Dashboard!

Põhivõrgu tegevusnäitajad 2008. aasta neljandas kvartalis

04.02.2009 06:25

2008. aasta neljandas kvartalis kanti põhivõrgus siseriiklikult energiat üle 2 089 gigavatt tunni (GWh) ulatuses. Võrreldes 2007. aasta sama perioodiga on riigisisesed energiavood vähenenud 59 GWh võrra. Piiriülesed energiavood ehk eksport,import ja transiitenergia moodustasid samal perioodil kokku 1 595 GWh, mis on aastataguse perioodiga võrreldes 271 GWh rohkem.

Elektrivõrku antud energiast toodeti perioodi jooksul taastuvatest energiaallikatest ligi 2.3 % ehk 67 GWh. Sellest 52 GWh oli tuuleenergia ning 15 GWh hüdro- ja prügienergia. 12 kuu (jaanuar 2008 – detsember 2008) põhivõrgu kaoenergia protsent oli 3,19%. Võrreldes sellele perioodile eelnenud aastaga on kaoprotsent tõusnud 0,11 protsendipunkti võrra seoses Eesti tarbimise kasvuga, oluliste võrguelementide remontidega möödunud aasta jooksul ning suurte ekspordi- ja transiidimahtudega. Elektritarbimise tipp saavutati 2008. aasta neljandal kvartalil 16.detsembri õhtul kell 16:20, mil võrgukoormus ulatus 1456,5 megavatini (MW). Möödunud aasta viimase kolme kuu tarbimise miinimumiks jäi 19.oktoobri varahommikune (kell 5:00) koormus 616,2 MW. Ajavahemikul oktoobrist kuni detsembrini toimus Põhivõrgu seadmetega kokku 14 väljalülitumist, millest üle 30 sekundi pikkuse katkestuse põhjustas Põhivõrgu klientidele 6 juhust. 2007. aasta sama perioodi 9 väljalülitumisega kaasnes kliendikatkestus 3 juhul. Neljandas kvartalis uusi liitumislepinguid koostootmisjaamadega ei sõlmitud. Sel perioodil koostootmisjaamade liitumiseks taotlusi ei esitatud ega väljastatud ka liitumispakkumisi koostootmisjaamadele liitumiseks. 2008. aasta neljandas kvartalis esitati taotlusi tuuleenergia tootmisvõimsuste liitumiseks 150 MW mahus, tuuleenergia tootjatega sõlmiti uusi liitumislepinguid 50 MW ulatuses. Detsembri lõpu seisuga kehtib tuulikute liitumiseks väljastatud liitumispakkumisi summaarselt 3301 MW ulatuses. Pakkumisi ootavaid liitumistaotlusi on tuuleenergia tootmisvõimsuste ühendamiseks 150 MW ulatuses.Detsembri lõpu seisuga olid tuuleparkide arendajad huvitatud kokku võimsusest 3451 MW. Tarbijatelt või jaotusvõrguettevõtjatelt laekus uusi liitumistaotlusi 2008. aasta viimase kolme kuu jooksul 56,3 MW ulatuses ning detsembri lõpu seisuga kehtib pakkumisi veel 105,3 MW mahus. Uusi liitumislepinguid tarbijate või jaotusvõrguettevõtjatega neljanda kvartali jooksul ei sõlmitud. 2008. aasta neljanda kvartali jooksul maksti toodetud elektrienergia eest taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetusteks ning ostukohustuse alusel müüdud energia eest tootjatele kokku välja ligi 42 miljonit krooni.