Dashboard!

Põhivõrgu tegevusnäitajad 2008. aasta esimeses kvartalis

21.04.2008 04:40

2008. aasta esimeses kvartalis kanti põhivõrgus siseriiklikult energiat üle 2 239 gigavatt tunni (GWh) ulatuses. Võrreldes 2007. aasta sama perioodiga on riigisisesed energiavood suurenenud 19 GWh võrra. Piiriülesed energiavood ehk eksport, import ja transiitenergia moodustasid samal perioodil kokku 1 025 GWh, mis on aastataguse perioodiga võrreldes 25 GWh vähem.

Elektrivõrku antud energiast toodeti perioodi jooksul taastuvatest energiaallikatest ligi1,6 % ehk 49,2 GWh. Sellest 37,9 GWh oli tuuleenergia ning 11,3 GWh hüdro- ja prügienergia.

Viimase 12 kuu (aprill 2007 – märts 2008) põhivõrgu kaoenergia protsent on 3,07 %. Võrreldes sellele perioodile eelnenud aastaga on kaoprotsent tõusnud 0,05 protsendipunkti võrra seoses Eesti tarbimismahtude kasvamisega.

Elektritarbimise tipp saavutati 2008. aasta esimesel kvartalil ning käesoleva aasta talvel tervikuna 7. jaanuari õhtul kell 17:35, mil võrgukoormus ulatus 1 525 megavatini (MW). 2006/2007 aasta talve 1 537 MW suurust tiputarbimist sel talvel ei ületatud. Möödunud kolme kuu tarbimise miinimumiks jäi 25. veebruari varahommikune (kell 4:50) koormus 783 MW.

Jaanuari kuni märtsi jooksul toimus Põhivõrgu seadmetega kokku seitseteist väljalülitumist, millest üle 30 sekundi pikkuse katkestuse põhjustas Põhivõrgu klientidele seitse. 2007. aasta sama perioodi kolmeteistkümne väljalülitumisega kaasnes kliendikatkestus viiel juhul.

2008. aasta esimese kvartali jooksul väljastati hankedokumendid renoveerimis- ja ehitustööde teostamiseks kolmes Põhivõrgu alajaamas. Hankelepingud allkirjastati Kallavere ja Keila 110 kilovoldise (kV) pingega alajaamade renoveerimiseks. Sõlmitud lepingute kogumaksumuseks on 153,8 miljonit krooni.

2008. aasta esimeses kvartalis esitati taotlusi uute tuuleenergia tootmisvõimsuste liitumiseks 135 MW mahus ja koostootmisjaamade liitumiseks 28 MW mahus. Uusi liitumislepinguid sõlmiti tuuleenergia tootjatega 130,5 MW ulatuses. Märtsi lõpu seisuga kehtib tuulikute liitumiseks väljastatud liitumispakkumisi summaarselt 2 009 MW ulatuses ning koostootmisjaamade liitumiseks 28 MW ulatuses.

Tarbijatelt või jaotusvõrguettevõtjatelt laekus uusi liitumistaotlusi möödunud kolme kuu jooksul 8 MW ulatuses ning märtsi lõpu seisuga kehtib pakkumisi veel 55 MW mahus.

2008. aasta esimese kvartali jooksul maksti taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetusteks ning ostukohustuse alusel müüdud energia eest tootjatele kokku välja ligi 44,5 miljonit krooni.