Dashboard!

Rahavoogude aruanne

  Tuhandetes eurodes

                                                         01.04.14-    01.04.13- Rahavood äritegevusest                     30.06.14     30.06.13

Kasum/kahjum enne maksustamist 10 029 3 134
Korrigeerimised
Kulum 7 651 5 565
Kokku käibevarade netomuutus 6 252 8 884
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -6 273 871
Muud korrigeerimised 513 1 101
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
18 172
19 556

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -14 056 -28 662
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 11 000
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 35 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -14 021
-17 662

Rahavood finantseerimistegevusest

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 0 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 4 151
1 894
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 1 045
34 934
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 5 196
36 828