Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.01.11-    01.01.10- Rahavood äritegevusest                      31.03.11     31.03.10

Kasum/kahjum enne maksustamist 14 121 8 435
Korrigeerimised
Kulum 5 165 7 621
Kokku käibevarade netomuutus 3 575 -2 923
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -4 829 6 939
Muud korrigeerimised 360 919
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
18 392 20 991

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -8 108 -4 165
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 0
Laekunud materiaalse põhivara müügist 0 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -8 108 -4 165

Rahavood finantseerimistegevusest

Muud lühiajalised võlakohustused 0 - 130 801
Arvelduskrediidi netomuutus 0 -56 480
Emiteeritud võlakirjad 0 0
Saadud pikaajalised panga laenud 0 185 531
Pikaajaliste laenude tagasimakse 0 0
Sissemaks aktsiakapitali 0 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 0 -1 750
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 10 284
15 076
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 40 064 0
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 50 348 15 076