Dashboard!

Põhivõrgu tegevusnäitajad esimeses kvartalis

20.04.2007 04:00

2007. aasta esimeses kvartalis kanti põhivõrgus siseriiklikult energiat üle 2 220 gigavatt tunni (GWh) ulatuses. Võrreldes 2006. aasta sama perioodiga on riigisisesed energiavood jäänud praktiliselt samasse suurusjärku. Piiriülesed vood on suurenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga nii Eestist väljuval kui riiki siseneval suunal. Eksport, import ja transiitenergia moodustasid selle aasta esimesel kolmel kuul kokku 1050 GWh. Kasvu põhjusena saab eelkõige tuua välja Balti riikide kauplemise alustamist Estlink merekaabli kaudu.

Elektrivõrku antud energiast toodeti perioodi jooksul taastuvatest energiaallikatest 1,24 protsenti ehk 33 GWh. Sellest 22 GWh oli tuuleenergia ning 11 GWh hüdro- ja prügienergia.

Viimase 12 kuu (aprill 2006 kuni märts 2007) kaoenergia protsent on 3,02 %. Võrreldes sellele perioodile eelnenud aastaga on kaoprotsent seoses võrku läbiva energia koguse kasvuga tõusnud 0,15 protsendipunkti võrra.

Elektritarbimise tipp esimesel kvartalil saavutati 8. veebruari ennelõunal, mil võrgukoormus ulatus 1537 MWni ja tarbimise miinimumiks jäi 2. jaanuari öine tulemus 708 MW.

2007. aasta esimese kolme kuu suurimaks lõpetatud investeeringuks oli Emajõe 110 kilovoldise (kV) alajaama ehitus Tartus maksumusega 59 miljonit krooni. Perioodi jooksul kuulutati Põhivõrgu liinide ja alajaamade renoveerimis- või ehitustööde teostamiseks välja kuus uut hanget. Samuti sõlmiti lepingud Rakvere 110 kV alajaama uuendamiseks ja Tartu-Pihkva õhuliini põhikaitsete renoveerimiseks Tartu alajaamas. Nende kahe lepingu kogumaksumuseks on 62 miljonit krooni.

Käesoleva aasta esimeses kvartalis esitati taotlusi uute tuuleenergia tootmisvõimsuste liitumiseks 2 MW mahus. Kvartali lõpu seisuga kehtib tuulikute liitumiseks väljastatud liitumispakkumisi summaarselt 168,5 MW ulatuses. Tarbijatelt või jaotusvõrguettevõtjatelt laekus sama perioodi jooksul liitumistaotlusi 71 MW ulatuses ja märtsi lõpu seisuga on kehtivaid pakkumisi 94,7 MW mahus.

Uusi liitumislepinguid sõlmiti esimese kolme kuu jooksul 25 MW ulatuses ja uusi võrgulepinguid samas mahus.