Dashboard!

Rahavoogude aruanne

 

Tuhandetes eurodes

                                                         01.10.11-    01.10.10- Rahavood äritegevusest                      31.12.11     31.12.10

Kasum/kahjum enne maksustamist9 9429 662
Korrigeerimised
Kulum5 6615 337
Kokku käibevarade netomuutus-6 934-10 094
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus2 9918 934
Muud korrigeerimised2 582-246
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
14 241
13 593

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-25 054-7 790
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi015 149
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus- 8 0000
Laekunud materiaalse põhivara müügist03
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-33 054
7 362

Rahavood finantseerimistegevusest

Arvelduskrediidi muutus0-9
Saadud pikaajalised panga laenud073
Sissemaks aktsiakapitali05 786
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU0
5 850
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus-18 813
26 805
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses42 363
13 259
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus23 550
40 064