Dashboard!

Eraisikute ning päikesepaneelidega tootjate registreerimine toetuse saajaks ja toetuse taotlemine

Toetuse saajaks registreerumine

Esmalt saatke e-postiaadressile resupport@elering.ee oma võrgulepingu koopia.
Seejärel väljastame lepingutest saadud info alusel Teie tootmisseadmele unikaalse EIC W-koodi.
Palun edastage saadud W-kood oma võrguettevõtja liitumisspetsialistile, kes väljastab Teile Teie tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavuse kinnituskirja. Kinnituskirjal olevat kinnituse kehtivuse alguse kuupäeva loetakse elektrituruseaduse §108 lg 3 alusel tootmise alustamise kuupäevaks, millest alates Teil on õigus saada taastuvenergia toetust kuni toetuse kehtivusaja lõppemiseni (hetkel kehtivale seadusele tuginedes 12 aasta jooksul).

Saatke võrguettevõtjalt saadud kinnituskiri (NB! Palume seda dokumenti mitte segamini ajada elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsiooniga) e-postiaadressile resupport@elering.ee, sellega olete registreeritud toetuse saajaks ning võite hakata taotlema toetust.

  • Juhul kui Teile on väljastatud võrguleping pärast novembrit 2015, piisab võrgulepingu saatmisest aadressile resupport@elering.ee mille järel registreerime Teid toetuse saajaks ning teavitame Teid edasistest sammudest.

Toetuse taotlemine

Taastuvenergia toetust võib taodelda Andmelao vahendusel või e-posti teel saadetava avalduse abil.

  • Toetust võib taodelda eelneva kalendrikuu kohta, aga soovi korral ka pikema perioodi osas.
  • Toetusalune elektrienergia kogus arvutatakse võrku edastatud saldeeritud tunniandmete alusel (võrku edastatud elekterienergia miinus võrgust saadud elektrienergia tunnis) ja toetuse määr on 5,37 s/kWh kohta.
  • Taotlus tuleb esitada viiendaks kuupäevaks ja toetus makstakse näidatud pangakontole 21-ks kuupäevaks või sellele järgneval tööpäeval.

 

I Toetuse taotlemine Andmelao vahendusel

Logige sisse Andmelattu, valige soovitud toetuse periood, täitke nõutavad lisaväljad ja esitage taotlus. Toetuse taotlemise perioodiks on vaikimisi märgitud eelnev kalendrikuu, aga soovi korral on Teil võimalik taotlus esitada ka pikema perioodi osas.
Infosüsteem arvestab Teile välja toetusaluse elektrienergia koguse ja toetuse summa. Lisaväljasid on vaja täita vaid esmakordsel toetuse taotlemisel.

Palume Andmelao kaudu toetuse taotlejatel, kes on ühtlasi käibemaksukohustuslased - esitada taotlusele lisaks oma ettevõtte blanketil õigusaktide nõuetele vastav arve, kuna Andmelaos arvutatakse toetuse summa ilma käibemaksuta.

II Toetuse taotlemine e-posti teel

Veebilehelt http://elering.ee/toetuse-saajale-2/ leiate toetuse taotluse vormi, mis tuleb täita nõutavate andmetega ja saata e-postiaadressil resupport@elering.ee
Toetuse maksmise aluseks olevad tunniandmed leiate Eleringi Andmelaost . Kui Teil on mitu mõõtepunkti, siis Andmelattu sisse logimise järel leidke ja valige mõõtepunkt, mille kaudu võrgulepingu kohaselt edastatakse toodetud elektrienergiat võrku. Valige andmete allalaadimiseks nupp „Excel“. Kopeerige sobiva arvestusperioodi kohta kõnealuses liitumispunktis asuvas arvestis mõõdetud tootmise ja tarbimise tunniandmed taotlusblanketi teise töölehe „Andmed“ tabelisse, mis aitab Teil arvestada välja perioodi netotoodangu.

Palume e-posti teel toetuse taotlejatel, kes on ühtlasi käibemaksukohustuslased - esitada taotlusele lisaks oma ettevõtte blanketil õigusaktide nõuetele vastav arve või kasutada käibemaksu sisaldavat toetuse taotluse vormi ülalmainitud veebilehelt.