Dashboard!

Rahavoogude aruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                         01.10.13-    01.10.12- Rahavood äritegevusest                      31.12.13     31.12.12

Kasum/kahjum enne maksustamist17 72915 097
Korrigeerimised
Kulum6 9245 817
Kokku käibevarade netomuutus-3 633-8 563
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus1 2717 387
Muud korrigeerimised9382 420
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
23 22922 158

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-68 090-29 010
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus07 000
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid320
Laekunud materiaalse põhivara müügist884
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-68 050-21 926

Rahavood finantseerimistegevusest

Arvelduskrediidi netomuutus-10 2740
Saadud pikaajalised panga laenud54 9705 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU44 6965 000
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus-1255 231
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses1 2717 725
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus1 14512 956