Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.10.15     01.10.14 Rahavood äritegevusest                       31.12.15 *    31.12.14

Kasum/kahjum enne maksustamist14 25911 871
Korrigeerimised
Kulum9 2238 250
Kokku käibevarade netomuutus-10 494-8 093
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus6 7542 754
Muud korrigeerimised2 1452 180
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 21 888 16 962

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-14 930-9 785
Laekunud ülekoormuse tulu eest8 07811 795
Muud investeeringud-4630
Laekunud põhivara müügist1 5990
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 716 2 010

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud-1 1900
Sissemaks aktsiakapitali8 0000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 6 810 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 22 982 18 972
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 37 507 12 897
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 60 489 31 869

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta