Dashboard!

Põhivõrk rajab Eestisse avariireservide elektrijaama

01.07.2008 12:00

Elektrisüsteemi katkematu töö- ja varustuskindluse tagamiseks vajab Eesti tulevikus spetsiaalset kiirkäivitusega reservjaama. Eesti esimese spetsiaalselt avariiolukordades kasutamiseks mõeldud reservjaama rajamiseks on Põhivõrgu tellimusel valminud põhjalik eeluuring.

Eesti elektrisüsteemi hetkevajadustele ja -nõuetele vastab kõige paremini 80-120 MW võimsusega reservjaam, mis peaks hädaolukorras käivituma mitte rohkem kui 10 minutiga. Hinnanguliselt leiaks reservjaam aastas kasutust 200 tunni ulatuses ning selle aja jooksul toodetav energiakogus oleks 3000-10 000 MWh. Nimetatud nõuetele vastavad kõige paremini gaasiturbiinseadmega elektrijaamad, mis on ka mujal maailmas leidnud avariireservide elektrijaamadena laialdast kasutust.

„Avariireservide käivitamise peamine ülesanne on elektrisüsteemi ühendatud tootmisseadmetega või elektrivõrgus toimunud avarii korral hoida ära kogu elektrisüsteemi avariilist väljalülitumist, samuti peaks jaam olema abiks kustunud elektrisüsteemi nn nullist käivitamiseks,“ selgitas Vali avariireservide elektrijaama rolli.

Käesoleva aasta juunikuus valminud avariireservide elektrijaama eeluuringu tulemustes hindasid eksperdid otstarbekaks rajada reservjaam Iru Elektrijaama territooriumile ning ehitada see kahel kütusel (kerge kütteõli ja maagaas), mis tagaks jaama käivituse igas olukorras. ÅF Estivo ASi poolt läbiviidud uuringu kohaselt võib gaasiturbiinelektrijaama rajamise maksumuseks kujuneda orienteeruvalt 700-1000 miljonit krooni, kuid lõpliku hinna määrab siiski hankekonkurss. Võimalike tarnijana mainisid eksperdid kolme suuremat tootjat üle maailma – Pratt & Whitney, Rolls-Royce ja General Electric – kes kõik on võimelised pakkuma Põhivõrgu nõuetele vastavat gaasiturbiinelektrijaama.

Koos ettevalmistustega kulub jaama rajamiseks vähemalt 4 aastat. Praeguste plaanide kohaselt võiks kuni 120MW võimsusega gaasiturbiinelektrijaam alustada tööd orienteeruvalt 2012. aastal.

Vastavalt elektrituruseadusele vastutab Põhivõrk Eesti elektrisüsteemi toimimise eest. Põhivõrk juhib reaalajas kogu Eesti elektrisüsteemi tööd, seisab hea Eesti kõrgepingevõrgu planeerimise, arendamise ja hooldamise eest ning koordineerib Eesti elektrisüsteemi välisühenduste rajamist.