Dashboard!

Põhivõrgu tegevusnäitajad 2009. aasta esimeses kvartalis

29.04.2009 04:15

2009. aasta esimeses kvartalis kanti põhivõrgus siseriiklikult energiat üle 2166 gigavatt tunni (GWh) ulatuses. Võrreldes 2008. aasta sama perioodiga on riigisisesed energiavood vähenenud 72 GWh võrra. Piiriülesed energiavood ehk eksport, import ja transiitenergia moodustasid samal perioodil kokku 1768 GWh, mis on aastataguse perioodiga võrreldes 652 GWh rohkem.

Elektrivõrku antud energiast toodeti perioodi jooksul taastuvatest energiaallikatest ligi 2,1 % ehk 59 GWh, sellest 30 GWh oli tuuleenergia. 12 kuu (aprill 2008 – märts 2009) põhivõrgu kaoenergia protsent oli 3,2 %. Võrreldes sellele perioodile eelnenud aastaga on kaoprotsent tõusnud 0,14 protsendipunkti võrra seoses Põhivõrku läbinud elektrienergia koguste kasvuga. Elektritarbimise tipp saavutati 2009. aasta esimesel kvartalil 8.jaanuari õhtul kell 17:35, mil võrgukoormus ulatus 1460,9 megavatini (MW). Sama perioodi tarbimise miinimumiks jäi 22. märtsi varahommikune (kell 7:05) koormus 737,8 MW. Ajavaheminikul jaanuarist kuni märtsini toimus Põhivõrgu seadmetega kokku 11 väljalülitumist, millest üle 30 sekundi pikkuse katkestuse põhjustas Põhivõrgu klientidele 3 juhust. 2008. aasta sama perioodi 17 väljalülitumisega kaasnes kliendikatkestus 7 juhul. 2009. aasta esimese kvartali jooksul väljastati hankedokumendid renoveerimis- ja ehitustööde teostamiseks kahes Põhivõrgu alajaamas. Hankelepingud allkirjastati Tooma tuulepargi liitumiseks Rõuste 110 kilovoldises (kV) alajaamas ja Püssi alajaama ning Eesti Elektrijaama vahelise 330 kV õhuliini renoveerimiseks. Sõlmitud lepingute kogumaksumuseks on 53,5 miljonit krooni. Töövõtjatelt võeti vastu renoveeritud Rakvere alajaama 110 kV jaotusseade, Balti alajaama laiendus tuulepargi liitumiseks ja Lasnamäe ning Ülemiste alajaamade vaheline 110 kV kaabel. 2009. aasta esimeses kvartalis esitati taotlusi tuuleenergia tootmisvõimsuste liitumiseks 50 MW mahus, tuuleenergia tootjatega uusi liitumislepinguid ei sõlmitud. Märtsi lõpu seisuga kehtib tuulikute liitumiseks väljastatud liitumispakkumisi summaarselt 3451 MW ulatuses. Pakkumisi ootavaid liitumistaotlusi on tuuleenergia tootmisvõimsuste ühendamiseks 50 MW ulatuses. Märtsi lõpu seisuga olid tuuleparkide arendajad huvitatud kokku võimsusest 3501 MW. Tarbijatelt või jaotusvõrguettevõtjatelt laekus uusi liitumistaotlusi 2009. aasta esimese kolme kuu jooksul 88 MW ulatuses ning märtsi lõpu seisuga kehtib pakkumisi veel 75,3 MW mahus. Uusi liitumislepinguid tarbijate või jaotusvõrguettevõtjatega neljanda kvartali jooksul ei sõlmitud. 2009. aasta esimeses kvartalis toodetud elektrienergia eest maksti taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetusteks ning ostukohustuse alusel müüdud energia eest tootjatele kokku üle 43 miljoni krooni.