Dashboard!

Riigikohus tühistas talumistasu teemalised madalama astme kohtuotsused

11.03.2015 15:21

Riigikohus tühistas kahe esimese kohtuastme otsused, millega Eleringilt mõisteti maaomaniku kasuks välja senisest oluliselt suurem talumistasu.

Riigikohus saatis asja tagasi esimesse kohtuastmesse ning vaidluse menetlemine jätkub hagita menetluses nagu seda taotles Elering. Riigikohus nõustus samuti asjaoluga, et Eleringi seisukohad jäeti varasemates kohtuastmetes põhjendamatult arvestamata.

Riigikohtu kolleegium juhtis kolmapäeval avaldatud otsuses seadusandja tähelepanu asjaolule, et tehnorajatiste talumise tasu suurust reguleerinud seadusesätete tühistamisest Riigikohtus on möödunud juba ligi kolm aastat. Samas ei tähenda vastava metoodika puudumine, et kohtul ei oleks võimalik vajadusel analoogiat kasutades õiglases määras talumistasu määrata.

„Antud Riigikohtu otsuse valguses on vajalik kiiresti luua talumistasu maksmise ühtsed alused, sest antud otsus võib viia ebamõistlikku olukorrani, kus iga üksiku kinnisasja omanikuga tuleks talumistasu suuruses eraldi kokku leppida või vaielda selle suurus läbi kohtus. See on ühiskonnale väga kallis lahendus, mis ei saa olla kuidagi toimiv, “ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Samas ei kavatse Elering vältida talumistasude maksmist. Elering on valmis maksma ette nähtud suuruses talumistasu, kui see on kehtestatud põhiseadusega kooskõlas oleva metoodika alusel.

Eleringi hallatava elektrivõrgu alla jääb üle 17 000 kinnistu. Sama probleem puudutab Eleringi kõrval märgatavat hulka võrguettevõtteid ja kokku sadu tuhandeid kinnistuid.

Riigikohtu äsjane otsus puudutab kohtuasja, milles Tallinnas Haabersti linnaosas maatükke omav isik esitas 2012. aastal Eleringi vastu hagi, millega soovis saada tehnovõrgu ja -rajatise talumise eest igal aastal senisest oluliselt kõrgemat hüvitist.