Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.04.16     01.04.15 Rahavood äritegevusest                      30.06.16     30.06.15 *

Kasum/kahjum enne maksustamist-1 990-500
Korrigeerimised
Kulum8 9999 125
Kokku käibevarade netomuutus8 8968 697
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus-780-5 256
Muud korrigeerimised1 9391 201
Makstud tulumaks-7 750-5 000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 9 314 8 267

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-10 701-10 574
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi0280
Laekunud ülekoormuse tulu eest5 0667 393
Muud investeeringud0-21 238
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid590
Laekunud põhivara müügist369
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 574 -24 070

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud pikaajalised (panga)laenud031 968
Tagasimakstud pangalaenud-1 1900
Sissemaks aktsiakapitali32 0000
Dividendimaksed-31 000-20 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -190 11 968
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 3 550 -3 835
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 88 416 43 573
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 91 966 39 738

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta