate ning vähenenud jaotusvõrguga liitunud klientide tarbimine.Käesoleva aasta 10. kuu kokkuvõttes on elektritarbimine võrreldes eelmise aastaga jätkuvalt kasvutrendis (tõus 4%), seda nii Eesti, kui ka Baltikumis tervikuna.   Eestis elektritootmine on võrreldes eelmise  aastaga oktoobriga kasvanud 67% võrra  (987 GWh-ni), põhjuseks Leedu Ignalina tuumaelektrijaama sulgemisest tulenev suur elektrivajadus. Kokku eksportis Eesti oktoobris elektrienergiat 370 GWh ulatuses, millest 44% müüdi Lätti, 29% Leetu ning 27% Soome. Piiriüleses kaubanduses suurenes seoses Soome hinnapiirkonna kõrgema hinnaga eksport Soome ning vähenes eksport Lätti ja Leetu.Sisseostetava elektri osakaal vähenes seoses koostootmisjaamade käivitamisega Lätis 5% ning Leedus 8 % võrra, jäädes kokkuvõttes siiski üsna kõrgele tasemele (Lätis 36% ja Leedus 62%). Kokku oli oktoobris Baltimaade elektrisüsteemide saldo negatiivne 479 GWh ulatuses. Taastuvenergia toodangu maht kattis oktoobris ligi 12% siseriiklikust tarbimisest, moodustades 84 GWh. Tuulikute toodang kasvas oktoobris 17 % võrra ning biomassist koostootmise režiimil toodetud elektrienergia kasvas 87% võrra. Põhjusteks soojakoormuse kasv kaugküttesektoris ning oktoobris taas tööd alustanud Balti Elektrijaama koostootmisplokid.Taastuvenergia toetuse taotlusi esitati oktoobris  61,8 miljoni krooni  ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergiale 4,8 miljoni krooni ulatuses.