Dashboard!

Strateegia

 

VISIOON

Eleringi visioon on olla parim energiataristu-ettevõte Läänemere regioonis.

 

MISSIOON

Eleringi missioon on tagada Eesti tarbijatele energiavarustuskindlus läbi tõhusalt toimivate regionaalsete energiaturgude, tuginedes töökindlatele energiavõrkudele ja kompetentsetele töötajatele. Seda tehes toetame Eesti majanduse konkurentsivõimet.

 

VÄÄRTUSED

  • Vastutustunne

Tajume oma vastutust ühiskonna ees tagada majanduslikult tõhusal viisil elektri- ja gaasivarustus. Toimiv energiaturg koos turuosaliste võrdse kohtlemisega on parim viis varustuskindluse tagamiseks.

Hindame iga töötaja panust, mis aitab täita kõrgel tasemel ühiskonna ees võetud kohustusi.

  • Pühendumus

Eleringi kõigil tegevustel on klient. Oleme pühendunud väärtuse loomisele klientidele ja klientide klientidele.

Loome klientidele väärtust, ühendades meie inimeste pikaajalised kogemused ja uusimad teadmised. Nii pakume parimaid lahendusi energiamajanduses.

  • Avatus

Energiasüsteem on kiires muutuses. Elering on avatud muutustele, dünaamiline. Initsieerime muutusi energiamajanduses.

Valmisolek muutusteks algab meie inimestest. Muutuste eestvedamiseks väärtustame igaühe initsiatiivi, kreatiivsust ja arengusoovi.

 

 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Eleringi strateegia 2017-2026 03.10.2016 1097.14 KB

Lisainfo