Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.01.14-    01.01.13- Rahavood äritegevusest                      31.03.14     31.03.13

Kasum/kahjum enne maksustamist20 74920 584
Korrigeerimised
Kulum7 4725 535
Kokku käibevarade netomuutus-1 985-784
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus-1 7317 162
Muud korrigeerimised2 3015 176
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
26 80537 673

 

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-46 931-15 778
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi19 9950
Laekunud materiaalse põhivara müügist3082
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-26 906-15 696

Rahavood finantseerimistegevusest

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU00
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus-10121 978
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses1 14512 956
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus1 04534 934