Dashboard!

PÄRITOLUTUNNISTUS

Vastavalt elektrituruseadusele (ElTS) väljastab süsteemihaldur Elering tootjale tema taotluse alusel päritolutunnistuse selle kohta, et ta tootis elektrienergiat taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil.

Tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis või teises Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud päritolutunnistust. Tarnitud elektrienergia päritolu tõendamisel tarbijale võib taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia tarne puhul tõendusmaterjalina kasutada ainult päritolutunnistust. Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mille võib osta toodetud elektrienergiast eraldi.

Alates septembrist 2014 on Elering ja seega Eesti domeen päritolutunnistusi väljaandvate asutuste ühenduse AIB (Association of Issuing Bodies) liige. AIB haldab päritolutunnistuste keskset elektroonilist registrit (AIB Hub), mis hõlbustab riikidevahelist päritolutunnistustega kauplemist ning edendab standardiseeritud Euroopa-ülest päritolutunnistuste reeglistikku (The European Energy Certificate System ehk EECS). Lühike ingliskeelne AIB-d tutvustav brošüür on kättesaadav siit.

Eesti domeen seletab lahti peamised tegevused ja toimingud, millega tootja või kaupleja puutub kokku päritolutunnistuste andmebaasi kasutades. Peagi avaldame siin ka andmebaasi täpsema kasutusjuhendi. Küsimuste korral palume võtta ühendust: avp.go@elering.ee

 

Päritolutunnistuse väljastamise tingimused:

 • Õigus esitada taotlus elektrienergia päritolutunnistuse väljastamiseks on tootjal, kes toodab Eesti Vabariigis elektrienergiat ElTS-is sätestatud taastuvast energiaallikast või koostootmise režiimil, või sellise tootja poolt volitatud kauplejal.
 • Päritolutunnistuse normenergiaühik on 1 MWh. Iga megavatt-tunni kohta väljastatakse üks päritolutunnistus.
 • Päritolutunnistuste taotlemise eelduseks on Eesti Vabariigis asuva tootmisseadme registreerimine elektroonilises päritolutunnistuste andmebaasis.
 • Tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergiale päritolutunnistuste taotlemisel tuleb täiendavalt esitada põhivõrguettevõtjale aadressil avp.go@elering.ee andmed tõhususe nõuete täitmise kontrolliks;
 • Päritolutunnistustega kauplemiseks ei ole turuosalisel tarvilik asuda Eesti Vabariigis, kuid nii tootjad kui kauplejad peavad päritolutunnistuste andmebaasi kasutamiseks nõustuma ja allkirjastama andmebaasi kasutamise standardtingimused ning andmebaasiga liitumise avalduse.

Taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia päritolutunnistusel esitatakse:

 • tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 • tootmisseadme nimi, asukoht, liik ja elektriline installeeritud võimsus ning elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus;
 • kuupäev, millal tootmisseade väljastas elektrienergiat esimest korda;
 • energiaühiku tootmise algus- ja lõppkuupäev;
 • kas ja kui suures ulatuses on tootja saanud investeeringutoetust või ElTS §-s 59 nimetatud toetust;
 • päritolutunnistuse väljaandmise aeg ning päritolutunnistuse kordumatu identifitseerimisnumber;
 • muud asjakohased andmed

Tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia päritolutunnistusel esitatakse lisaks eelpooltoodud andmetele ka:

 • tootmisseadme soojusvõimsus;
 • kasutatud kütuse alumine kütteväärtus;
 • koostootmiserežiimil toodetud soojusenergia hulk ja kasutusviis;
 • tootmisseadme elektriline ja soojuslik nimikasutegur;
 • primaarenergia sääst

Info väljastatud päritolutunnistuste kohta avaldab süsteemihaldur oma veebilehel.

Ettepanekud, täpsustused ning täiendavad küsimused on oodatud e-posti aadressil avp.go@elering.ee

Päritolutunnistuste andmebaas asub aadressil: green.elering.ee
Elering teostab päritolutunnistuste andmebaasis möödapääsmatuid tehnilisi töid parandamaks kasutusmugavust ning tagamaks andmebaasi usaldusväärsust. Sellega seoses võib esineda tõrkeid andmebaasi töös ning ajutisi teenusekatkestusi. Palume kõigist tähelepanekutest seoses andmebaasi kasutusega anda kindlasti teada e-postiaadressil avp.go@elering.ee

 
Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Know-Your-Customer questionnaire/küsimustik Tuleb täita ning esitada kauplejatel väljaspoolt Eesti Vabariiki/ Needs to be filled in and submitted by traders outside Estonia 05.11.2014 258.61 KB