Dashboard!

Mida tuleks silmas pidada, kui sa ei soovi elektrimüüjat valida?

 1. Kui sa ei vali endale elektrienergia müüjat, siis on võrguettevõtja, kellega on sõlmitud võrguleping, kohustatud müüma elektrienergiat sulle üldteenusena.
 2. Üldteenuse tingimused ja kirjeldus on järgmine:
 • Üldteenuse tüüptingimused kooskõlastab võrguettevõtja või tema nimetatud müüja Konkurentsiametiga.
 • Võrguettevõtja peab avaldama oma tüüptingimused veebilehel ja andma teavet tarbijatele, kes seda küsivad. Seega on võimalus tutvuda üldteenuse tingimustega võrguettevõtja veebilehel või saata neile päring oma küsimustega.
 • Üldteenuse hinna arvutab üldteenuse osutaja üldteenuse korras kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil arvutatud tunnipõhiste elektrihindade kaalutud keskmise hinna alusel. Arvutatavale hinnale lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.
 • Valem üldteenuse hinna arvutamise kohta on:
  Üldteenuse hind = tunnis osutatud üldteenuse kogustega kaalutud kuu keskmine elektribörsi hind + üldteenuse osutamise põhjendatud kulud + mõistlik ärikasum.
 • Üldteenuse osutaja arvestab üldteenuse tasu vastavalt tarbitud elektrienergia kogusele. Kui elektriarvesti näit jääb esitamata, siis prognoosib võrguettevõtja üldteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia koguse tarbimisgraafiku alusel. Kui täpsete andmete selgumise korral prognoositud kogus mõõdetud kogusest erineb, esitab võrguettevõtja tasaarvestuse järgmise kuu arvel.
 • Üldteenuse osutaja avaldab kalendrikuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia hinna koos selle aluseks olevate andmete ja arvutuskäiguga oma veebilehel järgmise kuu üheksandaks kuupäevaks.
 • Üldteenuse korras tarbitud elektrienergia koguse tasaarvestuse, üldteenusega seotud andmevahetuse ja väiketarbijate teavitamise kord kehtestatakse võrgueeskirjas.

3.  Kui sulle ei sobi üldteenusena pakutav hind ja soovid valida müüjat, siis seda võid teha      igal ajahetkel pärast turu avanemist.