Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.01.16     01.01.15 Rahavood äritegevusest                      31.03.16     31.03.15 *

Kasum/kahjum enne maksustamist17 80214 971
Korrigeerimised
Kulum9 3979 229
Kokku käibevarade netomuutus536416
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus-698-4 041
Muud korrigeerimised2 0902 358
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 29 127 22 934

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-4 159-4 591
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi015 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest2 9513 808
Muud investeeringud0-26 584
Laekunud põhivara müügist8149
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 200 -12 219

Rahavood finantseerimistegevusest

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 0 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 27 927 10 715
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 60 489 32 858
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 88 416 43 573

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta