Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.01.15     01.01.14 Rahavood äritegevusest                       31.03.15 *    31.03.14

Kasum/kahjum enne maksustamist 14 971 20 749
Korrigeerimised
Kulum 9 229 7 472
Kokku käibevarade netomuutus 1 405 -1 985
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -4 041 -1 731
Muud korrigeerimised 2 358 2 301
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 23 923 26 805

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -4 591 -46 931
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 15 000 19 995
Laekunud ülekoormuse tulu eest 3 808 0
Muud investeeringud -27 573 0
Laekunud põhivara müügist 149 30
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -13 208 -26 906

Rahavood finantseerimistegevusest

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 0 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 10 715 -101
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 32 858 1 145
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 43 573 1 045

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta