Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.04.15     01.04.14 Rahavood äritegevusest                       30.06.15 *    30.06.14

Kasum/kahjum enne maksustamist -500 10 029
Korrigeerimised
Kulum 9 125 7 651
Kokku käibevarade netomuutus 7 708 6 252
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5 256 -6 273
Muud korrigeerimised 1 201 513
Makstud tulumaks -5 000 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 7 278 18 172

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -10 574 -14 056
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 280 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 7 393 0
Muud investeeringud -20 249 0
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 0 35
Laekunud põhivara müügist 69 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -23 081 -14 021

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud pikaajalised (panga)laenud 31 968 0
Dividendimaksed -20 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 11 968 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -3 835 4 151
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 43 573 1 045
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 39 738 5 196

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta