Dashboard!

Rahavoogude aruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                         01.07.13-    01.07.12- Rahavood äritegevusest                      30.09.13     30.09.12

Kasum/kahjum enne maksustamist 7 503 3 065
Korrigeerimised
Kulum 5 637 5 580
Kokku käibevarade netomuutus -2 977 3 805
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -268 -3 584
Muud korrigeerimised -9 859 -9 104
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
37
-238

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -75 793 -14 784
Muud investeeringud 0 -1 946
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 17 000
Laekunud materiaalse põhivara müügist 0 54
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -75 793
324

Rahavood finantseerimistegevusest

Arvelduskrediidi muutus 10 274 0
Saadud pikaajalised (panga)laenud 29 925 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 40 199
0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -35 557
86
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 36 828
7 639
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 1 271
7 725