Dashboard!

Rahavoogude aruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                         01.10.12-    01.10.11- Rahavood äritegevusest                      31.12.12     31.12.11

Kasum/kahjum enne maksustamist 15 097 9 942
Korrigeerimised
Kulum 5 817 5 661
Kokku käibevarade netomuutus -8 563 -6 934
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 7 387 2 991
Muud korrigeerimised 2 420 2 582
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
22 158 14 241

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -29 010 -25 054
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 7 000 - 8 000
Laekunud materiaalse põhivara müügist 0 3
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -21 926 -33 054

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud pikaajalised panga laenud 5 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 5 000
0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 5 231
-18 813
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 7 725
42 363
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 12 956
23 550