Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

 
01.01.17 31.03.17 01.01.16 31.03.16

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist15 99317 802
Korrigeerimised
Kulum8 6729 397
Kokku käibevarade netomuutus-650536
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus2 449-698
Muud korrigeerimised3 9902 090
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 30 453 29 127

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-6 086-4 159
Laekunud ülekoormuse tulu eest9152 951
Laekunud põhivara müügist58
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 166 -1 200

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud-1 6690
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 669 0
   
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 23 617 27 927
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 52 998 60 489
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 76 615 88 416