Dashboard!

Muuga LNG terminali teostatavusuuringut hakkab teostama Ramboll Oil & Gas A/S

14.03.2012 15:05

Eleringi poolt 2011. aasta detsembris väljakuulutatud hanke Muuga veeldatud maagaasi (LNG) terminali eelteostatavusuuringu tegemiseks võitis Taani juurtega rahvusvaheline konsultatsioonifirma Ramboll Oil&Gas A/S.

Hankemenetlus viidi läbi kaheetapilisena, kus esimeses etapis kvalifitseeriti kuuest pakkujast neli. Kvalifitseerimise peamiseks tingimuseks oli pakkujate varasem kogemus maagaasisektori ja LNG terminalidega. Pakkumiste hindamise kriteeriumideks olid hind, töö teostamise kiirus ja metodoloogia läbimõeldus. Ramboll Oil&Gas pakkumuse kohaselt valmib uuring 17 nädalaga ning maksab 75,000 eurot.

Eelteostatavusuuringus annab konsultant soovitused terminali suuruse ja muude tehniliste parameetrite kohta nagu taasgaasistamise võimsus, kai pikkus, võrguühenduse tingimused jms. Seejuures peab soovitustes lähtuma eeldustest, et terminal ehitatakse välja etapiviisiliselt – esimeses järgus väikesemahulisena gaasi julgeolekuvaru ja laevade punkerdamise vajaduste katteks, mis hiljem oleks arendatav kogu Balti-Soome piirkonna vajadusi katvaks regionaalseks terminaliks.

Uuringuga pannakse paika projekti ajakava ja viiakse läbi esmane tasuvusanalüüs. Vastused antakse terminali maksumusele ja opereerimiskuludele, samuti finantseerimisvajadusele Euroopa Liidu toetusfondidest, kui projekt osutub turupõhiselt mittetasuvaks.

Konsultant lähtub uuringus energia varustuskindluse ja konkurentsituru printsiipidest nii kohalikus kui ka regionaalses tähenduses, arvestades Euroopa energeetika ühisturu eesmärke, sealhulgas Läänemere energiaturgude integreerimise plaani (BEMIP).

Rambolli senine kogemus katab inseneri- ja konsultatsiooniteenuseid kogu maagaasi väärtusahela ulatuses alates gaasi leiukohtadest kuni lõpptarbijate gaasikasutuseni. Lisainfot ja näiteid teostatud projektidest leiab veebilehelt www.ramboll-oilgas.com/.

Tallinna Sadam ja Elering sõlmisid 5. detsembril 2011 koostöölepingu, mille kohaselt hakatakse ühiselt tegema eeltöid terminali rajamiseks Muuga sadamasse. Poolte vahelise lepinguga seati eesmärgiks algatada planeerimisprotsessid, viia läbi keskkonnamõjude hinnangud ning koostada regionaalse LNG terminali teostatavus- ning tasuvushinnangud.