Dashboard!

Rahavoogude aruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                         01.07.14-    01.07.13- Rahavood äritegevusest                      30.09.14     30.09.13

Kasum/kahjum enne maksustamist -1 917 7 503
Korrigeerimised
Kulum 7 901 5 637
Kokku käibevarade netomuutus 1 719 -2 977
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -2 429 -268
Muud korrigeerimised -6 751 -9 859
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
-1 477
37

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -34 923 -75 793
Laekunud ülekoormuse tulu eest 9 179 0
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid -35 0
Laekunud materiaalse põhivara müügist 2 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -25 777
-75 793

Rahavood finantseerimistegevusest

Arvelduskrediidi muutus 0 10 274
Saadud pikaajalised (panga)laenud 34 955 29 925
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 34 955
40 199
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 7 701
-35 557
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 5 196
36 828
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 12 897
1 271