Dashboard!

Bilansihaldusega seotud mõisted

Allareguleerimine – süsteemihalduri poolt täiendava elektrienergia koguse müümine, mis on tingitud prognoositust väiksemast energia tarbimisest või suuremast energia tootmisest süsteemis;

Aruandeperiood – üks kalendrikuu;

Avatud tarne – turuosalisele kogu temale vajaliku elektrienergia müümine või turuosalisele tema bilansi tagamiseks kauplemisperioodil puudu jääva elektrienergia koguse müümine või temalt kauplemisperioodil ülejääva elektrienergia koguse ostmine;

Avariireservide käivitused – süsteemihalduri sõlmitud lepingu alusel ostetav avariireservvõimsuse tarne, mida süsteemihaldur kasutab elektrisüsteemi normaaltalitluse taastamiseks tootmisvõimsuse või ülekandevõimsuse ootamatu väljalangemise korral;

Bilansienergia – elektrienergia, mida bilansi hoidmise eesmärgil ostab ja müüb süsteemihaldur bilansihalduriga sõlmitud bilansilepingu alusel;

Bilansihaldur – isik, kes on oma bilansi tagamiseks sõlminud süsteemihalduriga bilansilepingu ETS-i (Elektrituruseadus) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras;

Bilansiplaan – bilansihalduri planeeritud andmetega plaan tema bilansipiirkonnas tarbimise, tootmise ja piiriülese kaubanduse kohta;

Bilansipiirkond – bilansihaldur ja tema katkematus avatud tarnete ahelas olevad turuosalised, kelle bilansi selgitamisel võetakse aluseks bilansihalduriga bilansilepingus kokkulepitud mõõtepunktide mõõteandmed;

Bilansi selgitamine – bilansi kindlaksmääramine viisil, mis võimaldab igal kauplemisperioodil koostada turuosalise bilansi ja selgitada avatud tarne suuruse ning bilansist kõrvalekaldumise korral koostada selle kohta aruande;

Bilansileping – süsteemihalduri ja bilansihalduri vahel sõlmitud avatud tarne leping, mille alusel süsteemihaldur müüb bilansihaldurile või ostab temalt igal kauplemisperioodil bilansi tagamiseks vajaliku koguse bilansienergiat;

Bilansivastutus – turuosalise kohustus tagada, et tema poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud elektrienergia kogus ning tema poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud elektrienergia kogus on tasakaalus;

Bilanss – turuosalise poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud elektrienergia koguse ning tema poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud elektrienergia koguse tasakaal;

Juhtimistarne – reguleerimistarne ja/või avariireservide käivituse tarne;

Elektribörs – organiseeritud turg elektrienergiaga kauplemiseks sama või järgmise päeva või tunnisiseste tarnetega;

Elektribörsi korraldaja – elektribörsi korraldaja on isik, kes tagab süsteemihalduriga sõlmitud lepingu alusel elektribörsi toimimise ja seal elektrienergiaga kauplemise võimaluse;

Elektrisüsteem – elektri tootmise ja edastamise tehniline süsteem, mille moodustavad Eesti territooriumil asuvad elektrijaamad ning neid üksteisega ja tarbijatega ühendav võrk koos vastavate juhtimis-, kaitse- ja sidesüsteemidega;

Kauplemisperiood – täistund. Päeva esimene tund on 00.00 kuni 01.00 ja viimane tund on 23.00 kuni 00.00;

Kuu – üks kalendrikuu;

Leping – Bilansihalduri ja süsteemihalduri vahel sõlmitud bilansileping koos kõigi selle muudatuste, lisade ja lahutamatute osadega, sealhulgas tüüptingimustega;

Mõõtesüsteem – mõõtevahendite ja lisaseadmete kogum, mis on ette nähtud võrgust tarbitud või võrku antud elektrienergia parameetrite hulga määramiseks;

Määratud tarned – turuosalisele temaga kauplemisperioodiks kokkulepitud sellise elektrienergiakoguse müümine, millest on süsteemihaldurile ette teatatud käesolevas seaduses ja võrgueeskirjas sätestatud korras;

Reguleerimistarne – süsteemihalduri sõlmitud lepingu alusel ostetav reguleerimisvõimsuse tarne, mida süsteemihaldur kasutab tootmise ja tarbimise suurendamiseks või vähendamiseks;

Süsteemihaldur – põhivõrguettevõtja, kellel lasub süsteemivastutus;

Süsteemivastutus – süsteemihalduri tegevused mis kindlustavad seadusaktides sätestatuid kohustusi, milledest tähtsamad on süsteemi varustuskindluse -ja süsteemi bilansi tagamine;

Tarbimiskoht – turuosalise elektripaigaldise liitumispunkt või kogum liitumispunkte, mis on turuosalise elektripaigaldise kaudu omavahel elektriliselt ühendatud;

Turuosalised – elektriettevõtja, tarbija ja bilansihaldur;

Võimsus – elektrienergia hulk ühes tunnis;

Ülekoormus – olukord, milles siseriiklike põhivõrkude vaheline ühendus ei suuda asjaomaste võrkudevaheliste ühenduste ja/või siseriiklike põhivõrkude võimsuse puudumise tõttu mahutada kõiki tegelikke elektrivooge, mis turuosalised rahvusvahelise kaubanduse raames nõuavad;

Ülesreguleerimine – süsteemihalduri poolt täiendava energiakoguse ostmine, mis on tingitud prognoositust suuremast energia tarbimisest või väiksemast energia tootmisest.