Dashboard!

Piiriüleste võimsuste jaotamisest Balti elektriturul

22.12.2009 11:02

Elering esitas ettepaneku piiriüleste ülekannete turupõhiseks juhtimiseks.

Eelmisel nädalal allkirjastasid 33 Euroopa riigi 39 elektrisüsteemi operaatorit ühenduse peaassambleel elektrienergia transiidikulude kompenseerimise lepingu (edaspidi ITC lepingu) alates järgmisest aastast. Leping võimaldab Eestil oma Euroopa riikidest lähinaabritega lahendada elektrienergia transiidikulude kompenseerimised piiriüleste energiavoogude korral ühtsete reeglite järgi nii, et piiriülesel elektrikaubandusel turuosalised ei peaks maksma eraldi piiritariifi, kui nad kasutavad selleks Eleringi elektriliine. „Uuest aastast kehtima hakkav kompenseerimismehhanism on Eesti põhivõrguettevõttele elektritarbijale sobilikum, sest võrreldes eelmise metoodikaga on arvestatakse rohkem reaalselt toimivaid transiidivoogusid ning uus kompenseerimismehhanism on rohkem kulupõhine,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. ITC lepingust tulenevalt arvatakse kolmanda riigi elektrisüsteemi läbiva transiidi kogusest maha need energiavood, mille jaotamisel piiril ei ole kasutatud turupõhiseid jaotusmehhanisme. Lähtuvalt vajadusest liikuda kiiresti Balti regioonis ülekandevõimsuste jaotamisel ja ülekoormuste juhtimisel turupõhistele meetoditele esitas Elering vastavad ettepanekud Läti ja Leedu süsteemioperaatoritele. Veskimägi sõnul tekib peale Ignalina tuumajaama sulgemist pudelikael suure tõenäosusega Eesti - Läti piiril, siis esimese sammuna tegime ettepaneku rakendada turupõhist ülekandemahtude jaotuse mudelit just sellel piiril. Balti süsteemioperaatoritele tehtud ettepanekus pakub Elering välja ettepaneku rakendada järgmisel aastal Eesti-Läti piiril paralleelselt nii Nord Pool Spotiga kokkulepitud ülekandevõimsuste optimeerimise meetodit kui kuupõhiselt kasutatavat explicit auctioni võimsuste jaotamisel. "Nimetatud meetodite kasutamine tagaks lisaks arusaadavate turupõhiste jaotusmehhanismide rakendamise piiriülesande pudelikaelte juhtimisel ka kogu läbiva energiavoo arvestamise transiidivoogude koguses koos vastavate tasudega," lisas Veskimägi